VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Mapy mého srdce
Petr Skála - 1. červen 2011, 03:33:49

 

 

Abstrakt
 V roce 2018 si připomeneme 500 let od vydání první mapy Čech Klaudiánovy mapy . Využijme tohoto výročí k propagaci a k lepšímu zviditelnění kartografie ?
Klíčová slova: Kartografie, Klaudiánova mapa (1518) , propagace kartografie
Abstract
English Claudian´s mapis the first map which was got out in the Czech Republic in the year 1518. So in the year 2018 we will celebrate anniversary. It will be 500 years old. Let´s take advantage of this anniversary for propagation of cartography.
Keywords: Cartography, Claudian´s map (1518), publicity cartography
 
Úvod
      Jedna obuvnická firma vyslala nezávisle na sobě do pralesa dva své nejlepší obchodníky. První poslal zprávu. ”Není tu pro nás nic zajímavého. Narazil jsem jen na podivné domorodce, kteří jsou bosí.” Druhý zprávu poslal o den později a byla odlišná. ”Je to skvělé. Narazil jsem na domorodce a všichni tu jsou bosí.” S uživateli map je to stejné. Věřme tomu, že všichni lidé kolem nás mohou být uživateli map. Ptejme se, proč tomu tak není.


1.     Průzkum mezi studenty

       Výuka geodezie  je zajišťována na několika  fakultách České zemědělské univerzity  i pro studenty kombinovaného studia. Jelikož tento druh studia si vybírají konkrétně na České zemědělské univerzitě  ženy a muži, kteří jsou narozeni ve věkovém intervalu ročníků od 1951 až po 1990, dále mají  nejrůznější profese, navíc  maturovali na nejrůznějších středních školách a učilištích a ještě k tomu bydlí nebo mají zaměstnání  ve všech krajích České republiky, jde o velmi zajímavý vzorek populace. Proto zeptat se studentů kombinovaného studia na cokoliv může být  z pohledu novináře, pracovníka reklamní agentury, sociologa, pedagoga, statistika, ale i kartografa velmi lákavé. Nevyužít této možnosti, je pro jakéhokoliv badatele, který chce znát zpětnou vazbu, neomluvitelné. Proto autor tohoto příspěvku  oslovil  v časovém rozmezí  tří let více než pět set těchto studentů a chtěl  od nich znát odpovědi na otázky, u kterých oslovení studenti neměli  žádný důvod odpovídat jinak než pravdivě, neboť  by  si vylepšenými údaji nijak nepolepšili při plnění podmínek k získání zápočtů nebo zkoušky z geodezie.

1.1           Kolik máte doma kartografických děl ?

         Otázka byla jednoduchá. Kolik doma máte kartografických děl, které si můžete kdykoliv půjčit a využívat je ?  Větu s otazníkem na konci bylo nutné  směrem k dotazovaným ještě doplnit o další vysvětlení.  Tato díla nemusí být jen  vaše vlastní, ale počítejte mezi ně i ta díla, jež jste si  nekoupili, ale patří třeba rodičům, sourozencům, partnerům nebo dětem a  můžete si je kdykoliv půjčit a využívat je. Pak jedním kartografickým dílem je globus, dalšími jsou třeba atlas světa, turistická mapa Šumavy nebo plán Prahy. Jejich počet nemusíte přesně určit, stačí je zařadit do kategorií a napsat, že  map máte méně než deset, méně než dvacet, a tak je zařazovat  až po nejvyšší hranici více než sto děl.  Pokud jste při čtení těchto řádků zrovna nyní začali sami počítat, kolik máte doma kartografických děl, pak je to  v pořádku. Autor průzkumu předpokládá, že většina čtenářů  Sborníku vydaného ke Kartografické konferenci 2011 by se asi zařadila do kategorie (6)  uživatelů  více než sto kartografických děl, což je kategorie  pro nespočitatelný počet map předpokládaný v dosahu kartografů.

1.2           Jak dopadly výsledky ankety  mezi 519 dotazovanými studenty ?

    Pokud se podíváte na následnou tabulku, tak zjistíte, že  výsledky  z dotazníku pátrajícího po počtu map v domácnostech respondentů jsou zarážející. Téměř třetina má v dosahu jen 10 a méně kartografických děl bez dalšího zkoumání  jejich stáří či aktuálního obsahu  těchto děl.

 

Tab.1  Výsledky u 519 dotazovaných studentů … 

 

kategorie

počet  (x)  kartografických děl

počet respondentů v %

1

10    >  x          kartografických děl 

29   (150)

2

20    >  x  > 10 kartografických děl 

20   (104)

3

30    >  x  > 20 kartografických děl 

18    (94)

4

50    >  x  > 30 kartografických děl 

20   (104)

5

100  >  x  > 50 kartografických děl 

7     (36)

6

100  <  x          kartografických děl 

6     (31)

 

2.     Kampaň za zviditelnění kartografie  

     Každá významná firma, která  přichází na trh s novým výrobkem nebo se službou, spustí takovou reklamu, že se to dozví i slepý a hluchý spoluobčan. Není divu, neboť vybraná reklamní agentura, která získá zakázku na zviditelnění nového produktu,  před reklamní kampaní spolupracuje s psychology, sociology, výtvarníky a s dalšími umělci a tvůrci, aby všechno na sebe navazovalo a spolu ladilo. Pokud máte  peníze stačí vědět jen koho má kampaň zasáhnout a kdy k ní má dojít. Vše ostatní zařídí agentury.

2.1     V předvečer velké  kartografické revoluce

          Rozjeďme kartografickou  kampaň,   jež bude propagovat  obor, který máme všichni rádi. Víme již, že  profesionální agentury dokáží i nemožné, ale jenom pokud máte peníze. Nu a to je právě to, s čím kartografové nerozhazují a bohužel žádné  peníze na kampaň ani autor článku v dosahu nikde nevidí. Zato si troufá tvrdit, že kartografové   žádnou reklamní agenturu nepotřebují  a přesto velkou   informační revoluci  mohou spustit. Navíc se , že  má kampaň zasáhnou každého  a že zásahy měly působit  už včera. Půjde to i bez psychologů, sociologů a kreativních tvůrců? Pokusme se o to !  

 

2.2              Není to komerční informace  

 

Agentury totiž mají narozdíl od kartografů   omezenou působnost. Mohou si koupit reklamní čas v televizi, v rozhlase, koupí si i inzertní plochu v denním tisku a v časopisech nebo si najmou místo pro velké plakáty. Angažují umělce, sportovce,  bývalé a někdy i současné politiky občas i vědce.   To je všechno pěkné, ale  drahé. Každým dnem, kdy kampaň běží, naskakují do sloupce výdajů statisíce korun. Propagovat jen obor má proti prášku na praní jednu výhodu. Není to nebo to alespoň  nemusí působit jako komerční propagace. Tak proč to neděláme intenzivněji než dosud ? Proč v porovnání s články a dalšími příspěvky v mediích, které se zabývají například srovnatelnými i nesrovnatelnými obory jako jsou archeologie, astronomie nebo sexuologie, jsou na tom kartografové  podstatně hůře.   

2.3              Proč kartografové potřebují reklamu   

Kartografii   jako obor  přeci zatím nikdo neruší, nikdo ji  nezesměšňuje, neskandalizuje  a až na malé výjimky, se nic neděje ani  samotným  kartografům.  Přesto autor tohoto textu má pocit z rozhovorů  s některými studenty  České zemědělské univerzity na prvním cvičení z geodezie, že mají z kartografie  nedostatečné  znalosti.  Ty začínají a končí zpravidla u  drobností, které  studentům uvízly v hlavách ze středoškolských učebnic  geografie. Autora mrzí, že mnoho studentů na konkrétní univerzitě má při  cvičení z geodezie problém vyznat se například ve vrstevnicích na topografické mapě. Přitom většina z nich maturovala na gymnáziích.  Právě proto by  měla propagace kartografie probíhat  v ruku v ruce s geografy. 

 

2.4              Popořadě

            Ptejme se, s čím se kartografové   mohou pochlubit, na co mají upozorňovat, co neustále opakovat a co učit ? Chlubit se kartografové mohou určitě historií, ale pochvalu si zaslouží i současnost. Vždyť  výsledky práce většiny  současných českých kartografů,    pokud  nejsou    přímo na světové úrovni,  jsou alespoň   na evropské úrovni . Ve skromnosti  se o tom dozvídají bohužel jen účastníci kongresů  mezinárodní kartografické organizace ICA   a dalších odborných setkání a čtenáři zpráv z těchto akcí.

 

Málokdo totiž ví, že  na českém trhu kartografických  služeb je silná konkurence, jež by zpravidla neměla dovolit  bez pozdějších následků produkovat práce a zajišťovat jim služby, které  by obor urážela už samotným označením, že jde o mapy.


Upozorňovat lze na osobnosti z kartografické   minulosti, jako jsou například osobnosti, jejichž jména pouhou náhodou začínají písmenem K jako například: Klaudián, Komenský, Kořistka, Kuchař a další. Upozorňovat musíme i na důležité události a výročí třeba na vydání nových kartografických děl, uskutečnění důležitých rozhodnutí a prací a při té příležitosti  lze samozřejmě zase vyzdvihnout osobnosti  a věci. Víte co. Napište si tři slova:  lidé, věci a události do kruhu, neboť v tomto případě v tomto   kruhu jsme.   

 

Autor článku se domnívá, že učit o kartografii  je nutné a to kohokoliv. Kartografie  se dostane na základních školách tak leda do učebnic zeměpisu. Ale i tady by se mohli  studenti učit pracovat a užívat více nových kartografických produktů, orientovat se v nich a umět posoudit kvalitu zobrazených informací. Necítím se být odborníkem a kritikem současných školních osnov z předmětů jakými jsou zeměpis a geografie základních a středních škol, pokud náhodou  nebyly zrušeny, avšak práci s mapou většina žáků bohužel nepovažuje za radostnou činnost. Proč by však lásku k mapám a třeba i k postupům, jak vznikly, měli v dětech vyvolávat jen učitelé základních škol? V současné informační společnosti máme přeci větší možnosti působení na děti   než prostřednictvím  vyučování zeměpisu.2.5              Televize je nejdůležitější  

         Autor textu tvrdí,  že se kartografové na televizní obrazovku do hlavních zpravodajských relací dostanou  spíše jako ponurá senzace než jako pozitivní zpráva. Dvě a možná že všechny televize určitě dají přednost zprávě o zlodějovi, který vyřezával v archívech mapy ze starých atlasů, než o unikátním díle, které bylo zrovna vydané.  Naštěstí však nejsou jen zprávy po 19 hodině, ale také pořady informující o novinkách ve vědě a technice a ranní pořady k dobrému ránu, kde  už párkrát někteří kartografové mohli pohovořit o oboru, byť v méně sledovaném čase. I toto je samozřejmě cesta, jak obor zviditelnit. Mohli  bychom využít i další možnosti osvěty například v regionálních večernících na České televizi a v pořadech na zpravodajském  programu ČT 24. U komerčních televizí by bylo dobré, aby se otázky z kartografie  dostaly do kvizových nebo do zábavných pořadů. Málo se ví, že několik zajímavých zahraničních  relací už bylo uvedeno na programech kabelových televizí například Spektrum. Pokud je však chcete sledovat, chce to jen každý týden podrobně prostudovat televizní program a nezapomenout si včas pustit televizi. Přiznejme si, že televize je v osvětové činnosti nejúčinnějším mediem.

 

 

 2.6              Jak ukazovat mapy v rozhlase 

 

           Výsledky zeměměřické činnosti  nemusíme jen ukazovat, ale lze o nich i pěkně povídat. Rádií s vhodnými pořady je takový počet, že si určitě vyberete kam se vnutit, vetřít, vniknout, navštívit a kde povídat do éteru o kartografii.  Nezapomínejme, že pokud přijdete s nápadem na vyprávění o mapách, tak to  může zajímat  obě strany. Většina redaktorů se obává jen toho, aby jejich příspěvek nebyl označen jako komerční a čím, je novinář méně zkušený a otřelý, tím je obava o to větší. Mluvit o oboru, „To není nic, proti ničemu,“ jak vtipně podotýká v jedné své hře Jan Werich. Oboustranně zajímavou spolupráci s medii lze brát podle receptu „Kdyby nic, tak o sobě alespoň víme“. Navažme  také spolupráci s regionálními rádii. Poznejte v těchto rádiích redaktory, kteří mají na starosti třeba zprávy konkrétně vysílají o vědě.

 

 2.7              Papír unese všechno  

 

           Myslím na denní tisk, kde je stejná situace jako v rozhlase. O čem lze povídat, o tom lze do novin i psát a navíc článek lze doplnit fotografiemi nebo obrázkem. S obavami s komerčních příspěvků je to u píšících novinářů obdobné. Nezapomeňme, že velký význam a zajímavou čtenářkou obec má regionální tisk. Sice oslovuje menší skupinu čtenářů, ale zato je tato skupina zajímavá právě pro to regionální ohraničení. A jak  dostat kartografii na stránky obrázkových časopisů mezi křížovky, recepty a módní styly ?  Autora článku  napadly nejpitomější možnosti i nemožnosti. Čím je nápad více trhlý, tím snad by byla  možná jeho publikace.
Zařiďme tedy v redakcích těchto časopisů zveřejňování odpovědí celebrit na nejrůznější otázky. Například …  Kdy jste naposled bloudili podle mapy ? Jakou mapu máte nejraději? Autor sám  občas někomu veřejně známému podobné otázky položil a je pravda, že moc se od celebrit většinou nedozvěděl.  Jsou však výjimky, jako například  slavný herec Vladimír Ráž, který propůjčil hlas ve filmu nejslavnějšímu literárnímu zeměměřiči Old Shaterhandovi. Ten  si před lety  po položené otázce   vzpomenul na svého otce, který jako penzista vypomáhal coby figurant  geodetům, kteří prováděli  mapování.  Může  to být pro barevné časopisy  zajímavé?

 Odborný tisk je pro samostatnou kapitolu. Propagovat kartografii v Geodetickém a kartografickém obzoru nebo v Zeměměřiči   je  jako nosit dříví do Lesnické práce.

 

Autor jako dlouholetý člen Rady Svazu geodetů a kartografů a výboru Kartografické společnosti ví, že tu jakási snaha o zveřejňování  některých  zásadních informací o kartografii vypracovaných těmito  spolky je.

Nutné je však informace předat dál spíše  časopisům  jako jsou Ekonom, Euro, Profit, Stavitel a dalším. 

 

 

2.8              Letem světem internetem   

        Na Internetu  je určitě pole neorané nebo alespoň málo zorané. Protože o webových stránkách odborných časopisů  platí totéž, co o odborném tisku, věnujme se firemním webům.

Některé firemní weby vydavatelů map  mají velmi  slušnou úroveň a líbí se, že na nich  najdete vedle popisovaných novinek i soutěže, zajímavosti a všeobecné informace. Vše je zpravidla  napsáno přijatelně i  pro laiky a to je  dobře.

Webové stránky kateder nebo ústavů vysokých škol nebo dokonce soukromé webové stránky studentů si zaslouží rovněž pochvalu a nezlobte se, že autor článku není  konkrétní, neboť při upozorňování na jeden web by si udělal zle s těmi, kteří editují ten svůj stejně dobrý web, ale on by  na něj zapomenul.   

Je nutné připomenout  jedinečnou službu na stránkách VÚGTK, která monitoruje média. Po přihlášení si přečtete třeba i to, co napsal Písecký deník  o tom, jak v jedné hospodě tohoto  regionu mají přesně vyznačenou nadmořskou výšku nálevního pultu, což jim údajně změřili z dobrého  rozmaru pracovníci Zeměměřického úřadu.  Určitě  však autorovi článku po prohlédnutí monitorovaných zpráv  dáte za pravdu, že se o kartografii píše velmi málo, spíše tu najdete informace o  katastru nemovitostí a GPS.

 

2.9              Kdo za to může, že se kartografie nezviditelňuje   

        Nikdo a možná všichni. Máslo na hlavě mají třeba i úředníci ze Zeměměřického  úřadu, kteří by mohli více učinit pro propagaci oboru a to nejenom při propagací produktů státního mapového díla, ale třeba dalšími televizními exkurzemi do historie mapování, vydávání děl a osobností kartografie a zeměměřictví. Máslo stéká z hlavy i autorovi článku, protože je členem Rady  Českého svazu geodetů a kartografů a a výboru Kartografické společnosti byť   se snaží v mezích svých možností a většinou i ve velmi  omezeném volném čase občas něco uskutečnit.. 

 

Protože v disciplíně propagace kartografie jsme spíše v situaci, že jsme před orbou pole neoraného než před sklizni, připravme si před osevními pracemi alespoň scénář.

 a) Sestavme z řad zkušených zeměměřičů, pedagogů a studentů skupinu lidí třeba pod hlavičkou Kartografické společnosti ČR a Českého svazu geodetů a kartografů , kteří by se chtěli podílet na propagaci kartografie.

b) Nabídněme členství v těchto organizacích a poskytněme informace pedagogům středních škol z oborů (lesnictví, zemědělství, stavebnictví, životní prostředí. Proč ? Předmět geodezie tam vyučují většinou pedagogové, kteří nemusí mít vzhledem k zaměření jejich původního vzdělání dokonalý přehled o kartografii.

c) Připravme další populární publikace, které by po půlstoletí mohly mít na některé mladé lidi stejný účinek jako měla kdysi kniha Pojďme s námi měřit zeměkouli.

d) Pedagogové na vysokých školách - zařaďme jako témata bakalářských prácí oblast propagace, reklamy a zviditelňování oboru kartografie.

e) Nestyďme se zato, že jsme nebo jsme byli kartografy nebo zeměměřiči a chlubme se tím na veřejnosti.

f) Pokusme se přesně definovat, co je a co

Fotografie
Autor článku s turistickou mapou
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 116243