VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Krajina města - města v krajině
Petr Skála - 22. leden 2010, 16:32:06

Poznámka. Tento seminář se nám nepodařil zpravodaksy pokrýt. Uveřejňujeme pouze program.HISTORICKÝ ÚSTAV AV

ČR, V. V. I., PRAHA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UK, PRAHA řádají říležitosti dvaceti vydaných svazků

Historického atlasu m

v

KRAJINA M

ěst České republiky ědeckou konferenci ĚSTA – MĚSTO V KRAJINĚ

20. leden 2010

Velká geologická posluchárna

P

Program:

8,30-9,00 Registrace

9,00-9,45 Zahájení, úvodní slovo

RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, P

řírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha 2 řírodovědecká fakulta UK, Praha, Vzájemná spolupráce geograf

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

, Historický ústav AV
ů a historiků, vize či realita? ČR, v. v. i., Praha, Projekt Historický atlas m

prof. PhDr. Josef Žemli

Historický ústav AV
ěst České republiky, výsledky, zkušenosti, perspektivy čka, DrSc., ČR, v. v. i., Praha, Po

9,45–10,00 p

10,00-11,00 „Krajina m

PhDr. Martin Holý, Ph.D.

, Historický ústav AV
čátky českých měst v projektu Historický atlas měst České republiky řestávka ěsta I“ ČR, v. v. i., Praha, V p. Evropská velkom

PhDr. Mlada Holá, Ph.D.,

Katedra pomocných v
ěkné a veselé rovině leží, povětří velmi zdravé máěsta pohledem cestovatelů z českých zemí v raném novověku ěd historických a archivního studia, Filozofická fakulta UK, Praha, Slezská m

11,00–12,00 p

12,00-12,30 Posterová sekce

12,40-13,40 „Krajina m

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií UK, Praha,
ěsta na raněnovověkých vedutách řestávka ěsta II“ Česká a moravská města na vyobrazeních bojišť třicetileté války ějovská, Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prahaěst. Proměny “vstupu do města” od 16. do 20. století ěch Storm, České Budějovice, Pr

13,40–13,55 p

13,55-14,55 „M

PhDr. Pavol Maliniak, Ph.D.,

Katedra histórie, Fakulta humanitných vied, UMB, Banská Bystrica, Charakter krajiny v zázemí stredoslovenských banských miest Banská Bystrica a

Doc. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D.

, Katedra historie, Filozofická fakulta, UKF Nitra, Vinohradníctvo a rybnikárstvo v slobodnom krá

Ing. arch. Mgr. Ji

, Katedra sídel a region
ůmět minulosti do současnosti na mapách Kremže a Českých Budějovic řestávka ěsto v krajině I“ Ľubietová na rozhraní stredoveku a novoveku ľovskom meste Trenčín a jeho okolí ří Kupka Ph.D.ů, Fakulta stavební; Ústav urbanismu, Fakulta architektury, ČVUT Praha, Krajinný rámec v kompozici m

14,55–15,10 p

15,10-16,10 "M

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

, Historický ústav AV
ěsta řestávka ěsto v krajině II" ČR, v. v. i., Praha, Prostor m

RNDr. Martin Ou

, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, P
ěsta a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století ředníček, Ph.D.řírodovědecká fakulta UK, Praha, Rozvoj suburbánních sídel v zázemí Prahy v mezivále

RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.,

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, P
čném období a v současnosti řírodovědecká fakulta UK, Praha, Jádra v periferii a periferie jader v

16,10-16,30 Záv

 

Česku v 19. a 20. století ěrečná diskuse a zakončení konference

Mgr. Eva Chod

, Brány do m

Akad. arch. Vojt

A

KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

P

po

u pDiskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 118883