VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
EGU 2008 Vídeň
Bohuslav Veverka - 1. květen 2008, 10:07:07

VIDEŇ (13.- 17.4. 2008) - Uprostřed dubna  proběhla ve Vídni rozsáhlá konference pod názvem EGU General Assembly. Zkratka EGU značí Euroepan Geosciences Union, což je organizace pokrývající oblast označovanou jako vědy o Zemi a Vesmíru, či stručně geovědy. Jednání probíhala v řadě sekcí, které byly dále členěny.Geodézie měla označení G a dělila se na další sekce většinou věnované problematice geofyziky a geodynamiky  a vyšší geodézie. Kartografie nesla zkratku G11 a byla zaměřena na oblast European Cartographic Heritage – evropské kartografické dědictví kde se  jednalo  zejména o staré mapy a vojenská historická mapování z území habsburské říše. Bylo tedy jenom logické, že tuto část konference řídil kartografové   Gábor Timár z Lorand University v Budapesti a Bohuslav Veverka z ČVUT v Praze a vše probíhalo ve Vídni.

 

Sekce G11   měla symbolicky 11 přednášek. Úvodním speakrem byla pí Ingrid Kretschmer, která rozsáhle shrnula aktivity státní kartografie Rakouska a později Rakousko-Uherska za období od I. vojenského mapování až po začátek I. světové války, tj, cca období 1763 – 1914. Následovala řada příspěvků podaných převážně ma´darskými a českými autory. S potěšením lze konstatovat, že české příspěvky převažovaly. Stručně uveďme Zimovou, Krejčího a Mikšovského, kteří se zabývali vztahem mezi Müllerovou mapou Čech z roku 1720 a I. vojenským mapováním, kde je zajímavostí např. dvojí zákres Kladna na sousedících listech velmi populární Müllerky. Tu jak je známo  nedávno vydal jako reprint Zeměměřický úřad a je v prodeji na ČÚZK za velmi lidovou cenu kolem 440 Kč.    Další tradiční plzeňsko pražská autorská dvojice Čechurová – Veverka se věnovala popisu nové koncepce a nových funkcí kartografického software MATKART  se zaměřením na georeferencování  II. a III. vojenského  mapování. Zde pro zajímavost -  na různých universitních pracovištích se podařilo zjistit, že mapový rám slavných speciálek nesedí příliš přesně na situaci, odchylka se pohybuje do 2 mm v ose Y. Tento  fakt bude předmětem dalšího výzkumu a hlavně otázky do jaké míry platí slavná zdánlivě neotřesitelná konstanta 17° 40´ jako rozdíl mezi poledníkem greenwichským používaným od roku 1884 a poledníkem ferrským, používaným od dob Klaudia Ptolemaia až po druhé vojenské mapování a stabilní katastr a to vše z nařízení císaře Františka I.  

            Další tradiční ryze  plzeňská dvojice pedagogů ZČU Vichrová – Čada seznámila s technologií tvorby map II. vojenského mapování na území českých zemí (1806-1869). Müllerovou mapou jako takovou se dále zabývali pracovníci katedry mapování a kartografie Cajthaml a Krejčí, kteří rovněž zavřeli konferenční blok příspěvkem věnovaným presentaci starých map na webu.  Příspěvky našich uherských kolegů byly rovněž zaměřeny na historická vojenská mapování a jejich geodetické základy, které jak známo byly na území  habsburského soustátí velmi různorodé  a dodnes musí zeměměřiči např. řešit sestykování katastrálních map mezi Čechami a Moravou, tj. systémem Gusterberg a Svatý Štěpán, což je špička věže kostela právě ve Vídni..

            Anotace referátů jsou dostupné na webových stránkách EGU 2008 a budou dispozici na serveru laboratoře digitální kartografie katedry mapování  a kartografie ČVUT v Praze.

 

 

 Fotografie
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
Kartografové ve Vídni
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 7 / 8611