VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Spolupráce výzkumu a praxe
Ing. David Vilím, Ing. Milan Kocáb - 12. prosinec 2008, 04:20:00

Budoucnost zeměměřiče bude mimo jiné i v jeho schopnostech využívat informační technologie. Zpracování a přenos geodetických měření je předmětem projektu výzkumu a vývoje, který řeší Geoline s.r.o. společně s VÚGTK. Název programového projektu je „Výzkum a vývoj nového postupu tvorby digitálního zpracování a přenos geodat do centrální databáze pro geodetická měření“. Projekt částečně financuje MPO ČR v rámci programu IMPULS.


1. Předmět řešení

Předmětem řešení je vyvinout nový technologický postup a SW sběru a distribuce geodat pro potřeby soukromých geodetů, kteří tvoří záznamy podrobného měření změn stále tradičními postupy a mají zájem na uplatnění nových SW nástrojů a technologií v jejich praxi. Bude vyzkoumán a vyvinut nástroj pro komunikaci mezi přístrojem, digitálním záznamníkem, tabletem PC, mobilním telefonem a centrální databází pro zpracování naměřených geodat. Nová technologie a SW zajistí nový způsob předávání a uchování geodat a v grafickém počítačovém systému dokáže připravit v krátkém čase výstupní sestavu pro transfer informací např. do informačního systému katastru nemovitostí nebo pro řešení úloh běžné geodetické praxe, územního plánování a dalších úloh. Tento prototyp (technologie + SW) je doplňkovým zařízením ke geodetickým přístrojům, aparaturám GPS, nivelačním přístrojům a počítačům a umožní zpracovat naměřená data jak v terénu, tak i v kanceláři, kam budou zasílána on-line ke zpracování a výstupnímu formátu.
 
Současné způsoby zpracování geodat v terénu jsou stále ještě ve formě papírových výstupů, manuálů kreslených rukou v terénu a dále seznamy souřadnic naměřených dat. Navržený systém je založen na výlučně digitální technologii kreslení a přenosu geodat, jak v samostatném terénu (totální stanice x notebook), tak i na systému přenosu geodat on-line do vzdálené kanceláře prostřednictvím webové aplikace. Celá technologie bude končit uložením do databáze a následným přenesením do výměnných formátů a finálních tiskových výstupů.
 
Po užití nové technologie se zvýší rychlost a operativnost ve službách při vyhotovování geodetických prací, jako jsou geometrické plány, zaměřování skutečného stavu či vytyčovací práce. Uspoří se především náklady na doměřování a opravy chyb. Uživatelé této technologie a SW se vyrovnají svým způsobem práce s obdobnými postupy v zemích EU a USA.
 
2. Cíle programového projektu
Cílem projektu je vyzkoumat a vyvinout novou technologii a software pro procesy tvorby a přenosu geodetických měření a zpracování např. geometrických plánů.
 
Distribuce geodat z měřících aparatur pro potřeby tvorby a následného zpracování výsledných geodetických děl dozná realizací výsledků řešení projektu procesní a zpracovatelské záměry, které značně ovlivní celkovou rentabilitu prováděných prací. Cílem je dále zkvalitnit proces kontroly a kvality prací a zlepšit organizaci práce a organizaci toku datových sad. Výsledek (nová technologie a SW) budou využívat soukromí geodeti, kteří tvoří záznamy podrobného měření změn stále tradičními postupy a mají zájem na uplatnění nových SW nástrojů a technologií a v jejich praxi je právě tento projekt cílem.
 
3. Využití nových technologií při tvorbě geometrického plánu (GP)
Při tvorbě GP lze využít nových technologií. Pro možnost využití nových technologií je potřeba splnit některé požadavky technického zabezpečení:
a)      Nový typ totální stanice
umožňující instalaci doplňujícího softwaru pro posílání dat do datového centra, např. totální stanice Trimble S6, Topcon GPT-7500, které mají instalovaný operační systém Windows CE, Bluetooth
další variantou je totální stanice SOKKIA SET530RK3, která obsahuje software pro odesílání naměřených data na specifickou e-mailovou adresu nebo FTP server. Je také možné přijímat seznamy souřadnic z kanceláře nebo FTP serveru. Totální stanici je propojena s mobilním telefonem přes kabel nebo Bluetooth, lze využít datového připojení přes Internet a posílejte naměřená data do kanceláře.
Starý typ totální stanice
rozhraní RS-232, propojovací kabel mezi totální stanicí a mobilním zařízení
b)      Mobilní telefon s datovým tarifem pro odesílání a přijímání dat nebo notebook s modemem
c)      GPS pro připojení situace do systému S-JTSK. Stačí jedna aparatura s aktivovanou službou CZEPOS, pro určování souřadnic PBPP.
d)      Datový server pro správu dat s nainstalovanou databází pro ukládání a vedení naměřených dat.
 
Navrhovaný postup s využitím nových technologií:
  1. Kancelář - zhotovitel se může nejprve seznámit s dotčenou lokalitou pomocí aplikace „Dálkový přístup do katastru“, může si nechat zobrazit list vlastnictví, informace o parcele a vlastníkovi, nechá si zobrazit příslušnou katastrální mapu.
  2. Kancelář - zhotovitel si objedná elektronicky na příslušném katastrálním pracovišti všechna dostupná digitální data potřebná pro tvorbu GP a zažádá o přidělení ZPMZ. Kancelář.
  3. Katastrální pracoviště - zhotovitel si vyhledá všechna ostatní dostupná data, která nejsou v digitální podobě na KP. Musí dojít na KP – toto ani v budoucnu není možné odstranit z důvodu, že požadovaná data jsou pouze v papírové podobě.
  4. Kancelář - zhotovitel zpracuje podklady a připraví data pro měření, např. bodové pole, souřadnice zaměřených okolních podrobných bodů.
  5. Terén - zhotovitel provede zaměření GP.
Zaměření bodového pole pomocí GPS v systému S-JTSK. Zaměřené bodové pole se předá z aparatury GPS do totální stanice v závislosti na přístrojích, buď pomocí Bluetooth nebo přendáním karty či společné klávesnice.
Zaměření GP pomocí totální stanice. Podrobné body by se ukládaly v souřadnicích a automaticky odesílaly na datový server. Z tohoto datového serveru se pošlou do aplikace, která zobrazuje existující data a nově měřená data on-line.
Během měření a po skončení měření proběhne v kanceláři kontrola naměřených bodů, kontrola přesnosti a úplnosti naměřených dat a zároveň se vytváří GP.
  1. Kancelář - zhotovitel vytvoření tiskové výstupy a výstup do VFK.
  2. Katastrální pracoviště - předání GP (tisková podoba) k potvrzení spolu s VFK na médiu.
  3. Po potvrzení GP KP se předá GP zákazníkovi.
4. Co je třeba vytvořit, aby bylo možné využívat nové technologie pro GP
1. Vytvořit aplikaci pro odesílání a přijímání dat do mobilního telefonu. Aplikace bude vytvořena v J2ME v profilu MIDP 2.0. V současné době je ve fázi testování.
 
2. Navrhnout a vytvořit v databázi Oracle pro databázi MGEO ve schématu Dikat tabulku pro ukládání měřených dat, a to jak souřadnic měřených bodů, tak i měřených údajů délka, vodorovný úhel, převýšení, zenitový úhel, výška stanoviska, výška signálu a čísla bodu s předčíslím. V současné době je navržena první verze pro sběr měřených dat.
 
3. Vytvořit aplikaci pro zobrazování nově zaměřených bodů z databáze do grafického prostředí. Zde se předpokládají dvě možnosti zobrazování naměřených dat.
1. Zobrazovat naměřená data v grafickém prostředí MicroStatinu. To je z důvodu velkého rozšíření mezi zpracovateli GP a jeho velké možnosti při vlastní zpracování GP.
2. Vytvořit aplikaci umožňující zpracování a zobrazování naměřených dat v prostředí na internetu. Pro tuto aplikaci bude použit jako základ GeoMedia Web Map od firmy Intergraph.
 
Projekt bude vyvíjen a řešen ještě v roce 2009 s tím, že konkrétní výsledky budou v roce 2010, tj. nová technologie a SW vybavení.


Fotografie
Logo VÚGTK
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 107495