VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Vývoj, význam a rozvoj inženýrské geodézie
Redakce - 29. únor 2008, 01:57:25

PRAHA (28.2.2008) - Je potěšující, že alespoň některým zeměměřičům a dalším lidem, kteří se zabývají problematikou provozování inženýrské geodezie,  není lhostejný osud tohoto  oboru a proto se snaží mezi veřejností provádět tolik potřebnou osvětu.

O něco takového se pokouší  Ing. Jaroslava Kraftová, která na konferenci GEOS 2008 představila, jak osvětu provádí dokonce již deset let  firma 

,    v jejíž čele je právě ona.   

 Přečtěte si její práci ...
 
1 9 9 8 - 2 0 0 8       D E S E T   L E T   S P O L E Č N O S T I
 
Ing. Jaroslava Kraftová - Vývoj, význam a rozvoj inženýrské geodézie
 
 
Prostorové informace – podklad pro rozhodovací procesy
 
Prostorové informace, tedy informace vážící se k určitému místu v prostoru kolem nás, jsou základem převážné části všech informací, kterými jsme v dnešní době doslova zahlceni. Získávat z těchto informací relevantní znalosti a umět je správně využít se ukazuje jako nejdůležitější schopnost vedoucích pracovníků v mnoha oborech nejen veřejné správy. Potřeba strukturovat nějakým vhodným způsobem tyto informace není nová, nové jsou však technologie, které k tomu můžeme použít.
 
 
Směrnice INSPIRE je určující pro další vývoj geoinformatiky v zemích evropské unie. A zde mi dovolte zamyšlení nad směrem vývoje a rozvoje inženýrské geodézie či geodézie vůbec. Klasická geodézie spočívala na bedrech úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů a katastrálních úřadech. Jenže vývoj posledních dvaceti let nastínil prudký rozvoj informačních systémů, portálů na internetu, které jsou velice úzce spjaty s geoinformatikou a tím i geodézií.
 
 
Především nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. vychází z předpokladu ujasněných hranic pozemků a pečlivě zpracovaných územních plánů. Všichni velmi dobře víme, že rozsah nesouladů, nedokončená digitalizace katastrálních map, bude ještě dlouho předmětem práce mnoha lidí, orgánů a organizací. Nutnost řešení stanovení pevných pravidel kvalitativních standardů pro technické mapování měst a obcí je předpokladem naplnění dalších cílů
Bohužel se v každodenním životě opakovaně setkáváme s nedostatkem pozornosti kvalitě geodetických činností a grafických dat, nedostatkem docenění oboru geodézie pro praxi.
 
 
Grafická data jako nástroj řízení
 
Je potřeba kvalitních kritérií, které budou jednoznačně stanoveny, tvrdě požadovány a důsledně kontrolovány. Neustálá kontrola dodržování kvality inženýrské geodézie je hlavním předpokladem pro kvality technických map měst a obcí, kvality technických map správců technické infrastruktury, kvality podkladů pro územní plánování a následně pak kvalitních podkladů pro řízení a rozhodování. Proto je nezbytně nutný dohled nad kvalitou nikoli pouze jednotlivých geometrických plánů, ale nad kvalitou inženýrské geodézie především velkých staveb ve všech jejich souvislostech a návaznostech včetně důsledného vypořádávání majetkoprávních vztahů a realizace všech vyhotovených geometrických plánů, neboť jen tak lze dosáhnout kvalitního mapového podkladu pro rozhodovací procesy a procesy řízení.
 
 
Evropská unie se rozhodla zaměřit pozornost tímto směrem a soustředit se na zakotvení rámce, ve kterém se bude uskutečňovat získávání, uspořádání, zpřístupňování a vyhodnocování prostorových informací. Zvolila cestu velmi liberální, čemuž odpovídá i volba právního prostředku prosazování této myšlenky – nikoliv nařízení, ale směrnice. Zrodila se tak směrnice INSPIRE (název je anglickou zkratkou slov INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Jejím smyslem je podpora tvorby „politik a činností , které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí“, jak se uvádí v předmluvě k směrnici. Směrnice nabyla platnosti v květnu roku 2007. Samotná EU má zájem na průběžném vyhodnocování dopadů směrnice na členské státy, a  proto je smysluplné průběžně hodnotit význam směrnice tak, aby byl k dispozici dostatečný podklad pro další vylepšování a vývoj v oblasti prostorových informací.
 
 
Podklad pro rozhodování
 
Počáteční „okouzlení“ grafickým znázorněním obcí a měst a pohledném barevném provedení nedbalo příliš na kvalitu dat, nedbalo na potřebu odborné práce geodeta, ale s dalším rozvojem a vývojem nejen v naší zemi, ale i v dalších státech EU dochází k potřebě přesnosti grafických dat.
Ochrana lidských práv a svobod je i ochranou soukromého vlastnictví a přesné územní plánování je vlastně i podkladem pro oceňování pozemků, oceňování vlastnictví soukromých osob, orgánů, organizací, obcí a měst i státu. Docházíme k potřebě uvést do souladu vlastnické hranice obcí, dále pak zejména silniční sítě, místních komunikací, veřejných prostranství, parkovišť apod. A právě zde se začíná stále více a více prolínat klasická geodézie, evidence vlastnictví a inženýrské geodézie.
 
 
Směrnice INSPIRE ukládá určité povinnosti pro implementaci do zákonů národních vlád jednotlivých členských států EU a následně požaduje plnění stanovených cílů pro konečné zabezpečení kvalitních podkladů pro hospodářské a politické rozhodování. A právě zde můžeme vidět možnost aktivního zapojení Komory geodetů a kartografů i všech úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů do vytváření kvalitních materiálů, které budou pevným základem pro budoucí inženýrskou geodézii, ale i kvalitním podkladem pro politické a hospodářské rozhodování orgánů a organizací, investorů, stavebníků apod.
 
 
Závěrem:
 
KVALITA - to by měl být společný zájem, cíl a předmět aktivní snahy všech geodetů, společný cíl ČÚZK, Komory geodetů a kartografů a všech dalších orgánů a organizací, ať už pracovníků státních organizací, soukromých firem pracujících v geodézii či občanských sdružení, apod.
Kvalitní podklad o prostorovém určení bude účinným pomocníkem pro rozhodování a řízení a nezbytným nástrojem pro realizaci přijatých opatření
 
 
GIS – STAVINVEX a.s. Bučínská 1733, 735 41 Petřvald
měřičské a geodetické práce
inženýrsko – investorská činnost
vytyčování podzemních vedení O2 a UPC
technické mapování měst a obcí
 
www.gis-stavinvex.cz
 
 
 
 
 


Fotografie
Autorka práce před plakátem
Logo společnosti
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 152008