VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Smutná zpráva: Zem?el zem?m??i? Ing. Milan Klimeš
Petr Skála - 18. leden 2012, 14:58:43

?eský svaz geodet? a kartograf? s lítostí oznamuje smutnou zprávu o úmrtí významného ?eského zem?m??i?e Ing. Milana Klimeše, který zem?el v ned?li  15. ledna  2012 ve v?ku nedožitých 81  let. Legendární zem?m??i? p?sobil p?evážn? v Brn?, ale byl známý i ve sv?t?, nebo?  p?sobil v nejr?zn?jších funkcích mezinárodní zem?m??ické organizace FIG.  Milan Klimeš byl i ?estným ?lenem národní organizace ?eského svazu geodet? a kartograf?.           
Milan Klimeš se narodil 15. srpna 1931 v Brn? - v rodin?, která žila v Rousínov? (okr. Vyškov). Po maturit? na 5. reálném gymnasiu v Brn? za?al se studiem zem?m??ictví na VŠT Dr. E. Beneše v Brn?, z kterého p?ešel ve 2. ro?níku na VTA, kde v únoru 1955 absolvoval. Poté p?es odpor kádrového referenta p?ešel do OÚGK, kde se p?es všechny reorganiza?ní peripetie (ÚGK, Inženýrská geodézie, Geodézie, Geodézie Brno, a.s.) v relativn? zachovalém stavu do?kal d?chodu.

Se svojí ženou Eliškou p?ivedl na sv?t syna Libora (*1956) a dceru Lenku (*1963), kte?í rozší?ili rod o vnuka Dana (*1977) a vnu?ky Kamilku (*1986) a Veroniku (*1992). Libor jako inženýr-ekonom je jednatelem brn?nského sesterského podniku rakouské firmy Herz Armaturen, Lenka jako inženýrka geodetka p?sobí v otcových šlép?jích u GB-Geodézie Brno, s.r.o.

B?hem své odborné aktivity se podílel na mapování velkých m??ítek, topografickém mapování, pracích v nivela?ní síti, revizi trigonometrických bod?, kartografickém zpracování orienta?ního plánu m?sta Brna atd. Prošel všemi funkcemi od vedoucího m??ické ?ety, m??ického oddílu, provozu inženýrské geodézie, útvaru technického rozvoje po funkci technicko-obchodního nám?stka ?editele. Po kupónové privatizaci podniku zakon?il svoji kariéru jako specialista pro zahrani?ní vztahy.

Z rozhodnutí zam?stnavatele byl vyslán na studium angli?tiny pro experty na Univerzit? 17. listopadu v Praze, což mu umožnilo v letech 1967-69 p?sobit v rámci technického programu OSN (UNDP) v Somálsku, kde vedl program technické výchovy a pracovního nasazení místních zem?m??ických odborník? na Ministerstvu ve?ejných prací v Mogadišu.

Po návratu z Afriky se dvakrát vrátil na pražské vysoké školy. Nejprve absolvoval kurz ?ízení podniku v Institutu poradenství a poté postgraduální studium geodézie na ?VUT.

Od roku 1970 byl po celých 20 let p?edsedou pobo?ky ?SVTS-GK p?i brn?nském podniku. V dob? p?sobení v technickém rozvoji vznikla za jeho spoluú?asti myšlenka n?kdejších "Burz technických zlepšení", které se každoro?n? po?ádají dodnes - i když pod pon?kud modifikovaným názvem "Geodetických informa?ních dn?" (v roce 2002 již 38. b?h).

 

V dob?, kdy se pražští a bratislavští kolegové nemohli domluvit na osob? p?edsedy Národního komitétu ?SVTS pro Mezinárodní zem?m??ickou federaci (FIG), byl touto funkcí jako ?len VTS z neutrálního prost?edí pov??en, a to na dobu od 1972 do 1990. Jako pravidelný ú?astník kongres? a podobných setkání FIG docílil, aby ?SVTS-GK byla pov??ena p?ípravou a organizací 67. zasedání Stálého výboru FIG v roce 1979 v Brn? a pozd?ji za zcela jiných - mnohem liberáln?jších - podmínek "Pracovním týdnem FIG" (FIG Working Week), a to v Praze v roce 2000. V r.1986 na zasedání Stálého výboru FIG v kanadském Torontu mu bylo p?iznáno ?estné ?lenství ve FIG (FIG Honorary Member).

 

Po odchodu do d?chodu v roce 1991 pokra?oval se souhlasem svého tehdejšího zam?stnavatele Geodézie Brno a.s. v podnikání, a to v oblasti zahrani?ního obchodu zastupováním americké firmy KEUFFEL+ESSER, švýcarské firmy LEICA a n?mecké firmy HOEHNIG. Té první uvedené firm? se v?noval  nejdéle  a ?ad? soukromých i státních geodetických firem dodává materiály a pom?cky pro po?íta?ovou grafiku a kartografii.

 

V téže dob? se za?al angažovat v p?íprav? programu pro Seniorklub brn?nských zem?m??i??, v jehož rámci se každý m?síc setkávají  n?kdejších kolegové  a kolegyn? p?i poslechu zajímavých p?ednášek ?i besed o kultu?e, politice, cestování a pochopiteln? o sou?asném vývoji zem?m??ictví.

 

Text Vimevite.cz p?evzalo  z databáze Osobností na webu ?asopisu  Zem?m??i? a podle  ?lánk? z ?asopisu Geodetický a kartografický obzor.  

 

Poh?eb Ing. Milana Klimeše prob?hne v pátek 20. ledna 2012 ve 14 hod v ob?adní síni krematoria m?sta Brna, Jihlavská ulice 1.

 

Zpráva, kterou uve?ejnily oficiální stránky mezinárodní zem?m??ické organizace FIG

Dipl.-Ing.  Milan Klimes was born in Brno, the Capital of Moravia, Czech Republic, on November 15, 1931.
       He studied geodetic surveying at the Military Academy in Brno and was graduated in 1955.
Since 1956 till 1967 he was employed by the Regional Office for Geodesy and Cartography as Technical Director.
In the period of 1967 – 70 he served as a UNDP Expert for Cartography in Somalia (Africa).
Very important were also his FIG activities. In 1973 Milan Klimes was elected the first president of the Czechoslovak National Committee for the FIG and remained in this position over 20 years. Thanks to him the Czechoslovak an later the Czech delegations played always an active role at the FIG Congresses, Working Weeks, Exhibitions and Congresses.
  Thanks to his effort the Czechoslovakia was entrusted with organization of  the FIG PC MEETING in Brno in 1979 and of the FIG Working Week  an Conference „Quo Vadis Surveying 200“ in Prague.
  He was appointed Honorary Member of the FIG and of the Czech Union of Surveyors and Cartographers.
Honor to his memory!

On behalf of the Czech Union of Surveyors and Cartographers
Vaclav Slaboch,
 
 

 Fotografie
Výstižný citát Seneky
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 147586