VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Jak poznat dobrou zeměměřickou kancelář ?
REDAKCE - 28. únor 2008, 02:15:42

PRAHA (27.2.2008)  - Jeden z příspěvků na konferenci GEOS 2008 měl i Petr Skála, jemuž jeho dílo uveřejňujeme k diskusi. 

JAK POZNAT DOBROU ZEMĚMĚŘICKOU KANCELÁŘ ?

Ing. Petr Skála
Česká zemědělská univerzita
Fakulta životního prostředí Kamýcká 1176 , 165 00 Suchdol
e-mail: Skala@fzp.czu..cz
  
Abstrakt
Několikrát do roka jsou v různých časopisech uveřejňovány rady, jak má čtenář poznat dobrou realitní kancelář.
Stejný problém je i u profese zeměměřičů. Jak se pozná dobrá zeměměřická kancelář ?

 1. Úvod
Autorovi se už několikrát stalo, že u svého odborného příspěvku pro konferenci nepostupoval tak, že by nejdříve zpracoval nosné téma do obsahového i fyzického vyčerpání a přitom přemýšlel o vhodném a výstižném závěru. I tentokrát byl na začátku zpracovávání příspěvku opět v jiné situaci. Závěr znal autor dokonce dlouho, neboť návrhy v něm obsažené prosazuje, kde jen může. Co však neměl, byly argumenty a pádné důkazy o nutnosti věnovat se zvolené problematice. Ono popsat pro širokou veřejnost základní osnovu a body, podle nichž by si lidé, kteří potřebují objednat zeměměřické práce,   vybrali tu nejspolehlivější zeměměřickou kancelář, není vůbec jednoduché. 
Také když autor volil název příspěvku, vůbec netušil, že následně pozná, jak je tato problematika pro jedince rozsáhlá a složitá ke zpracování. Autor si je tak vědom, že není v silách jediné osoby na několika stránkách jednoznačně sdělit, jak si z vyhledaných nabídek udělat mezi firmami malé výběrové řízení. Proto tento příspěvek považujte jen za první nástřel na cíl, do kterého se dá celkem bezmezně pálit, pokud k tomu máte chuť a jste nezávislí. Na nezávislost příspěvku si autor dovoluje upozornit, neboť jeho poznatky nejsou vedeny k cíli, kde byste našli odkaz na zeměměřické práce, které provádí on sám. 
 
 1. Zeměměřické práce jsou vázaná živnost     
Ke střílení za účelem sportu, lovu nebo obrany potřebujete zbrojní průkaz a zbraň. Pokud střílíte, ale nemáte zbrojní průkaz, vystavujete se trestnímu postihu. Protože  k zeměměřickému měření nepotřebujete žádný průkaz, mnoho lidí si myslí, že tyto práce může provádět kdekdo. Navíc v současné době je měřická technika téměř všem dostupná a měřit s moderními přístroji je ještě k tomu uživatelsky velmi příjemné, proto s nimi po krátkém zaškolení může měřit každý, kdo k tomu bude mít chuť a   bude se to chtít naučit.
A v tom je problém.Veřejnost si většinou neuvědomuje, že každý, kdo má nebo si může zapůjčit totální stanici, teodolit, nivelační přístroj, s nimi může provádět pouze měření pro svoji potřebu a nikoliv provádět komerční měření pro kohokoliv.
Podle v České republice k 31.1.2008 platného živnostenského zákona   právní norma váže výkon zeměměřických činností do tzv. vázaných živností. A těmi jsou …
Činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.
Živnostenské listy ke všem těmto činnostem nejsou vázány vůbec na vybavení živnostníka, ale jen na délku praxe prožitou po absolvování, jak vysokých tak i středních odborných škol.
 1. Jaká je praxe ?
Živnostenské listy k výkonu zeměměřických činností vystavují fyzickým a právnickým osobám jednotlivé živnostenské úřady podle územní příslušnosti až na základě vyplněné a podepsané žádosti a podle osobně předložených dokladů o studiu odborných škol. Přitom délka praxe od absolvování odborné školy je příslušnými úředníky pouze kontrolována tak, že od aktuálního roku je odečten letopočet uvedený na maturitním vysvědčení nebo na vysokoškolském diplomu. Je pravděpodobné, že pokud je rozdíl letopočtů v případě maturitního vysvědčení větší než pět let a u vysokoškolského diplomu větší než tři roky, tak je živnostenský list vydán. Autor sám v časopise Zeměměřič už v roce 1995 upozornil na skutečnost, že pokud bude žádat o živnostenský list inženýr absolvent oboru geodezie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, který předtím úspěšně studoval například na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze, může živnostenský list získat již rok po státnicích, ale jen v případě, že jako doklad o praxi předloží pouze maturitní vysvědčení, neboť u středoškoláků se vyžaduje pět let praxe a u vysokoškoláků tři. Úřední mašinérií by zcela jistě neprošla žádost o živnostenský list, kdyby byla praxe tohoto žadatele doložena po roce od absolvování vysoké školy maturitním vysvědčením a vysokoškolským diplomem současně. Tady by úřad žadateli vytkl nedostatečný počet let praxe a žádost by zamítl. Nehodnoťme na mnoha úřadech velmi zjednodušené výpočty pro přiznání délky praxe podle kalendáře a datumů na vydaných dokladech o ukončeném studiu a nevyžadování doložení skutečné praxe prožité za měřickými přístroji přímo v terénu nebo v kanceláří před monitory počítačů, ale vytkněme úřadům další benevolenci a nečinnost při udělování živnostenských listů právnickým osobám. Ve většině případů společnosti s ručením omezeným, ve kterých se jednatelé nemohou prokázat příslušnou odborností, musí mít tuto odbornost jejich zaměstnanec, který tak je odpovědnou osobou, jež může vykonávat v zákoně vyjmenovanou zeměměřickou činnost.
Držitel živnostenského listu v tomto případě jednatel společnosti má podle právních norem povinnost,   pokud zaměstnanec v roli odpovědné osoby za zeměměřickou činnost opustí firmu, tuto živnost pozastavit nebo odpovědnou osobu nahradit jinou.
Autor se obává, že v praxi živnostenské úřady tyto skutečnosti vůbec nekontrolují a má na konkrétních případech doloženo, že důležité informace o odpovědných osobách úřady ani neposkytují třetím osobám, které chtějí prověřit zda, náhodou jiná firma neprovádí zeměměřickou činnost bez stanovených náležitostí.
 
 
 1. Zeměměřické práce jen pro svoji potřebu ?
Tak jako není možné, aby v operačním sále pacienta operovala absolventka střední zdravotnické školy, ale jen lékař s příslušnou atestací, tak by bylo správné, aby zeměměřické práce prováděly jen kvalifikované osoby, které mají k tomu náležité vzdělání a v případě, že tyto práce poskytují komerčně, tak   i náležitý živnostenský list.
Je pravda, že měření s geodetickými přístroji lze v současné době zvládnout i po studiu příruček a učebnic. Zvládnou jej ostatně i studenti středních a vysokých škol, jejichž hlavní náplní sice není obor zeměměřictví, zejména když v omezeném rozsahu například celý ročník na střední škole nebo jeden semestr na vysoké škole geodezii procvičovali a mají z ní známku nebo získali zápočet a složili zkoušku. S touto dovedností si však mohou tito absolventi škol nebo samoukové měřit jen pro svoji potřebu. Tou je myšleno jakékoliv jiné měření, jejíž výsledky nejsou pojmenované v živnostenském zákoně.
Bohužel jsou známy případy, kdy dochází k porušování živnostenského podnikání a to tím, že geodetické práce provádí lidé bez příslušného vzdělání a délky praxe. Není ojedinělý ani případ, kdy za   společnost je sice zapsaná odpovědná osoba, která splňuje vzděláním a délkou praxe ustanovení právních norem, ale tato osoba má třeba velmi vysoký věk. Otázkou pak zůstává, jak asi plní své povinnosti tato oprávněná osoba, když bývá prokazatelně v případě dlouhodobé nemoci v nemocnici a tím mimo dosah prováděných prací.  
Je škoda, že i v těchto případech se kontrola ze strany živnostenských úřadů pravděpodobně téměř neprovádí, protože by dohled byl pro do této problematiky nezasvěcené úředníky velmi složitý na dokazování. Možnost kontroly neoprávněně prováděných zeměměřických prací však může být snadnější pro finanční úřady, jejíž pracovníci by mohli dohledat v rozporu s vydanými živnostenskými listy neoprávněnou fakturaci v živnostenském zákoně uvedených zeměměřických prací. Autor však vyslovuje vážnou obavu, že tyto kontroly na místech činu by možná nevyvolala ani příslušným úřadům předaná a podepsaná oznámení o porušování živnostenského zákona.
 1. Jak se v tom všem můžete vyznat ? 
Tento příspěvek si nedělá ambice, aby byl rádcem pro ty, kteří budou muset posuzovat ve výběrovém řízení z několika nabídek tu nejlepší a nejvhodnější geodetickou firmu pro práce z oboru  inženýrské geodezie, pozemkových úprav nebo mapovaní. Příspěvek je spíše pokusem o stanovení určitých srozumitelných pravidel pro veřejnost, která čas od času jako vlastníci pozemků potřebuje zadat práci pro vyhotovení geometrického plánu nebo vytýčení hranice pozemku.
Zadavatel práce zeměměřické firmě by si měl před zahájením jednání upřesnit, co vlastně potřebuje zaměřit nebo v jakém rozsahu potřebuje vyhotovit například geometrický plán.        Protože v současné době lze mnoho údajů bezplatně zjistit na internetu potřebujete k tomu znát v případě vyhledání dalších informací o parcele název katastrálního území a parcelní číslo. Následně na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx   po vypsání názvu katastrálního území a dopsáním parcelního čísla se na monitoru objeví další informace. Podobně bude postupovat i zástupce firmy, kterou oslovíme, aby si ještě před zahájením prací mohl udělat odhad o její ceně a mohl zjistit rovněž z internetu, jaké a kde nejblíže bude mít k dispozici geodetické body, jež nezbytně potřebuje pro vyhotovení geometrického plánu i pro zaměření hranice pozemku. Podobně se bude postupovat i při hledání dalších informací k nemovitosti podle čísla popisného jen s tím rozdílem, že místo názvu katastrálního území je nutné  znát název obce nebo její části.
Obrázek č. 1 Nahlédnout do katastru nemovitostí zdarma lze na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního při znalosti názvu katastrálního území a parcelního čísla.
Následně na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=budova doplněním příslušných údajů zjistíme další podrobnosti i k budově, jež má číslo popisné nebo i číslo evidenční. I v tomto případě si patrně stejným způsobem zjistí tyto informace i zástupce zeměměřické firmy, kterou oslovíte.
Obrázek č. 2 Nahlédnout do katastru nemovitostí zdarma lze na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního při znalosti názvu obce nebo její části a čísla popisného nebo evidenčního.
Doporučením pro zadavatele zeměměřických prací může být i seznámení s některými pojmy, které bude používat při upřesňování zakázky. Zadavatel by alespoň mohl znát například, co to je a jak vypadá geometrický plán a proč se vyhotovuje nebo co to je digitální katastrální mapa, katastrální mapa digitalizovaná a analogová mapa.  
Se zkratkami a  s jinými pojmy jako jsou BPEJ – bonitované půdně ekologické jednotky, SJM – společné jmění manželů, LV – list vlastnictví, dále s typy parcel a s druhem číslování parcel se seznámíte také na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda.aspx?typ=text&id=vysvetlivky
 1. Podle čeho si zadavatel prací má firmy vybírat ? .
Konkrétní rady, jakou firmu si máte vybrat pro vyhotovení například geometrického plánů, se tady nedočtete. Avšak autor se pokusí navodit určité situace a příklady s doporučením autora, jak postupovat.
V části obce Svatbín, která je součástí Kostelce nad Černými lesy, leží pozemek, který chcete rozdělit na dvě části. Musíte si k tomu nechat vyhotovit geometrický plán a následně si nechat vytyčit novou hranici. 
 
Vybírejte zeměměřickou firmu alespoň ze tří a více subjektů.
 
Hledání firem můžete zahájit na internetu, pokračovat můžete v telefonních seznamech nebo i v inzerátech v místních novinách. Pokud někdo z vašich sousedů si podobné práce nechal nedávno provádět, optejte se, kdo jim práci prováděl a budete mít odkaz na firmu i s referencemi o ní. Další referencí mohou být internetové stránky firmy, podle kterých si můžete udělat další preference. Autor příspěvku se o nich bude zmiňovat ještě na jiném místě.
 
Vyřaďte příliš vzdálené firmy.
 
Pokud se vám podařilo nashromáždit alespoň deset adres firem, které vás zaujaly, je třeba začít s vyřazováním některých z nich a s určováním pořadí těch firem, jež zbyly a chystáte se je oslovit.
Prvním kriteriem bude vzdálenost sídla firmy od místa měření a příslušného katastrálního pracoviště, kam obec nebo katastrální území spadá. V případě Kostelce nad Černými lesy mohou připadat k úvaze firmy sídlící na území bývalých okresů Kolín, Praha – východ, Praha, Kutná Hora. Územní příslušnost Kostelce nad Černými lesy spadá pod Katastrální pracoviště v Kolíně, kde si bude muset zástupce zeměměřické firmy vyhledat příslušnou dokumentaci, vyžádat si číslo geometrického plánu a následně tam po vyhotovení plánu předat výsledky své práce. Nevylučoval bych ani firmy z hlavního města stejně jako z měst a obcí při cestě z místa měření do sídla katastrálního pracoviště jako jsou třeba Český Brod, Velím, Kouřim nebo nedaleké Úvaly, Říčany a Kutná Hora.
 
 
 
 
Vyřaďte i firmy, jejíž předmětem činnosti nejsou zeměměřické práce jako prioritní.
 
 
Jak najít seriózní zeměměřickou kancelář a rozeznat ji od méně seriózní, je těžký úkol i pro znalce problematiky a prostředí. Protože máme stále na stole ještě kartičky s adresami několika zeměměřických firem, které jsme nevyřadili pro velkou vzdálenost od místa měření nebo pro jiné zjevné vady,   je třeba pokračovat v dalším vyřazování   a u zbylých pak stanovit pořadí. 
Dejte raději přednost zeměměřické kanceláři, která je specializovaná na ty práce, které chcete objednat, neboť lze předpokládat, že s nimi bude mít největší zkušenosti.   Firma, v jejíž nabídce jsou i zeměměřické práce někde na konci nejrůznějších nabízených služeb, je méně věrohodná a patrně tyto práce bude jen zprostředkovávat pro nějakou jinou zeměměřickou kancelář a právě proto bude  tyto provádět i za vyšší cenu, než kdyby je prováděla přímo.
Zkontrolovat si další údaje můžete například na portálu Ministerstva spravedlnosti http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchPerson
 
Obrázek č. 3 Nahlédnout do obchodního rejstříku zdarma lze na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti při znalosti názvu firmy nebo jména podnikatele.
 
Pořadí si stanovte i podle dojmů, jež budete mít po prohlížení webových stránek, z osobního, telefonického nebo emailového jednání.
Příjemný sametový hlas, který uslyšíte z telefonu, odpověď na emailový dotaz, ve kterém nebudou pravopisné chyby a poutavé webové stránky, vytvoří známku za umělecký dojem.
 
Jak budete udělovat známky za technický dojem ?
 
Pokud to zjistíte,  srovnejte  třeba počty geometrických plánů, jež posuzovaná kancelář v minulosti předala na příslušném katastrálním pracovišti, kde je také přijali. Doporučení od důvěryhodné osoby může být také jistou zárukou kvality služeb.Významné plus je i členství zeměměřické kanceláře v Komoře geodetů a kartografů. KGK je největší profesním sdružením zeměměřických firem, kanceláří a odborníků působících na trhu.  V současné době sdružuje Komora více než padesát zeměměřických kanceláří z celé ČR. Členství v KGK pro zákazníky zaručuje, že členové jsou profesionálové a orientují se i v legislativě. Navíc členové KGK jsou povinni dodržovat pravidla člena, tzn. zjednodušeně řečeno jednat v souladu se zájmy klienta a dobrými mravy. Podívejte se na webové stránky komory, kde najdete i mnoho dalších užitečných informací. http://www.kgk.cz/index.php?page=1
Stejně významné je i členství zaměstnanců zeměměřické kanceláře v Českém svazu geodetů a kartografů, který má jednu z  komisí i tu, která se zabývá katastrem nemovitostí. 
Při posuzování zeměměřických kanceláří je dobré sledovat, zda-li má kancelář svého pracovníka, který má zvláštní odbornou způsobilost, čímž je oprávnění k ověřování geodetických prací určených pro katastr nemovitostí. Do seznamu ověřovatelů lze  nahlédnout na katastrálních pracovištích nebo na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese
http://cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10004&AKCE=DOC:10-ZEMEMERICI
 
 1. Udělejte si vstupní test zeměměřické kanceláře   ? .
Dejme tomu, že jste si svého zeměměřiče vybrali. Následuje první kontakt, kdy jejímu zástupci co nejvýstižněji popíšete svůj problém a sdělíte svoji představu o termínu vypracování například geometrického plánu. První kontakt pravděpodobně proběhne telefonicky nebo e-mailem, ale doporučujeme vám zeměměřickou kancelář také osobně navštívit. Uvidíte, v jakém prostředí její zaměstnanci pracují, jaká je v kanceláři atmosféra a to vám může leccos napovědět.
V další fázi by vám měl zeměměřič odhadnout cenu prací a domluvit se na osobní prohlídce nemovitosti. Pokud tak neučiní, je něco v nepořádku. Jak může nemovitost dobře zaměřit, když ji ani neviděl? 
Se zeměměřickými pracemi je spojeno hodně papírování a ani zkušený zeměměřič není právník. Kancelář by také proto měla být schopna vyřídit veškeré záležitosti s katastrálním pracovištěm a v rámci svých kompetencí pomoci i s případným sepsání jakékoliv smlouvy.
Jednoznačně lze doporučit se zeměměřickou kanceláří spolupracovat na základě písemné smlouvy, která přesně definuje práva a povinnosti zákazníka i osoby, která práce provádí.
 1. Kdo může mít z toho užitek ?     
Naskýtá se otázka, proč je nutné napsat a doplňovat tato pravidla a kdo může mít z toho užitek.
·        Český svaz geodetů a kartografů případně další společnosti a asociace, jež  získají nové členy a účastníky odborných akcí a navíc jejich webové stránky budou sledovanější.
·        Komora geodetů a kartografů učiní něco pro svoji popularitu a seznámí budoucí odběratele se službami svých členů.
·        Především zadavatelé prací a kdokoliv další, jež ochráníme před nekvalitní prací.
 
 1. Závěr     
Přečetli jste si osm kapitol, které pojednávají o tom, jaké vědomosti mají znát zadavatelé zeměměřických prací před hledáním vhodné zeměměřické kanceláře. V osmi kapitolách se vás autor snažil přesvědčit, že tato osvěta  závisí především na nás zeměměřičích. Když budeme považovat lépe informované zákazníky za spojence, pak oni budou umět v praxi vybrat z mnoha nabídek tu pro ně nejvhodnější kancelář nebo při návštěvě katastrálního pracoviště budou zasvěceněji hovořit se zdejšími úředníky. 
Literatura a odkazy
 1. http://www.vimevite.cz/
 
Obrázek č.4 Nahlédnout na zajímavé zpravodajství z oboru zeměměřictví lze na webových stránkách vimevite.cz.
 1. http://www.zememeric.cz/
 2. Skála, Petr: Jak zviditelňujeme a jak bychom měli zviditelňovat obor zeměměřictví GEOS 2006 Conference Proceedings ISBN 80 - 85881-25-X
 
Abstract
HOW recognise a good geodetic office?
Several times a year some advice is given in different magazines how to recognise a good estate agency. The same question is relevant to the profession of surveyors. How to recognise a good geodetic office?
 


Fotografie
Skála Petr
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 230360