VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Etický kodex pro evropské zeměměřiče
Václav Slaboch - 2. prosinec 2009, 17:22:41

Kodex byl schválený Radou evropských zeměměřičů – Geometer Europas (CLGE - GE ) konkrétně   Valným shromážděním v Římě dne 12. září 2009.Preambule

Evropští zeměměřiči jsou odborníci s akademickým vzděláním  a s odbornou kvalifikací  a právními a technickými znalostmi k výkonu  celé řady zeměměřických činností (částečná definice této profese je popsána v Příloze 1 tohoto Etického kodexu).

Práce Evropských zeměměřičů je základním předpokladem pro stanovení, údržbu a zabezpečení ekonomického a společenského stavu, ve kterém se odehrávají všechny lidské činnosti. Při vykonávání svých aktivit v tomto prostředí a existujících právních systémů v Evropě si jsou vědomi  své základní zodpovědnosti za ochranu jak spotřebitelů, tak našeho jedinečného životního prostředí Evropští zeměměřiči takto velmi významně přispívají k zabezpečení kvality života evropských spotřebitelů.

Jejich profesionalita, dovednosti, znalosti a objektivita  při zajišťování dobře fungujícího a efektivního plánování a administrativy fyzického, společenského, právního a ekonomického prostředí zajišťuje kvalitu a udržitelnost lidských aktivit v rámci Evropy.
Mají tudíž jasnou a trvalou zodpovědnost vůči Evropskému společenství,  svým příslušným vládám, svým zákazníkům a vůči široké veřejnosti za dlouhodobý blahobyt jak současné generace, tak generací budoucích.

 

Článek 1 Úvod


 

1. V souladu s článkem 37 Evropské směrnice o službách na vnitřním trhu (2006/123/EC), CLGE-GE vydává tento etický kodex s cílem usnadnit poskytování služeb a postavení zeměměřičů ve členských státech Evropské unie a CLGE-GE.

2. Tento etický kodex je rovněž vydáván s cílem zabezpečení co nejvyšší kvality služeb, zvýšení úrovně důvěry mezi Evropskými zeměměřiči a spotřebiteli a zvýraznění úlohy zeměměřické profese v Evropě.

3. Tento Etický kodex klade důraz na vysoký standard profesionálního chování Evropských zeměměřičů a objasňuje  ho.. Evropští zeměměřiči musí dodržovat tento Etický kodex, kdekoli poskytují své služby ať už trvale či dočasně, a to bez ohledu na svůj profesní status.
 

 

 

 

Článek 2  Obecné zásady


1. Evropští zeměměřiči a jejich zaměstnanci se řídí evropskými a národními zákony, vyhláškami, technickými předpisy, přijatými standardy, normami a pravidly zavedenými a požadovanými v oblasti jimi poskytovaných služeb.

2. V případech, že to nestanoví národní předpisy, jsou Evropští zeměměřiči osobně zodpovídají za svoji práci a za práci svých zaměstnanců, uznávají  důležitost příslušných  konzultací pro zajištění vhodných řešení.

3. Evropští zeměměřiči si jsou vědomi své základní zodpovědnosti vůči veřejnosti a vůči budoucím generacím a své  úlohy při rozvoji udržitelného evropského ekonomického, společenského a fyzického prostředí.

4. Evropští zeměměřiči jsou čestní, nestranní, nezávislí, diskrétní, objektivní a jejich jednání je vždy transparentní. Nedopouštějí se diskriminace vůči těm, jimž nebo s nimiž  poskytují své služby, a řídí se výhradně odbornými a etickými zásadami.

5. Evropští zeměměřiči poskytují služby, ke kterým jsou kompetentní. Zabezpečují, aby jejich zaměstnanci měli potřebné schopnosti k zajišťování  těchto služeb.

6. Evropští zeměměřiči poskytují služby na nejvyšší odborné úrovni a s nevyšší pečlivostí. Průběžně si  zlepšují  dovednosti a doplňují vědomosti a zavádějí do své praxe nejnovější poznatky technického vývoje a výzkumu. 

 

 

Článek 3   Vztah k příjemcům služeb

1. Evropští zeměměřiči uznávají, že základem vztahů se zákazníky je vzájemná důvěra a respektují důvěrnost údajů o svých zákaznících a o jejich zájmech.

2. Evropští zeměměřiči jsou diskrétní. Respektují a chrání důvěrnost informací získaných od svých zákazníků. Ručí za to, že  důvěrné informace získané od zákazníků nebudou prozrazeny jiným kromě zvláštních případů, a to za normálních okolností se souhlasem zákazníka. Ručí za to, že se tato diskrétnost bude vztahovat i na jejich zaměstnance.

3. Evropští zeměměřiči poskytují objektivní, nezávislé a nestranné služby. Všechny vnější tlaky a střety zájmů je nutno řešit  profesionálně a všichni zákazníci a ostatní zájemci si musí být plně jisti objektivností poskytovaných služeb. Musí zajistit, že se jejich zaměstnanci  budou při poskytování služeb chovat stejně.

4.  Evropští zeměměřiči si uvědomují svou širší zodpovědnost vůči veřejnosti, vládě a ostatním zájemcům a vůči svému odpornému statusu a  podle toho se chovají.

5. Evropští zeměměřiči zajistí, že ti kterým je úkol svěřen, mají potřebné znalosti a dovednosti ke správnému a efektivnímu zabezpečení služby a že zajistí potřebnou kontrolu nad svými zaměstnanci.

6. Evropští zeměměřiči musí zajistit, že všechny popisy jimi nabízených služeb jsou přesné, úplné a jasnéa že respektují omezení při nabídce svých odborných služeb. Rovněž podmínky, za jakých jsou služby nabízeny, a způsob kalkulace jejich platby musí být transparentní, dohledatelný a  musí vyloučit  nečestnou  konkurenci.

7. Evropští zeměměřiči nesmí přijímat ani pro sebe ani pro jiné od třetí strany jakékoli odměny, které by mohly mít za následek střet zájmů nebo vnější tlak na normální poskytování služeb.

8. CLGE-GE velmi doporučuje, aby Evropští zeměměřiči byli pojištěni proti škodám způsobeným výkonem své profese. Evropští zeměměřiči informují své zákazníky o druhu a úrovni své pojistky, případně o jiném druhu garance, která je rovnocenná  případné zodpovědnosti za škody způsobené případnými chybami nebo opomenutími při poskytování zeměměřických služeb.

 

 

Článek 4    Vztah k ostatním zeměměřičům

1. Evropští zeměměřiči se musí chovat zdvořile a čestně při všech svých jednáních se svými zeměměřickými kolegy. Podporují a povzbuzují rozvoj společné odborné kultury jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské.

2. Evropští zeměměřiči přebírají práce vykonávané dříve svými kolegy pouze v případě, že předcházející smlouvy byly ukončeny nebo zrušeny.

3. Evropští zeměměřiči respektují odborné názory svých kolegů.

4. Evropští zeměměřiči s většími zkušenostmi považují za svou etickou úlohu předávat své zkušenosti a znalosti méně zkušeným zeměměřičům.


 

 

Článek 5     Odborná kvalifikace a rozvoj

1. Evropští zeměměřiči jsou vzděláváni, cvičeni a odborně kvalifikováni  na nejvyšší úrovni požadované ve svých vlastních evropských zemích.

2. Evropští zeměměřiči si udržují a zdokonalují své znalosti a odborné zkušenosti a činí potřebné kroky k rozšiřování svých schopností v souladu s rozvojem požadavků na nové služby. Organizují potřebné programy celoživotního profesního doškolování během celého svého pracovního života.

3. Evropští zeměměřiči podporují rozvoj a budoucnost své profese, čehož může být dosaženo různými způsoby, například aktivní účastí v národních asociacích nebo pomocí méně zkušeným kolegům při rozvoji jejich odborné kariéry.


4. Evropští zeměměřiči nesmí poškozovat dobrou pověst své profese.

 

Článek 6   Sledování dodržování a zavádění tohoto Kodexu

1. Všechny členské asociace CLGE-GE musí uplatnit principy tohoto Etického kodexu ve svých národních systémech. Zaručí rovněž sledování dodržování těchto principů v rámci svých regulačních systémů.

2. Jestliže některý Evropský zeměměřič poruší principy tohoto Etického kodexu CLGE/GE při poskytování přeshraničních služeb, musí národní asociace hostitelské země informovat domácí národní organizaci  o příslušných okolnostech včetně právních sankcí, které byly přijaty.

3. Po obdržení dostatečných informací prověří případ národní organizace domovské země a přijme příslušná disciplinární opatření v souladu s národními právními a regulačními nařízeními nebo případně v souladu s pravidly národních organizací.   V případě, že na základě takovéto informace uloží sankce provinilému jednotlivci, informuje  domovská národní asociace o přijatých opatřeních národní organizaci hostitelské země.

 

Článek 7    Dostupnost tohoto Kodexu

Tento Etický kodex bude zveřejněn na webu CLGE-GE  a jeho členských asociací.
Schváleno Valným shromážděním CLGE a GE s ohledem na národní transpoziční proces.
Řím, 12. září 2009,
President CLGE President Geometer Europas
Henning Elmstroem Alain Gaudet
President CNG
Fausto Savoldi

 

Příloha 1 ...      

Definice činností zeměměřiče podle FIG (2004)

Souhrn

Zeměměřič je odborník s vysokoškolským vzděláním a technickými znalostmi, které mu umožňují vykonávat v součinnosti s jinými odborníky následující činnosti:
- určovat, měřit a zobrazovat pozemky, trojrozměrné objekty, bodová pole a trasy;
- shromažďovat a interpretovat informace vztažené k pozemkům a další geografické informace;
- využívat těchto informací pro plánování a efektivní správu pozemků, moří a staveb, které se na nich nacházejí;
- zabývat se výzkumem a dalším rozvojem výše uvedených aktivit.

Podrobný popis činností

Zeměměřič může zastávat jednu nebo více následujících činností, které se mohou odehrávat na povrchu nebo pod povrchem země nebo moře. Tyto aktivity může vykonávat sám, nebo v součinnosti s jinými odborníky:

1. Určování rozměrů a tvaru Země a měření všech údajů potřebných k definování rozměrů, polohy, tvaru a obrysů kterékoli části Země, a pro sledování změn na ní probíhajících.

2. Lokalizace objektů v prostoru a čase, jakož i lokalizace a sledování fyzikálních charakteristik, struktur a inženýrských prací na povrchu, nad povrchem nebo pod povrchem země.

3. Vývoj, testování a kalibrace senzorů, přístrojů a systémů pro výše uvedené aktivity a pro další zeměměřické účely.

4. Získávání a využívání prostorových informací prostřednictvím blízkého, leteckého a družicového snímkování a automatizace těchto procesů.

5. Určování hranic soukromých nebo veřejných pozemků, včetně národních a mezinárodních hranic, a evidence těchto pozemků u  příslušných úřadů.

6. Navrhování, vytváření a správa geografických informačních systémů (GIS) a sběr, uchovávání, analýza, vedení, zpřístupňování a šíření geografických dat.

7. Analýzu, interpretaci a integraci prostorových objektů a jevů v GIS, včetně vizualizace a komunikace takovýchto dat prostřednictvím map, modelů a mobilních digitálních zařízení.

8. Studium přírodního a sociálního prostředí, zaměřování půdních a mořských zdrojů a využívání takovýchto dat pro plánování a rozvoj měst, venkova  a  regionů.

9. Plánování, rozvoj a obnova nemovitého majetku, ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov.

10. Oceňování a vedení nemovitého majetku ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov

11. Plánování, zaměřování a management stavebních prací, včetně kalkulace nákladů.

Při realizaci předcházejících aktivit  zeměměřiči zvažují příslušné právní, ekonomické, ekologické a sociální aspekty, které mohou jednotlivé projekty ovlivnit.


CLGE = Comité de liaison des géomètres européens = francouzský název pro Radu evropských zeměměřičů, anglický ekvivalent = Council of European Geodetic Surveyors 
 

GE = GEOMETER EUROPAS =  název evropské profesní organizace, předchůdce CLGE, která sdružovala  zeměměřická profesní organizace tzv. “starých států EU” (Německo, Francie, Belgie, Lucembursko, Rakouska a Švýcarska). V roce  2008 došlo ke sloučení CLGE a GE dohodly na sloučení je nyní používána zkratka CLGE-GE. Presidentem CLGE je Dán Henning Elmstroem a presidente

GE je Francouz Alain Gaudet. KGK a ČSGK jsou zastoupeny v CLGE. Národními delegáty jsou v současné době Ing. Jan Fafejta, předseda KGK a Ing. Milan Talich, Ph.D., 2. místopředseda ČSGK.

CNG = Consglio Nazionale dei Geometri , název italsk profesní organizace, podpis pedsedy této oranizace je připojen pod podpisem presidenta CLGE-GE, neboť tento Etický kodex by pschválen Valným shromážděním CLGE-GE, kter se konalopod patronací CNG dne 12.září 2009 v Římě.
Toto je celosvětová definice termínu “zeměměřič”. Evroská specifika je však stale ještě nutno doplnit.

Autor českého překladu z anglického originálu Ing. Václav Slaboch, CSc. (na snímku)  29. listopadu 2009 Fotografie
Václav Slaboch
Václav Slaboch
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 4958