VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Petr Skála - 23. leden 2008, 14:21:22

PRAHA (23.1.2008) - Konference Regiony - časoprostorové průsečíky?, kterou uspořádal  v rámci výzkumného záměru Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha,  měla zajímavý program, na nějž se můžete podívat v další části zprávy .... 

„Regiony - časoprostorové průsečíky?“
 
23. leden 2008, vila Lanna, V sadech 1, Praha 6
 
Konference se konala v rámci výzkumného záměru
Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., Praha, č. AV0 Z80150510
 
 
 
Program:
 
Zahájení
 
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., ředitelka Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i, Praha): K problematice regionů - časoprostorových průsečíků“ (úvodní slovo)
 
 
1. blok (moderuje PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.)
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.(Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha): Regiony v proměnách času a prostoru (Kritická úvaha nad koncepty „nové“ historické a regionální geografie)
Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. (Katedra sídel a regionů, Fakulta stavební; Ústav urbanismu, Fakulta architektury; České vysoké učení technické, Praha): Regionální rozdíly - důležitý znak kulturně-historické charakteristiky krajinného rázu
Mgr. Eva Chodějovská (Historický ústav AV ČR, v. v. i, Praha): „Mapy mikroregionu“ - specifická skupina starých map
PhDr. Marie Macková, Ph.D. (Katedra historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice): Správní hranice a proměny jejího významu pro region (na příkladu Hřebečska)
 
PhDr. Markéta Marková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Vymezování hranic a jejich značení v přírodě ve středověku
 
 
 
2. blok (moderuje prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.)
 
prof. PhDr. František Musil, CSc. (Historický ústav, Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové): Český koutek a Kladsko
 
doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Katedra historie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno): Volyň - domov pěti národností - historickogeografické souvislosti
 
RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. (Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra): Rumunský Banát - časopriestorové priesečníky (na príklade slovenskej enklávy Butín)
 
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. (Historický ústav, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice): Československý, jihočeský a prácheňský regionalismus
 
PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Historický ústav, Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové): Východní landfrýd. (Skutečná podstata krajského čtyřspolku)
 
 
 
3. blok (moderuje RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.)
 
RNDr. Zdeněk Kučera (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova): Krajina v regionech, region v krajině: Několik poznámek k ochraně krajiny jako regionálního dědictví

Mgr. Aleš Vyskočil (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, pobočka Brno) –  Mgr. Pavel Klapka, (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava, pobočka Brno): Maloskalsko: region vyšlapaný turisty, nebo dějinami?
 
Tomáš Klír – Jan Hasil (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova):Středověké Chebsko jako kontaktní region a jeho sídelní vývoj
 
RNDr. Silvie Kuldová (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova): Marginalizace území v kontextu vývoje soustavy základního školství na příkladu vybraných regionů Česka v období 1961–2004
 
Postery:
 
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. – Mgr. Jan Skála – Mgr. Kateřina Štětinová (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova): Historickogeografické souvislosti procesu formování regionů a regionální identity obyvatel
RNDr. Zdeněk Kučera (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development?
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Historické regiony - příklady klasifikace
 
Ing. Martin Weber – doc. RNDr. Zdeněk Lipský a kol. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze): Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina
 
Mgr. Petra Kušková – Mgr. Robin Rašín – Mag. Simone Gingrich (Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University in Prague – Institute of Social Ecology, IFF – Faculty for Interdisciplinary Studies, University of Klagenfurt, Vienna, Austria): Land Use of Case Regions in the Context of Social Metabolism of Czechoslovakia
 
Ing. Kateřina Křováková – Ing. Vladimír Brůna (Laboratoř geoinformatiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem): Krajina Mostecka v zrcadle staletí
 
 
 
Technické a organizační záležitosti
 Přednesené referáty budou publikovány ve sborníku Historická geografie – Supplementum II, Praha, Historický ústav 2008.
Příspěvek v plném znění lze dodat v délce do 25 normostran s černobílými a barevnými přílohami (barevné přílohy v maximálním počtu 4 obrázků) do 28. února 2008 na adresu <r_simunek@lycos.com> nebo <simunek@hiu.cas.cz>. Uvedený termín je závazný, neboť jako vždy bychom rádi, aby již na podzim byl sborník k dispozici.
Citační úzus viz sborník Historická geografie 34, 2007, s. 527.
Pokyny pro autory viz www.hiu.cas.cz/mapy.
 

 Fotografie
Konference
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Regiony - časoprostorové průsečíky?
Pavel Chromý
Přednášející pedagog Jiří  Kupka
Pavel Chromý
Pohled do sálu
Eva Chodějovská
Eva Chodějovská
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10344