VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Geodetické dny v Polsku
Helena Ryšková a Jiří Rydval - 12. červen 2008, 13:52:08

POLSKO (12. - 18.5.2008) - Hned dvě reportáže nebo-li referáty ze zahraničních  pobytu od dvou legendárních geodetů  na mezinárodních dnech v Polsku  zveřejňujeme  za sebou s pocitem, že to může být na vás moc si to všechno přečíst. Kdybyste náhodou už neměli sílu dočíst reportáže až do konce, tak se k nim ještě vraťte. Je možné, že článek bude doplněn fotografiemi.  

XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře

Napsal Jiří Rydval

Gdaňsk (16.-18.05.2008):
L                   
Každoroční tradiční setkání geodetů tří středoevropských zemí se letos uskutečnilo ve dnech 16. až 18. května na polském Baltu v rekreačním a školícím zařízení „Rzemieślnik“ v Gdaňsku-Jelitkowie. Přijelo na něj asi 150 účastníků, z toho více než 30 Čechů. Páteční a sobotní dopoledne bylo vyhrazeno odborné části konference.  Odpoledne jsme se seznámili i s krásným okolím. Byl zorganizován výlet do půvabného a živého historického centra Gdaňska a projížďka lodí z Gdyně po Gdaňské zátoce. Denní program končil večírky s hudbou a tancem, v sobotu i s táborovým ohněm a vystoupením Kašubského lidového souboru pod širým nebem. Písečná pláž u hotelu a krásné slunečné počasí lákaly k vykoupání. Jak se ale někteří z nás přesvědčili, měla mořská voda bohužel ještě jarní teplotu, asi 100 C.  
 

   

Geodetické dny oficiálně zahájili předseda pořádajícího Stowarzyszenia Geodetów Polskich /SGP/ Krzysztof Cisek, a předsedové Českého svazu geodetů a kartografů /ČSGK/ a Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov /SSGK/ Václav Šanda a Dušan Ferianc. Zájem o spolupráci má i Ukrajinská společnost geodézie a kartografie, jejichž předseda prof. Igor Trevogo se konference zúčastnil a při jejím zahájení předal předsedovi SGP Odznak za zásluhy o ukrajinskou geodézii. Předseda SGP pak Zlatým pamětním odznakem za zásluhy pro SGP odměnil předsedy ČSGK a SSGK. 
 
Odborná část konference byla rozdělena do šesti bloků a bylo na ní předneseno 22 referátů a 2 prezentace sponzorů. Odborné příspěvky v každém bloku přednesli polští, čeští a slovenští autoři z resortních orgánů, vysokých škol a z praxe.
 
V prvním bloku promluvili o současnosti a budoucnosti našeho resortu v Polsku, Česku a na Slovensku jejich čelní představitelé – Jolanta Orlińska, Karel Večeře a Vladimír Stankovský. České účastníky především zajímalo porovnání aktuálního stavu u nás a na Slovensku. V obou resortech mají rozhodující podíl práce v katastru nemovitostí. Daří se plnit úkoly a zákonné lhůty ve vkladovém a záznamovém řízení. V ČR je již plní všechna katastrální pracoviště, v SR se situace stabilizovala v Bratislavě a problémy jsou pouze na 2-3 Správách katastru (obdoba našich Katastrálních pracovišť). Zajímavé je, že loňský podstatně rychlejší růst národního hospodářství SR /meziroční růst reálného HDP 10% proti naším 6%/ se úměrně neprojevil v nárůstu počtu řízení V a Z. Zatímco v ČR v roce 2007 došlo proti předešlému roku k nárůstu počtu přijatých návrhů na vklad o 10% a u řízení Z se blížil 20%, v SR byl nárůst  u vkladů 13% a u záznamů 9%. Podobný vývoj probíhá v obou zemích u poskytování údajů z katastru, kde významnou roli přebírá elektronická forma. V ČR je tak vyřízena již téměř ½ požadavků na informace z katastru. Na Slovensku došlo ke strmému nárůstu požadavků na webové služby Katastrálního portálu od 1.9.2007, kdy bylo zavedeno bezplatné poskytování katastrálních informací veřejnosti. Katastrální portál (www.katasterportal.sk) je aktualizovaný v týdenních intervalech z údajů dodávaných Správami katastru. Přípravou k implementaci Směrnice INSPIRE je v obou zemích rozšiřování webových mapových služeb. Rozdílně se řeší současný stěžejní úkol-digitalizace katastrálních map. Na Slovensku má proběhnout do roku 2011 v rámci ROEP (registry obnovené evidence pozemků), které zpracovává podnikatelská sféra. Termín je ale ohrožen v důsledku nedostatku finančních prostředků a nedostatečných kapacit Správ katastru při přebírání ROEP do katastru. V ČR se částečné zapojení podnikatelské sféry v letošním roce připravuje a finanční prostředky a lidské zdroje jsou podle vládního usnesení zajištěny od příštího roku. V tomto směru je situace u nás příznivější než v SR, kde resortní požadavky nejsou vládou dostatečně akceptovány. Usnesením vlády SR by mělo v roce 2008 ve státní správě dojít ke snížení počtu zaměstnanců o 20%, které bylo v resortu ÚGKK SR nakonec redukováno na i tak značných 10%.
 
Další 4 bloky přednášek byly věnovány gravimetrickým měřením, budování a využívání sítí permanentních stanic GNSS v geodézii, problematice katastru nemovitostí a implementaci Směrnice INSPIRE v Polsku, ČR a SR.
 
V bloku gravimetrická měření přednášející hovořili o rostoucím významu absolutních gravimetrických měření, o zvyšování přesnosti terestrických měření s vývojem gravimetrů a zaváděním korekcí. V této souvislosti prof. Mojzeš z bratislavské Technické univerzity poutavě hovořil o vlivu variace vodních hmot (srážky, výpar, odtok) zjištěné a monitorované pomocí družic. Seznámili jsme se také se stavem gravimetrických sítí na Slovensku a v Polsku a s některými výsledky gravimetrických měření na GO Pecný.
 
Z přednášek o národních sítích permanentních stanic GNSS jsme se dozvěděli, že polský systém ASG-EUPOS projektovaný v roce 2004, spolufinancovaný z fondů EU a realizovaný konsorciem polských a zahraničních firem se nyní dokončuje a testuje. Služby systému budou do konce roku poskytovány bezplatně. Český CZEPOS a slovenský SKPOS jsou již v rutinním provozu. Proto se přednášející ze Slovenska zabýval využitím této technologie v podmínkách soukromé geodetické firmy. V českém příspěvku byla popsána síť permanentních stanic GNSS společnosti ByS@T ve Středočeském kraji a její parametry shledány jako srovnatelné s CZEPOSem. Dále přednášející hovořil o dalších jednotlivých stanicích nebo jejich uskupeních na území ČR, které jsou provozovány neresortními subjekty a o realizaci ETRS-89 v ČR.
 
Standardním tématem konference je katastr nemovitostí. Polský příspěvek 3D katastr jako prvek rozvoje víceúčelového katastru se zabýval problematikou registrace 3D objektů v katastru s konkrétními příklady ze Švédska a z Holandska a možnostmi využití zahraničních zkušeností v Polsku.
 
Přednáška Elektronizace služeb katastru v resortu ÚGKK SR obsahovala informace o bezplatném katastrálním portálu a přípravě nového geoportálu s webovými mapovými službami (součástí bude platební portál a webové služby pro geodety zahrnující poskytování informací z KN a kontrolu geometrických plánů /GP/ před jejich ověřením). Dále byly zmíněny probíhající implementace nového programového vybavení Víceúčelový katastr na všech úrovních pracovišť resortu, etapový přechod k plnohodnotné elektronické komunikaci s klienty (poskytování elektronických výpisů použitelných pro právní úkony od června t.r.; příjem elektronických dokumentů a podání, kterému ale musí m.j. předcházet změny v legislativě) a digitalizace a zkvalitňování údajů katastru. K eliminaci chyb v katastru by mělo sloužit i v novele katastrálního zákona navrhované předběžné elektronické oznámení vlastníků (jiných oprávněných) ve formě formuláře o vkladu práv do katastru. Katastrální orgán provede kontrolu správnosti a úplnosti údajů uvedených v oznámení, vyznačí je v budoucím stavu katastru a sdělí účastníkům, že zamyšlený právní úkon je možné uskutečnit. Občan by ke zvolení tohoto postupu byl motivován snížením správního poplatku za návrh na vklad o 50%. Další novinkou je plánované zřízení specializovaného pracoviště v Žilině, které se od poloviny letošního roku bude zabývat centrální distribucí pošty došlé v elektronické formě ze všech regionálních pracovišť. Tato racionalizační služba má odstranit problémy s odesíláním pošty zejména na velkých pracovištích, zkrátit lhůtu doručení podání adresátům a uspořit pracovní síly na ostatních pracovištích.
 
Český příspěvek Využití webové aplikace VÚGTK pro zpracování GP přednesl za nepřítomné autory předseda ČSGK. Veřejně přístupná aplikace využívá výměnný formát dat ČÚZK a vytváří možnost zpracování dat GP prostřednictvím internetového připojení a SW vybavení dostupného na webu bez nutnosti pořizovat si vlastní nákladné SW aplikace. Řešení VÚGTK tak umožňuje zpracovatelům geometrických plánů zdarma vytvářet GP a v podobě VFK je pak standardním způsobem předat prostřednictvím katastrálních pracovišť do ISKN. Aplikace je použitelná jak pro převod již hotového geometrického plánu v DGN souboru, tak pro samostatné vytvoření změnové kresby geometrického plánu. Technologie má proti stávajícímu postupu některé výhody a jistě ji uvítá geodetická veřejnost. O její úrovni  svědčí i to, že odborná porota soutěže Česká hlava 2007 za ní udělila VÚGTK, v.v.i. cenu Industrie. Komplexní využití této webové aplikace vyžaduje dořešení předávání vstupních údajů z ISKN v potřebném rozsahu externímu zpracovateli zakázky a rozšíření o úpravu zasílání kompletní dokumentace GP prostřednictvím Internetu resortnímu pracovišti. Podrobnější informace o aplikaci lze nalézt na www.geometrplan.cz.
 
V bloku INSPIRE se český a polský příspěvek zabývalysoučasným stavem a rolí našeho resortu při implementaci Směrnice INSPIRE. Tato Směrnice o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství vstoupila v platnost dne 15.5.2007 a měla by být do dvou let transponována do národních legislativ. Gestorem je v ČR Ministerstvo životního prostředí a resort ČÚZK bude jedním ze základních poskytovatelů souborů prostorových dat a služeb. Resort již ve smyslu Směrnice některé soubory prostorových dat zajišťuje a některé webové služby poskytuje. Z tohoto důvodu bylo také stanoveno, že do roku 2015 bude celé území ČR pokryto digitální nebo digitalizovanou katastrální mapou.  
 
Organizátoři konference kladli velký důraz na účast nastupující generace geodetů a na to, aby mladí měli možnost vystoupit na konferenci před publikem se zajímavým vlastním příspěvkem. Proto vyhradili vystoupením studentů z vysokých škol celý poslední blok přednášek. Předneseno bylo 7 polských, slovenských a českých referátů. Závěrem byla jako nejlepší oceněna kolektivní práce studentů z Polytechniky ve Varšavě řešící zaměření dna a okolí retenční nádrže v Czorsztynie   a použití trigonometrické nivelace pro geodynamický výzkum pieninského skalního pásu. Druhou oceněnou prací byl příspěvek Ladislava Pitoňáka z STU Bratislava – Vyrovnání gravimetrických referenčních sítí. Ocenili jsme i perfektní přístup Andrzeje Pachuty (proděkana na Fakultě geodézie a kartografie varšavské Polytechniky) k přednášejícím studentům.
 
Polští organizátoři Geodetických dnů se role hostitelů ujali jako obvykle na výbornou a přiměřený čas vyhradili odborné, společenské i poznávací části akce. Naše skupina ze Spolku zeměměřičů Brno, která v Polsku strávila celý týden, se seznámila i s jinými turisticky atraktivními oblastmi a s pozitivními změnami v zemi. Okouzlila nás zejména renovovaná živá historická centra měst Wroclaw a Poznaň. O tom ale více v článku Heleny Ryškové na www.spolekzememericubrno.cz.  
 
Příští jubilejní XV. česko-slovensko-polské geodetické dny pořádá ČSGK ve dnech 14. až 16.5.2009 v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Tak tedy Na shledanou za rok v Krkonoších.

Zájezd Spolku zeměměřičů Brno 12. – 18. května 2008

 

Napsala Helena Ryšková  
 
            Organizace letošního čtrnáctého ročníku mezinárodních geodetických dní připadla Polsku. Kolegové z této přímořské země vyhověli přání nás suchozemců, Čechů a Slováků, a uspořádali setkání v Gdaňsku u Baltského moře.
            Pro brněnský Spolek zeměměřičů, který nemohl na XIV. polsko-česko-slovenských geodetických dnech chybět, nastalo období úvah, jak nejlépe využít tisíc kilometrů dlouhé cesty k poznávání země našich severních sousedů. Naplánování trasy se obětavě ujala ing. Margita Kratochvílová. Přesto, že byla dlouhodobě nemocná, pečlivě připravila podrobný program několikadenního zájezdu, včetně brožurky s popisem míst, která jsme pak cestou navštívili. O to víc nám bylo líto, že se nakonec pro nemoc nemohla zájezdu zúčastnit.
 
Zájezd Spolku zeměměřičů Brno začal v pondělí 12. května ráno, kdy se nás devět účastníků usadilo v hotelbusu cestovní kanceláře Pangeotours, a.s. Ten se nám na čtyři dny stal nejen dopravním prostředkem, ale také jídelnou a pohodlným místem pro spaní (spali jsme v samostatných kajutách, umístěných v zadní části autobusu a v horní části nad sedadly). Protože jsme v noci parkovali u čerpacích stanic, využívali jsme jejich zařízení k osobní hygieně. Naši dva řidiči, Bohouš a Luboš, se vždy ráno, v poledne a večer změnili v kuchaře a servírovali nám výborná jídla. V jídelníčku nechyběla ani svíčková nebo vepřo-knedlo-zelo. A tak jsme mohli v dobré kondici i náladě absolvovat prohlídky řady zajímavých míst.
První zastávkou byla Góra Św. Anny, poutní cíl katolíků a místo vzpomínkových oslav na slezská povstání v letech 1919 – 1921. Centrem rozsáhlého klášterního komplexu františkánů je bazilika sv. Anny ze 16. století. Kolem kopce je řada kaplí, nachází se zde Lurdská jeskyně, Kalvárie se 14 zastaveními křížové cesty a nedaleko odtud obrovský kamenný amfiteátr. Socha papeže Jana Pavla II., polského rodáka, připomíná jeho návštěvu v roce 1983.
            Dalším místem, které jsme navštívili, byla Vratislav (Wrocław) – město sta mostů, založené v 10. století českým knížetem Vratislavem. Historické jádro Vratislavi tvoří rozlehlé hlavní trhové náměstí, lemované obnovenými domy z období od renesance do 20. století s restauracemi a kavárnami s posezením na čerstvém vzduchu. Uprostřed náměstí stojí radnice, jedna z nejvýznamnějších památek gotické architektury. Mezi mnoha dalšími významnými historickými budovami je třeba jmenovat Vratislavskou univerzitu, kterou císař Leopold I. již v roce 1702 vyhlásil akademií a v roce 1811 získala statut univerzity. Od r. 1945 je považována za polské centrum vzdělávání. Vratislav, rozkládající se na řece Odře, má řadu ostrovů, spojených navzájem více než stovkou mostů. Nejvýznamnějšími ostrovy jsou Tumský a Pískový. Na Tumském ostrově bylo v roce 1000 zřízeno biskupství a ostrov se rozvinul v sídlo knížat. Hlavní dominantou ostrova je katedrála sv. Jana Křtitele z 13. – 16. století.
            Z Vratislavi vedla naše cesta na sever do Lešna (Leszno). Lešno prožívalo svůj „Zlatý věk“ v první polovině 17. století, kdy také poskytlo azyl mnoha exulantům prchajícím před útrapami třicetileté války. V té době zde nalezli útočiště i Čeští bratři z Čech a Moravy, mezi nimi poslední biskup Jednoty bratrské, přední reformátorský filozof a pedagog Jan Amos Komenský. V Lešně jsme si prohlédli mj. náměstí s barokní radnicí, barokní kostel sv. Mikuláše a po několika radách místních občanů, kdy nás každý posílal na jinou stranu, jsme našli i pomník J. A. Komenského od A. Reichela z r. 1898.
            Následovala zastávka v Poznani – kolébce polské státnosti. Poznaň, ležící na řece Wartě, je administrativním centrem a zároveň největším městem Velkopolského vojvodství (asi 600 tis. obyvatel). V 10. století se stala rezidenčním městem rodícího se polského státu. V Poznani je mnoho historických budov. K těm nejkrásnějším patří katedrála sv. Petra a Pavla na Tumském ostrově (tedy nejen Wrocław má Tumský ostrov). Byla vybudována v románském slohu, později dostala gotickou a následně i barokní podobu. I zde stojí socha snad nejslavnějšího polského rodáka, papeže Jana Pavla II. Srdcem Poznaně je Stary Rynek lemovaný městskými domy s barevnými průčelími, mezi nimiž se vyjímá zejména renesanční radnice. Na nároží jedné z ulic je zajímavá socha Starého Marycha, muže v placaté čepici, vedoucího bicykl. Je to fiktivní postava z fejetonů J. Kubla. Za hranicemi Starého Města stojí starý Císařský palác (Kaiserhaus). Od roku 1921 je Poznaň městem veletržním. Nad výstavním areálem, který se rozkládá v centru města, se tyčí tzv. Jehla, symbol Mezinárodního poznaňského veletrhu.
            Prvním hlavním městem Polska bylo Hnězdno (Gniezno), kam jsme dorazili navečer druhého cestovního dne. Naše vycházka vedla k monumentální gotické katedrále z 14. – 15. století, zasvěcené patronu města, sv. Vojtěchovi (~ 957 – 23.4.997). V katedrále se nacházel první hrob sv. Vojtěcha, než jeho ostatky v roce 1039 kníže Břetislav I. přenesl do Svatovítské katedrály v Praze. ( Sv. Vojtěch je od 11. stol. pokládán za druhého – po sv. Václavovi – patrona Čech a stal se hlavním patronem polské katolické církve.)
            Třetí den putování nás čekala změna. Po prohlídkách měst s jejich velkolepými katedrálami a historickými budovami jsme zavítali do historie mnohem starší: navštívili jsme Biskupin, nejstarší známou osadu v Polsku a jednu z nejzajímavějších prehistorických lokalit v Evropě. (V roce 1933 ji náhodně objevil učitel místní školy.) Vykopávky leží na poloostrově, obklopeném jezery a močály. Je zde zpřístupněná archeologická rezervace se stopami člověka, pocházející z období lužické kultury (13. – 8. stol. př. Kr.). Konstrukce obranné osady bahenního typu z doby před 2700 lety jsou dokonale zachovalé. K vidění jsou i zrekonstruované stavby, kotce s poníky, kozami a ovcemi, podobnými těm, které chovali původní obyvatelé. V muzejním pavilonu jsme si pak prohlédli předměty, nalezené při archeologickém průzkumu.
            Plni dojmů jsme pak pokračovali do Toruně, města Koperníkova. Toto město, položené na obou březích Visly, je největším souborem gotické architektury v Polsku. Staroměstský soubor je zapsán v seznamu UNESCO. Uprostřed Staroměstského náměstí stojí impozantní budova radnice a krásné domy obklopují náměstí ze všech stran. Před radnicí je pomník slavného toruňského rodáka, Mikuláše Koperníka (Nicolaus Copernicus, 1473 – 1543, astronom, matematik, ekonom, lékař a duchovní, autor heliocentrické teorie vesmíru, v níž předpokládal i rotaci Země kolem osy). Nemohli jsme vynechat Koperníkovu ulici s Domem M. Koperníka. Tento dům patřil otci M.K. a je to pravděpodobně též rodný dům jeho slavného syna.
            V pozdním odpoledni jsme se krátce zastavili ve městě Chelmno, jehož středověká uliční síť a městské hradby z 13. až 15. století se dochovaly téměř nedotčené. Nejhezčí stavbou ve městě je působivá pozdně renesanční radnice na náměstí. Zaujala nás železná tyč, vodorovně umístěná na jejím zadním průčelí. Je to chelmenská délková míra neboli pręt (prut), dlouhý 4,35 m. Všichni jsme se u toho prutu vyfotili. V ulicích Chelmna porůznu visela nebo byla vystavena srdíčka všech velikostí. To proto, že v místní faře jsou po staletí uchovávány relikvie sv. Valentýna a v tomto „Městě zamilovaných“ se každoročně 14. února slaví Den sv. Valentýna.
            Středeční program jsme zakončili v malém městečku Kwidzyn. Jeho největší pamětihodností je nádherná gotická katedrála, původně sídlo pomořanských biskupů. S katedrálou sousedí hrad, připomínající rytířskou pevnost. Zajímavá je latrínová věž, kterou s hradem spojuje ochoz, spočívající na rozměrných obloucích.
            Ve čtvrtek jsme se již přiblížili k cíli naší cesty, ale čekala nás ještě prohlídka největšího středověkého hradu Evropy, Malborku. Malbork, hrad německých rytířů, se budoval od 13. století. Býval sídlem velmistra křižáckého řádu, později byl využíván jako pevnost. Tato mohutná cihlová stavba, obnovená v 19. století a pak znovu po 2. světové válce, je zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hrad stojí na břehu řeky Nogat, je obklopen pásy opevnění s baštami a branami. Většina z nás absolvovala jeho prohlídku s průvodcem.
            Než jsme přijeli k Baltu, měli jsme ještě krátkou zastávku v Pelplinu, kde se nachází nádherné cisterciácké opatství, považované za jednu z nejkrásnějších ukázek gotické architektury. Obrovský cihlový kostel – katedrála – má údajně úžasné gotické, renesanční a barokní vybavení interiéru. Věříme tomu, i když v době naší zastávky byly kostel i klášterní budovy zavřené a mohli jsme se jim obdivovat jen zvenčí. A tak jsme si jen připomněli, že ve zdejším Diecézním muzeu je jedním z nejcennějších exponátů originál bible z roku 1453, kterou vytiskl vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg (slavná „Gutenbergova bible“).
            Po ujetí více než tisíce kilometrů jsme odpoledne dorazili do Gdyně a konečně spatřili moře. Náš autobus zaparkoval u Jižního mola, kde kotví dvě lodě – muzea: plachetnice, trojstěžník Dar Pomorza (postavená v roce 1909 sloužila až do roku 1981) a válečná loď Błyskawica, torpédoborec, který se ve 2. světové válce účastnil akcí spojeneckých vojsk v Narviku, Dunkirku a při vylodění v Normandii. Prošli jsme se po promenádě a čekalo nás milé překvapení, potvrzující, že svět je malý: potkali jsme se s předsedou ČSGK Václavem Šandou a tajemnicí Janou Chudobovou, kteří od rána cestovali autem z Prahy.
            Ještě jedno krátké zastavení v pobaltském letovisku Sopoty a byli jsme v cíli: čekal nás GDAŇSK – Jelitkowo, hotel Rzemieślnik, místo konání XIV. polsko-česko-slovenských geodetických dní.
            Krásný hotel, ležící téměř na samém břehu Baltského moře, se skládá ze tří pavilonů, propojených prosklenými spojovacími chodbami a je obklopen zahradou. Přivítali nás polští kolegové a pozdravili jsme se i s dalšími účastníky z Česka i Slovenska.
            Program začal v pátek 16. května dopoledne oficiálním vystoupením zástupců jednotlivých států (z České republiky byl přítomen také předseda ČÚZK Karel Večeře) a následoval první blok přednášek. (Odborný program XIV. polsko-česko-slovenských dní je popsán v samostatném článku ing. Jiřího Rydvala.)
            Odpoledne pak pro nás organizátoři připravili prohlídku Gdaňsku, který patří k nejkrásnějším městům v severní Evropě. Jeho původ sahá až do doby před více než tisíci lety. Po staletí byl Gdaňsk nejbohatším městem v Polsku a právě tady zazněly v roce 1939 první výstřely 2. světové války. Konec tohoto konfliktu sice přinesl zkázu, ale město se vzpamatovalo příchodem obyvatel z jiných částí Polska. Spolu s přímořským střediskem Sopoty a přístavem Gdyně vytváří Gdaňsk tzv. Trojměstí (Trójmiasto). Charakterizují jej nádherné budovy, které jsme měli možnost obdivovat. Nejcennější památky tohoto starobylého města jsou soustředěny v oblasti Královské cesty – jsou to Ulica Długa, do které se vcházelo Zlatou bránou a její pokračování Długi Targ, uzavřený Zelenou bránou. Tyto dvě ulice lemují starobylé městské domy, někdejší rezidence nejzámožnějších občanů Gdaňsku. Domy mají úzká průčelí završená rozmanitými prvky, od erbů a různých symbolů až po zvířata, alegorické postavy a hrdiny klasické mytologie. Předěl mezi těmito ulicemi tvoří majestátní gotická budova Radnice Hlavního Města. Jak jsme se dozvěděli od polské průvodkyně, radnice je známá svým carillonem – replikou hudebního nástroje ze 13. století. Dnes v budově sídlí muzeum. Symbolem Gdaňska je Neptunova fontána, stojící v blízkosti radnice. V úzkých starobylých uličkách je množství obchůdků a krámků se suvenýry, ale hlavně s nádhernými jantarovými šperky. Jako v každém z navštívených měst jsme si prohlédli i kostel, gotickou baziliku Panny Marie. Je to největší středověký cihlový kostel v Evropě, vejde se do něho 2 500 lidí. Za 2. světové války byl hodně poničen a po roce 1945 (do té doby sloužil protestantům) byl nákladně rekonstruován. V jeho interiéru se nachází mnoho cenných děl: např. krásná Gdaňská madona, orloj nebo deska s deseti přikázáními, vše z 15. století, a další mobiliář v gotickém, manýristickém a barokním slohu.
            U řeky Motławy, ústící do Gdaňského zálivu, stojí Starý jeřáb (Stary Źuraw), ojedinělá středověká stavba, symbol Gdaňsku. V roce 1945 byl zničen požárem, ale opět zrekonstruován a včetně vnitřního mechanizmu opraven. Dnes je součástí sbírek Ústředního námořního muzea, které zabírá několik budov na obou březích Motławy. Před muzeem kotví loď Sołdek, první poválečná zaoceánská loď postavená v Gdaňských loděnicích v roce 1947, která dnes slouží výstavám. Oběti dělnických stávek v roce 1970 připomíná Památník dělníků z loděnic.
            Po návratu z prohlídky města jsme se „hodili do gala“, protože nás čekala slavnostní večeře a společenský večer s tancem. Diskžokej byl neúnavný, my taky, takže se večer protáhl až do sobotních ranních hodin. Kromě tance a zpěvu se u stolů probírala různá témata, zajímající jak Čechy, tak Slováky a Poláky, debatovalo se o práci a navazovaly neformální přátelské vztahy.
            V sobotu dopoledne proběhl druhý přednáškový blok a po obědě následovala vyjížďka lodí po Gdaňském zálivu až na Helskou kosu. Počasí nám stále přálo, sluníčko svítilo a bylo teplo, takže obavy, že na lodi bude foukat studený vítr, se ukázaly jako zbytečné. Hel je 34 km dlouhá písečná kosa na severozápadě Gdaňského zálivu. Protože naše loď vzápětí plula nazpátek, prošli jsme se jenom krátce po přístavu.
            Večer, díky dosud pěknému a teplému počasí, pro nás polští hostitelé připravili večeři v zahradě. Na stolech byly mísy s klobásami, které jsme si pak u ohně opekli, kdo měl chuť, dal si segedinský guláš nebo chleba se sádlem, okurky a další dobroty, zapíjelo se hlavně pivem, ale bylo i víno a minerálky. Hlavním programem bylo vystoupení čtyřčlenného Kašubského lidového souboru, jehož členové hráli, zpívali, tančili a některým tancům naučili i účastníky P-Č-S dnů. (Kašubové – západoslovanská skupina mluvící kašubsky - jsou potomci Pomořanů, v současnosti splývají s polským národem. Žijí v oblasti Kašubského pobřeží, sz od Gdaňsku.) I když během večera začalo pršet a kašubští hudebníci museli schovat své nástroje, zábava pokračovala jak pod zahradními slunečníky, tak na hotelových chodbách.
            Neděle 18. května – den loučení a odjezdu. Hned po snídani jsme se nalodili do autobusu. Ten stále parkoval před hotelem a naši řidiči, se kterými jsme se během cesty spřátelili, se některých akcí zúčastnili s námi. Tentokrát jsme jeli takřka nonstop, jen s technickými zastávkami. Skoro celou cestu pršelo, chvílemi i doslova lilo, tak jsme děkovali svatému Petrovi, že si to nechal až na závěr. Hranice jsme překročili v Českém Těšíně, nebýt orientační cedule, ani jsme to nezpozorovali. Do Brna jsme dorazili před 23. hodinou, Jirka Rydval stihl vlak do Blanska, my ostatní rozjezdy nočních linek MHD a Toník Pekárek se vezl až do Velkého Meziříčí (Pangeotours, a.s., je z Českých Budějovic).
            Závěrem se sluší poděkovat: Gitě Kratochvílové za perfektní přípravu celého zájezdu, Janě Charvátové a Nadě Volné za bezvadnou organizaci, řidičům Bohumilu Stupkovi a Luboši Bobokovi za bezpečnou jízdu, ochotu a kuchařské umění, všem ostatním, tj. Jarce Dobšákové, Arnoštu Hřebačkovi, Antonínu Pekárkovi, Jiřímu Rydvalovi, Bohuslavu Volnému, Vlaďce Žufanové a snad i autorce tohoto příspěvku, za přátelskou atmosféru, která panovala po celou dobu zájezdu.  
            Hostitelem XV. česko-slovensko-polských geodetických dnů v roce 2009 bude Český svaz geodetů a kartografů a kolegy ze Slovenska a Polska přivítáme v Krkonoších.
 
Zdroj: průvodcovská literatura
 
 
 

 Fotografie
Lodí bílou, lodí bílou chci se vést
Malbork
Gdaňsk
Gdaňsk
Kravata pro nivelaci
Nivelační kravata
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 10000