VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Osm hodin o průmyslové krajině a její historii
Petr Skála - 19. leden 2011, 22:33:19

PRAHA (19. ledna 2011) - Posedmé se již konala v Praze mezinárodní konference zaměřená na historickou geografii a věnovaná tentokrát Průmyslové krajině a  kulturnímu dědictví. Přes sedmdesát posluchačů z řad geografů, historiků, archiváčů, kartografů si ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy  v Praze na Albertově  vyslechlo celkem čtrnáct zajímavých referátů. A bylo co poslouchat. Vždyť od úvodních  referátů hlavních organizátorů Evy Semotanové, která hovořila o průmyslové krajině v historickém vývoji a o  etapách  a meznících  a Pavla Chromého, který zase referoval o konceptu dědictví v historické geografii až po výsledky svých prací  mladých  badatelek Terezy Blažkové, jež  zdokumentovala  Vchynicko-tetovský plavební kanál a Pavlíny Kroupové, která podobně zase zpracovala trasu Pražsko-lánské koněspřežky,  uběhlo osm hodin.   Mezitím byly na programu jiné neméně zajímavé přednášky, jejichž seznam  uvádíme  ...

Program konference
 
 
9.15-9.40        Úvodní referáty
 
Eva Semotanová: Průmyslová krajina v historickém vývoji – etapy a mezníky
Pavel Chromý: Koncept dědictví v historické geografii
9.40 – 10.40 I. blok referátů
 
Ludvík Kopačka: Průmysl v dlouhodobém vývoji a změnách společnosti, krajiny a životního prostředí v českých zemích (s důrazem na 20.století)
 
Ivan Bičík: Dědictví industrializace zemědělství v české krajině
Jiří Kupka: Od prostorové integrace k segregaci – vztah města a průmyslu
Stanislav Ondráček – Jan Munzar: Voda v průmyslové krajině českých zemí v 19. a první  polovině 20. století
10.40-11.00 Diskuse
 
11.00-11.20 Přestávka
 
11.20-12.20 II. blok referátů
 
Dušan Adam: 250 let průmyslové krajiny Rosicka-Oslavanska
Lumír Dokoupil – Ludmila Nesládková – Radek Lipovski: Curriculum vitae
průmyslové krajiny Ostravska – od agrární selanky přes totální průmyslovou
destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech)
Ivana Trpáková – Pavel Trpák: Osud historické krajiny Sokolovska a Mostecka
- krajiny s průmyslovým dědictvím
Jan Zikmund – Vladislava Valchářová: Proměny krajiny a nové možnosti
průmyslových areálů – topografie Ústecka a Karlovarska
 
12.20-12.40 Diskuse
 
12.40-13.40 Oběd
 
13.40-14.35 III. blok referátů
 
Peter Chrastina: Profily kultúrnokrajinných vrstiev – metóda HG výskumu (nielen)
            industriálnej krajiny (na príklade mesta Nováky)
Petr Popelka – Renata Popelková – Monika Mulková: Dopad industrializace
            na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části
            okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století
Vojtech Baka: Formování průmyslu v Nových Zámcích
 
Aleš Vyskočil: Cukrovary a budování železniční sítě u nás
14.35-14.55 Diskuse
 
14.55-15.10 Přestávka
 
15.10-15.40 Posterová sekce
 
15.40-16.20 IV. blok referátů
 
Michal Novotný – Hynek Stříteský – Miloš Hořejš: Cukrovary v české krajině
Václav Matoušek – Tereza Blažková: Vchynicko-tetovský plavební kanál:
            Příspěvek ke studiu industriální krajiny
Pavlína Kroupová: Trasa Pražsko-lánské koněspřežky
 
16.20-17.00 Závěrečná diskuse a závěr konference
 
 
Posterová sekce
 
Jan Daniel – Jindřich Frajer – Pavel Klapka: Proměny pevnostního města a jeho zázemí v
            době průmyslové revoluce (na příkladu Olomouce)
 
Václava Horčáková: Libeň – proměny průmyslové čtvrti. Modernizace nebo devastace?
 
Eva Chodějovská: Porúří – příklad rekultivované krajiny
 
Pavel Chromý – Zdeněk Kučera – Filip Ryant – Michal Semian: Koncept dědictví v historické geografii
 
Eva Kallabová: Specifika bydlení v průmyslové krajině Ostravska 19./20. století
 
Veronika Kucrová: Zahořanský potok. Změny využití drobného vodního toku – mikrosonda
 
Daniel Matějka: Identita průmyslové krajiny
 
Václav Matoušek – Tereza Blažková: Vchynicko-tetovský plavební kanál: Příspěvek ke
studiu industriální krajiny
 
Eva Semotanová: Průmysl v české krajině na mapách 1:75 000 (konec 19., počátek 20. století)
 
Pavel Šimek: Systém zeleně a průmyslová krajina Ostravy
 
 
Ze zajímavých referátů a příspěvků jsme si poznamenali  významné myšlenky a méně známá fakta. 
Například se příliš nezdůrazňuje, že jedna čtvrtina z plochy celé České republiky je nejrůznějším  způsobem chráněna. 
 
Víme, že nyní představitelé měst, urbanisté, architekti a další odborníci navrhují a  řeší, co lze dělat s opuštěnými často rozbořenými industriálními stavbami ve městech, ale už méně si uvědomujeme, že za dvacet let se bude podobně  řešít, co se bude dělat s opotřebovanými panely po vyřazení  slunečních a větrných elektráren  z provozu. 
 
Účastníci konference se také dozvěděli, že Výzkumné centrum průmyslového dědictví vede databázi objektů s 10 800 záznamy objektů, z nichž 1500 je přístupných.
 
Je dobře, že se konference za spoluúčasti Katedry sociání geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Historického ústavu Akademie věd ČR každoročně pořádá.  O konferenci byl velký  zájem.  V plénu jsme totiž  viděli odborníky z výzkumu, pedagogy a studenty z nejrůznějších českých a slovenských vysokých škol, důležité osoby z praxe i uznávané osobnosti, které  se této specializaci dříve aktivně věnovali a nyní už  tuto problematiku sledují jen jako senioři. 
 
Napsali o tom ještě někde jinde ...

 

 


Fotografie
Ostrava, Ostrava
Výstava plakátů k historické geografii
Badatelé Mirosdlav Mikšoský a Drahomír Dušátko
Atlas krajiny České republiky
Pozorní posluchači
Tereza Blažková a Pavlína Kroupová
Růžena Zimová (ČVUT) a Václav Matoušek (UK Praha)
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 142656