VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Zkratky používané v zeměměřictví a na ČZU v Praze
Jiří Šíma a dopisovatelé - 24. srpen 2004, 16:37:10

PRAHA (18.4.2005) - Přínášíme všem studentům seznam zkratek používaných v zeměměřictví a na ČZU v Praze  

 

Doc. ing. Jiří Šíma, CSc. ze Západočeské university v Plzni v dubnu 2005 pro časopis Zeměměřič  zpracoval Seznam zkratek, který pro potřeby studentů ČZU v Praze uvádíme, aby si ve zkratkách udělali jasno.  

AČR Armáda České republiky  
AGS astronomicko-geodetická síť  
APV aplikační programové vybavení  
ASPI automatizovaný systém právních informací  
BAAT bloková analytická aerotriangulace  
BERNESE komplex programů pro zpracování výsledků měření GPS vyhotovený Astronomickým ústavem Univerzity v Bernu
BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Spolkový úřad pro cejchování a zeměměřictví, Vídeň
BIH Bureau International de l´ Heure Mezinárodní časová služba
BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Spolkový úřad pro kartografii a geodezii, Frankfurt a.M.
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka (též plurál)  
Bpv výškový systém baltský – po vyrovnání  
CAD Computer Aided Design počítačem podporované projektování
CD-ROM kompaktní disk, paměť pouze pro čtení  
CAGI Česká asociace pro geoinformace  
CERCO Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle Evropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb
CET Central European Time středoevropský čas
CLGE Comité de Liaison Géométres Européens Evropský výbor autorizovaných zeměměřičů
CORINE Evropská databáze půdního krytu pro koordinaci informací o životním prostředí
CZEPOS síť permanentních GPS stanic v České republice  
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČNI Český normalizační institut  
ČR Česká republika  
ČSGK Český svaz geodetů a kartografů  
ČSN česká technická norma  
ČSÚ Český statistický úřad  
ČÚGK Český úřad geodetický a kartografický (býv.)  
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  
ČVUT České vysoké učení technické v Praze  
DATAZ Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů  
DGPS diferenční GPS – pozemní systém pro zpřesnění signálu standardní polohové služby GPS
DIČ daňové identifikační číslo  
DKM digitální katastrální mapa  
DMA Defence Mapping Agency Obranná mapovací agentura armády USA (nyní NIMA)
DMP digitální model povrchu (včetně staveb a rostlinného krytu)  
DMR digitální model reliéfu  
DMT digitální model terénu  
DMÚ digitální model území  
DOPNUL doplnění nultého řádu, síť zhušťující nadřazenou síť DOPNUL  
DP dálkový přístup (k datům ISKN)  
dpi dot per inch (počet) bodů na palec
DPZ dálkový průzkum Země  
DVD digitální výškopisná data (voj.)  
EARSeL European Association of Remote Sensing Laboratories Evropské sdružení pracovišť dálkového průzkumu Země
EN evidence nemovitostí  
ETRF 89 European Terrestrial Reference Frame 1989 Evropský terestrický referenční rámec 1989
ETRS 89 European Terrestrial Reference System 1989 Evropský terestrický referenční systém 1989
EULIS projekt Evropské pozemkové informační služby  
EUREF European Reference Frame Evropský referenční rámec
EuroGeographics sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu
EUROGI European Association for Geographic Information Evropská asociace pro geografickou informaci
EuroSDR European Spatial Data Research Evropský výzkum prostorových dat
EUVN European United Vertical GPS Network Evropská jednotná výšková síť budovaná kombinací
FIG Fedération Internationale des Géométres Mezinárodní federace zeměměřičů
FNM Fond národního majetku  
FÖMI Földméresi Intézet Zeměměřický ústav, Budapešť
FSv fakulta stavební (ČVUT v Praze)  
finanční úřad  
FÚO fotogrammetrická údržba a obnova  
GaKO Geodetický a kartografický obzor  
GEODYN geodynamická síť (České republiky)  
GEONAMES databáze geografických jmen na Základní mapě ČR 1: 10 000  
GeoS AČR Geografická služba Armády České republiky  
GI geografická informace, geoinformace  
GIS geografický informační systém  
G+K geodezie a kartografie  
GKP Geodetický a kartografický podnik, Praha (býv.)  
GKÚ Geodetický a kartografický ústav, Bratislava  
GLONASS Globalnaja navigacionnaja sistema sputnikovaja Globální navigační družicový systém
GO geodetická observatoř  
GOPE Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov  
GP geometrický plán  
GPS Global Positioning System globální systém určování polohy
GRS80 Geodetic Reference System 1980 Geodetický referenční systém 1980 přijatý IAG
GTK globální transformační klíč  
Geodetický ústav, Praha (býv.)  
HW hardware, technické vybavení počítače  
CHKO chráněná krajinná oblast  
IACS Integrated Administration and Control System Integrovaný administrativní kontrolní systém
IAG International Association of Geodesy Mezinárodní geodetická asociace
ICA International Cartographic Association Mezinárodní kartografická asociace
identifikační číslo (dříve IČO)  
IMIP Institut městské informatiky hl. m. Prahy  
IMU Intertial Measurement Unit inerciální měřicí jednotka k určení úhlových prvků
IMW International Map of the World Mezinárodní mapa světa
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových informací
ISKN Informační systém katastru nemovitostí  
ISO International Standard Organization Mezinárodní organizace pro normalizaci
ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum
ISÚ informační systém o území  
ISVS informační systémy veřejné správy  
IT informační technologie  
ITRF International Terrestrial Reference Frame Mezinárodní terestrický referenční rámec
ITRS International Terrestrial Reference System Mezinárodní terestrický referenční systém
IUGG International Union of Geodesy and Geophysics Mezinárodní geodetická a geofyzikální unie
IZGARD internetový zobrazovač geografických armádních dat  
JAGS Jednotná astronomicko-geodetická síť (býv. soc. států)  
JEP Jednotná evidence půdy  
JGS Jednotná gravimetrická síť  
JOG Joint Operational Graphics mapa společných operací (NATO)
JPÚ jednoduchá pozemková úprava (též plurál)  
JRC Joint Research Centre Spojené výzkumné centrum (EU), Ispra
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální  
JŽM Jednotná železniční mapa  
KGK Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)  
KI ISVS komunikační infrastruktura systémů veřejné správy  
KM katastrální mapa  
KM-D katastrální mapa digitalizovaná  
KN katastr nemovitostí  
KO katastrální operát  
KP katastrální pracoviště  
KPÚ komplexní pozemkové úpravy  
katastrální úřad  
k. ú. katastrální území  
KZEN komplexní zakládání evidence nemovitostí  
LAN Local Area Network lokální (počítačová) síť
Landsat TM družice pro výzkum přírodních zdrojů Země a tematické mapování  
LIS Land Information Systém pozemkový informační systém
LMS letecké měřické snímky (snímkování)  
LV list vlastnictví  
MATKART komplex SW řešení orientovaný na potřeby digitální kartografie a geografických informačních systémů
MIDAS metainformační systém prostorových dat pro potřeby veřejné správy České republiky
MF ČR Ministerstvo financí ČR  
MI ČR Ministerstvo informatiky ČR  
MIS městský informační systém  
MJ měrná jednotka  
ML mapový list  
MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
MNČ metoda nejmenších čtverců  
MO ČR Ministerstvo obrany ČR  
MS ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR  
MV ČR Ministerstvo vnitra ČR  
MZe ČR Ministerstvo zemědělství ČR  
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR  
NAVSTAR Navigation System with Time and Ranging navigační systém pomocí určování času a vzdáleností
NEMOFORUM účelové sdružení některých ústředních orgánů státní správy, profesních sdružení, asociací a vysokých škol
NGII národní geoinformační infrastruktura  
NIMA National Imagery and Mapping Agency Národní agentura pro získávání obrazových dat a mapování (USA)
NMA National Mapping Agency národní mapovací služba
NP národní park  
NULRAD referenční síť nultého řádu v ČR a SR zaměřená technologií GPS  
NVF nový výměnný formát (ISKN)  
OB orientační bod  
ODIS Odvětvové informační středisko (VÚGTK, Zdiby)  
OEEPE Organisation Européenne d´Etudes en Photogrammétrie Evropská organizace experimentálních fotogrammetrických
OS operační systém  
PB podrobný bod  
PBPP pevný bod podrobného (polohového bodového) pole  
PČB přehled čísel bodů  
PET polyetyléntereftalát  
PF ČR Pozemkový fond ČR  
PK pozemkový katastr, též pozemková kniha  
PN přesná nivelace  
PNS plošná nivelační síť  
PPBP podrobné polohové bodové pole  
ppm par per milion, 1 milióntina  
pozemkový úřad (býv., viz ZAaPÚ)  
PVBP podrobné výškové bodové pole  
RDP rozšířený dálkový přístup (ISKN)  
RES registr souřadnic  
RETM rastrové ekvivalenty (vojenských) topografických map  
RINEX Receiver Independent Exchange Format formát pro předávání výsledků měření různými aparaturami GPS
   
RPB registr produkčních/půdních bloků (IACS)  
RTK Real Time Kinematic (GPS technologie) měření GPS v reálném čase
S-42 souřadnicový systém 1942  
S-42/83 souřadnicový systém 1942/83  
SABE Seamless Administrative Boundaries Europe bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí
SEČ středoevropský čas  
SGI soubor geodetických informací (katastru nemovitostí)  
S-Gr95 tíhový systém 1995  
SI Systéme International d´Unites Mezinárodní soustava jednotek
SIS státní informační systém  
SJM společné jmění manželů  
S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  
S-JTSK/95 zpřesněný souřadnicový systém JTSK v modifikovaném Křovákově zobrazení
SLOVGERENET Slovenská geodynamická referenční síť  
SLR Satellite Laser Ranging měření vzdáleností Země – družice pulsním laserovým
SM 5 Státní mapa 1: 5 000  
SM 5 R Státní mapa 1: 5 000 - rastrová  
SMD státní mapové dílo (též plurál)  
SMO 5 Státní mapa 1: 5 000 - odvozená  
SPI soubor popisných informací (katastru nemovitostí)  
SPOT Satellite Probatoire pour l´Observation de la Terre zkušební družice pro pozorování Země
SR Slovenská republika  
S-SK souřadnicový systém stabilního katastru  
STANAG Standard Agreement norma (standard) NATO
STU Slovenská technická univerzita, Bratislava  
SW software, programové vybavení  
TB trigonometrický bod  
TC 211/ISO Technická komise 211 Mezinárodní organizace pro normalizaci  
THM technicko-hospodářská mapa  
TI technologická infrastruktura  
TIN Triangular Irregular Network nepravidelná trojúhelníková síť
TL triangulační list  
TM topografická mapa  
TMM technická mapa města  
TN technická nivelace  
TS topografická služba (býv.)  
ÚAZK Ústřední archiv zeměměřictví a katastru  
UDZ umělá družice Země  
UEGN Unified European Gravity Network Jednotná evropská gravimetrická síť
UELN United European Levelling Network Jednotná evropská nivelační síť
ÚGKK SR Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  
ÚHDP úhrnné hodnoty druhů pozemků  
UNIGRACE Unification of Gravimetric Networks in Central Europe Sjednocení gravimetrických sítí ve střední Evropě
ÚPD územně plánovací dokumentace  
ÚPO územní plán obce  
ÚPP územně plánovací podklady  
ÚPÚ Ústřední pozemkový úřad MZe ČR  
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku  
UT Universal Time světový čas
UTM Universal Transversal Mercator univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení
ÚVIS Úřad pro veřejné informační systémy (býv.)  
VGGFIS Vojenský geodetický a geofyzikální informační systém  
VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška  
VGIS Vojenský geografický informační systém  
VISÚ Vojenský informační systém o území  
VKM vektorová katastrální mapa (SR)  
VKÚ Vojenský kartografický ústav, Harmanec  
VLBI Very Long Base Interferometry interferometrie s velmi dlouhými základnami
VMap1 Vector Smart Map Level 1 vektorová databáze geografických informací NATO
VPN velmi přesná nivelace  
VŠB – TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava  
VTOPÚ Vojenský topografický ústav, Dobruška (býv.)  
VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby  
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha  
VUT Vysoké učení technické v Brně  
VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha  
VZÚ Vojenský zeměpisný ústav, Praha (býv.)  
WAN rozsáhlá počítačová síť (vzdáleného přístupu)  
WG Working Group pracovní skupina
WGS84 World Geodetic System 1984 Světový geodetický referenční systém 1984
WPLA Working Party on Land Administration Pracovní sdružení pro správu pozemků (dříve MOLA)
WWW World Wide Web celosvětová (počítačová) síť
ZAaPÚ zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe  
ZABAGED Základní báze geografických dat (České republiky)  
ZB GIS Základná báza geografického informačného systému (SR)  
ZE zjednodušená evidence  
ZhB zhušťovací bod  
ZKI zeměměřický a katastrální inspektorát  
ZM ČR základní mapa České republiky  
ZMVM základní mapa velkého měřítka  
ZNB základní nivelační bod  
ZPBP základní polohové bodové pole  
ZPF zemědělský půdní fond  
ZPMZ záznam podrobného měření změn  
ZTBP základní tíhové bodové pole  
Zeměměřický úřad (před rokem 1994 Zeměměřický ústav)  
ZVBP základní výškové bodové pole  
 


Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 11035