VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Výstava o projektu TECHNOTRASY je v Praze
Petr Skála - 13. srpen 2013, 21:28:05

Projekt Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji prezentuje Moravskoslezský kraj p?edevším jako oblast plnou technických atraktivit a p?ilákat turisty z celé ?eské republiky k návšt?v? technických atraktivit s možností shlédnutí dalších zajímavých turistických míst, které kraj nabízí.
V sou?asné dob? jsou partnery projektu Agentura pro regionální rozvoj (ARR) a 12 technických atraktivit MSK. Kraj p?ipravuje pro rok 2013 v rámci projektu „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“ a projektu ARR „Stezky technických atraktivit“ velkolepé akce v technických atraktivitách zapojených do „TECHNO TRASY“.

" B?hem víkendu technických atraktivit s názvem FAJNE LÉTO bude v pr?b?hu m?síc? srpna a zá?í probíhat lákavý program. Tyto víkendové akce po?ádané MSK navazují na projekt Slezského vojvodství s názvem Stezka technických památek Slezského vojvodství („Szlak Zabytków Techniki Województwa ?l?skiego“), v rámci n?hož Slezské vojvodství p?ipravuje každoro?n? unikátní akci zvanou Industriada (pro návšt?vníky technických památek za?azených do Stezky technických památek Slezského vojvodství jsou p?ipraveny prohlídky technických atraktivit a lákavý program). Mediální kampa? na podporu projektu ARR bude zam??ena nejen na hlavní letní víkendové akce „FAJNEHO LÉTA“ (kulturní a spole?enské akce na každém objektu za?azeném do „TECHNO TRASY“), ale také na zvýšení pov?domí o technických atraktivitách v MSK a technických atraktivit obecn?. Projekt bude podpo?en rozhlasovou kampaní, bannerovou kampaní, virálními spoty, billboardy, Facebookem, fotobankou, trhacími a nást?nnými mapami prezentujícími Moravskoslezský kraj a jeho technické atraktivity, sout?žními pasy (výhry na základ? po?tu navštívených technických atraktivit a získaných razítek pro jednotlivce i pro sout?žící školy)," ?ekla na besed? s noviná?i Petra Papoušková z krajského ú?adu Moravskéslezského kraje.

*) Prvnízprávy.cz byly na míst? d?je ...

Pokud chcete o Technotrasách v?d?t více a budete v t?chto dnech Praze, tak v Infocetru ?eské centrály cestovního ruchu v Praze na Starom?stském nám?stí je od 12. srpna do 26. srpna 2013 k vid?ní malá výstavka a k dispozici by m?ly být pro zájemce i propaga?ní materiály.
 Fotografie
Ú?astníci besedy s noviná?i
Blanka Sabová zve do Moravskoslezského kraje
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 140245