VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Recenze map studenty ČZU ...
Petr Skála s přispěním studentů FŽP ČZU - 7. leden 2008, 02:19:36

    PRAHA (6.1.2008) - Na tomto místě se postupně budete seznamovat s recenzemi na zajímavá kartografická díla tak, jak je vidí studenti  oboru KPÚ na FŽP ČZU v Praze. 
U recenzí bylo doporučemo postupovat podle přednášky pedagoga ze Západočeské univerzity v Plzni Otakara Čerby, který zveřejnil na České zemědělské univerzitě uznávanou metodiku. 

Metodika (Klikni zde !!!)


Turistická  mapa Českého krasu v měřítku 1:25 000
Autor  Ondřej Šváb KPÚ 1.ročník Rok: 2007 / 2008
Pro recenzi jsem si vybral . Jedná se o nejpodrobnější mapu tohoto zaměření zobrazující území turisticky atraktivní oblasti Českého krasu.
 
Obecné údaje
Cykloturistická a turistická mapa Český kras (ISBN 80-86782-09-3) v měřítku 1:25000 byla vydána společností Geodezie On Line, spol. s r.o. se sídlem v České Lípě. Autorem mapy je rovněž Geodezie On Line spol. s r.o. Jedná se o první vydání pocházející z června roku 2004. Mapu distribuuje Libor Košťák a v maloobchodní síti je k dostání za 79,- Kč.
 
Kompozice a obsah mapy
Mapový list o rozměrech 67 cm x 97 cm je potištěn z obou stran. Na lícní straně je samotná mapa (zobrazující území 24 km x 16,5 km), která zabírá celou plochu mapového listu. V pravém horním rohu lícní strany je umístěn malý rámeček obsahující číselné a grafické měřítko a copyrighty vydavatele. Na rubu listu je umístěna legenda, vlastivědný průvodce s fotografiemi, tiráž a výřez mapy centra Berouna (ke kterému však autor pozapomněl uvést měřítko!!). Vlastivědný průvodce popisuje nejzajímavější místa v zobrazovaném území. Vedle názvu jsou vždy připojeny i zeměpisné souřadnice na WGS 84 (vhodné pro GPS).
            Mapa je vytvořena na topografickém podkladu ČÚZK doplněná o tematickou (turistickou) vrstvu. Obsahuje všechny turistické trasy v dané oblasti (označené standardními barvami), naučné stezky, hranice chráněných území všech stupňů a další turisticko - vlastivědné znaky. V mapě jsou vyznačeny i některé cyklostezky. Již měřítko 1:25 000 však naznačuje, že jsou zde spíše pro doplněním, vždyť průměrně zdatný cyklista by celý mapový list na šířku přejel za méně než hodinu a půl. Výškopis je zobrazen pomocí vrstevnic v intervalu po 10 metrech, ve strmých svazích je pak pro charakteristiku reliéfu použito šraf.
 
Matematické prvky a geometrická přesnost
Mapa je doplněna sítí souřadnic v systému WGS 84, který pro určování polohy používá systém GPS. Souřadnicová síť je vynesena po jedné úhlové minutě v šířce i délce. Vzhledem k velikosti zobrazovaného území dochází jen k zanedbatelnému zkreslení.
Mapa je svým měřítkem mezi ostatními turistickými mapami unikátní a není zapojena v souvislém kladu listů, který by pokrýval území celé republiky, v důsledku čehož je umístěna tak, aby co nejlépe pokrývala území Českého krasu. Vydavatelé turistických map, které jsou součástí edice zobrazující území celé republiky musí v tomto ohledu velmi často dělat kompromisy a zájmové území tedy zpravidla pokrývá více mapových listů (např. mapy KČT 1:50 000  č.36, č.38; mapy SHOCart 1:50 000 č.16, č.18, č.19).
            Geometrická přesnost mapy byla pousazena pouze na základě dvou měření pomocí turistické GPS. Při porovnání výsledků vzdáleností odměřených z mapy a měřených v terénu byl zjištěn rozdíl pouze 12 metrů na vzdálenost 5 kilometrů (měření bylo centrováno na boží muka, která lze pro tento případ považovat za jasně definované (identické) body jak v terénu, tak na mapě) Vzhledem k velikosti zobrazovaného území lze očekávat, že geometrické zkreslení bude naprosto minimální a pro praktické použití mapy nebude mít význam.
 
Aktuálnost
Vzhledem k roku vydání (2004) jsou některé skutečnosti zobrazené na mapě již zastaralé. Obecně lze ale říci, že za uplynulé 3 roky je změn velmi málo a při užívání mapy by rozhodně neměly působit potíže. Vzhledem k tomu, že mapa zobrazuje území CHKO, lze do budoucna očekávat jen malé změny v aktuálnosti.
 
Čitelnost mapy
Vzhledem k zvolenému měřítku a přiměřenému stupni generalizace je mapa je velmi dobře čitelná. Zobrazované prvky jsou značeny dle ustálené a všeobecně užívané symboliky – výškopis hnědě, polohopis v odstínech šedi, popis černě. Použité mapové značky rovněž odpovídají ustálené symbolice užívané v turistických mapách a k jejich správné interpretaci často není zapotřebí ani legenda. Popis i výškopis je logicky zvýrazněn dle důležitosti daného prvku a dle přirozené hierarchie (např. větší sídla popsána větším písmem).
 
Obsahová správnost
Porovnání mapy s ostatními kartografickými díly zobrazujícími oblast Českého krasu je velmi obtížné, protože dosavadní turistická mapová díla mají měřítko 1:50000. Tato mapa zobrazuje danou oblast ve čtyřikrát větším detailu. Zobrazovaná oblast je mi však velmi dobře známa a proto si dovoluji posoudit obsahovou správnost mapy bez porovnání s jinými mapovými díly. Obecně lze říci, že při tvorbě mapy bylo použito přiměřené generalizace. V kolem oblasti Velké Ameriky však autor mohl do mapy zanést a pojmenovat více starých již nepoužívaných vápencových lomů, které jsou oblíbenými tábořišti trempů.
 
Kvalita technického provedení a kartografická interpretace
O vhodnosti užití mapových značek je pojednáno v odstavci „Čitelnost mapy“. Použité značky jsou velmi názorné a snadno rozlišitelné.
            Celkové barevné řešení je rovněž velmi intuitivní, a odpovídá běžně užívané symbolice. Není použito křiklavých barev, které by rušili pozornost při čtení mapy. Dílo je vytištěno na křídovém papíře, který zaručuje aspoň částečnou odolnost proti vodě.
 
Vědecká hodnota
Mapu lze s úspěchem použít při sledování areálů teplomilných společenstev a jiných chráněných druhů rostlin, kterých se v Českém krasu vyskytuje značný počet. Jistě by se dala využít i pro jiné druhy vědeckých projektů jako kvalitní mapový podklad.
 
Závěr
Mapa Český kras 1:25000 je v kategorii turistických map v mnoha ohledech ojedinělým dílem. Měřítko 1:25000 je použito jen u malého množství map zobrazující turisticky nejzajímavější oblasti. Jedná se o první turistickou mapu v tomto měřítku zobrazující území Českého krasu. Mapa je vhodná jak pro turisty, kteří se do oblasti Karlštejnska vypravují poprvé, tak i pro místní usedlíky, kteří chtějí mít okolí svého bydliště zobrazeno jedním komplexním a kvalitním mapovým dílem. Naopak bych ji nedoporučil cyklistům, kteří by na kole velmi rychle opustili zobrazené území. Škoda, že autor nepřidal do mapy vrstvu doporučených běžeckých stop pro milovníky běžeckého lyžování. V podrobnosti mapy by jistě nepředstavovaly zátěž pro polohopis ani pro výškopis.
Celkově hodnotím dílo jako po všech stránkách velmi zdařilé a funkční.

Turistická mapa - Krkonoše východ       Obálka mapy (Klikni zde !!!)
(Pec Pod Sněžkou, Jánské Lázně, Trutnov, Žacléř)
Autorka Lucie Schilerová 

1.Obecné údaje
Název: Krkonoše východ
Téma: turistická a cykloturistická mapa
Měřítko: 1 : 25 000
Souřadnicová síť: WGS 84
Formát po rozložení: 67,5 x 98,4 cm
Formát po složení: 22,5 x 12,3 cm
Vydavatel: Geodézie On Line, spol. s r. o.
Autor: Eurokart s. r. o.
Místo vydání: Česká Lípa
Rok vydání: 2006
Pořadí vydání: 1
Náklad: 5000 ks
Distributor: Repropront s. r. o.
2. Kompozice mapy
Mapa obsahuje průběh cyklotras na území KRNAPu a průběh cyklotras mimo toto území. Jsou zde zakresleny značené turistické trasy na základě spolupráce Klubu Českých turistů. Mapa obsahuje i lavinový katastr.
3. Matematické prvky
Měřítko mapy je 1: 25 000. Pro turistické a cyklotrasy  je toto měřítko dostačující a plně vyhovuje požadavkům pro plánování turistických cest.
4. Úplnost a náplň obsahu
Objem udávaných informací je vzhledem k použití dané mapy nadstandardní. Mapa označuje silnice 2 až 3 třídy, zastávky autobusů, ostatní silnice, zpevněné cesty, mosty, polní a lesní cesty, hotely, jiné ubytování, a zajímavé stavby v dané oblasti. Tvar jednotlivých prvků na mapě je odpovídající běžným tvarům používaných v mapách.
5. Čitelnost mapy
Daná mapa má velice dobře čitelnou symboliku. Podle jednotlivých znaků je snadná orientace na mapě. Rozměry, barva a tvar prvků odpovídá velikosti mapy. Umístění popisu mapy je dobře viditelné a čitelné. Dominantním prvkem jsou hranice KRNAPu a cyklotras. Hierarchie popisků je rozlišena velikostí, tučností a barevností písma.
6. Věrnost znázornění reality a geometrická přesnost
WGS-84 používá souřadnice zeměpisné, jednotlivé body jsou definované zeměpisnou délkou, šířkou a výškou. Zápis zeměpisné šířky a délky může být ve stupních, ve stupních a minutách nebo ve stupních, minutách a vteřinách. Zápis výšky je uveden v metrech - není to skutečná nadmořská výška, ale elipsoidická výška (neboli vzdálenost od elipsoidu). Naštěstí se skutečné nadmořské výšce poměrně dobře přibližuje.
7. Kvalita technického provedení kartografické interpretace
Jednotlivé znaky mapy jsou názorné, barevně dobře viditelné a dostatečně rozličné.
8. Estetika mapy
Na první pohled mapa upoutá dobrým barevným rozlišením a tím i možnou prvotní a rychlou orientací.
9. Vědecká hodnota
Vědecká hodnota této mapy je minimální vzhledem k jejímu účelu a využívání. Pro pánování turistický a cyklistických výletů je podle mého názoru tato mapa víc než dostačující.

Lyžařská mapa Krkonoše 1:50 000 
Autorka Petra Slámová 

1.Obecné údaje
 
Název:                         Krkonoše
Téma                           Lyžařská mapa Krkonoše
Měřítko                       1:50 000
Formát                         obálka o velikosti:105 * 225 mm a velikost mapy je: 440 * 884 mm
Vydal,zpracoval, vytiskl:Geodetický a kartografický podnik v Praze, n.p., za spolupráce  výboru svazu    turistiky Českého ústředního výboru   Československého svazu tělesné výchovy.
Místo vydání                Praha
Rok vydání                  1984
Pořadí vydání               2.
Cena                            Kč 8,50
Náklad:                        120 000 výtisků
Distributor                    Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1984
 
2. Kompozice mapy
 
Mapa nabízí přehled lyžařských a turistických cest na území Krkonoš. Lyžařskou a odbornou náplň mapy schválil výbor svazu turistiky ČÚV ČSTV čj.B4/TU/381/85.
 
3. Matematické prvky
 
Měřítko mapy je 1:50 000 a pro lyžařské ( sjezdové i běžecké) trasy měřítko vyhovuje.
 
4. Úplnost a náplň obsahu
 
Obsahová správnost mapy a aktuálnost, je na velmi dobré úrovni. Mapa poskytuje podrobné údaje a generalizace mapy je provedena také pečlivě. Jsou zde rozkresleny hlavní lyžařská města Krkonoš, kterými jsou: Rokytnice nad Jizerou, Harrachov, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Špindlerův Mlýn, Bzenecko, Herlíkovice, Horní mísečky, Strážné, Jánské Lázně.
 
5. Čitelnost
 
Symbolika:
            Barevnost mapy není nikterak zajímavá, upřednostnila bych použití více barev a jasnějších odstínů.
            Tvar jednotlivých prvků v mapě odpovídá běžným tvarům prvků používaných  v mapách. „Němé značky“ typické pro Krkonoše se odvíjí od již dlouho  používaných symbolů, znázorňující směr kam vede cesta. Např. R jako směr  Rokytnice…
            Rozměry mapy – jde o běžný formát používaný u turistických map.
 
Umístění popisu a čitelnost:    Popisky jsou vždy umístěné tak, aby byly dobře čitelné. Jen  jejich velikost je občas u popisku chat malá.
 
Hierarchie, struktura a dominanty prvků: Nejviditelněji je znázorněna státní hranice a dále pak hranice KRNAPu. Barevně jsou dále vyznačeny druhy lesních porostů (zda jde o kleč, lesy či křoviny). Hierarchie popisků  je rozlišena tučností písma a i jeho velikostí. Nejtučnější název mají „Krkonoše“, dále města, vesnice, vrcholky, hřbety,vesničky a v neposlední řadě i názvy hotelů, chat. Popisky vodotečí jsou napsány modrou barvou a malým písmem.
 
6. Technické provedení jednotlivých vyjadřovacích prostředků
 
            Rozlišení znaků je velmi zřetelné ale barevností mapa moc neoplývá. Papír byl sice  kvalitní ale vzhledem ke stáří mapy, odpovídá opotřebení.
 
7. Subjektivní názor
 
            Vzhledem k tomu, že jsme tuto mapu velice často používali při rodinných dovolených v Krkonoších, musím říci, že byla plně dostačující a vždy jsme se v ní dobře orientovali. Obsahovala všechny náležitosti k tomu, abychom trefili bez obtíží tam, kam jsme chtěli. Po estetické stránce je sice méně barevná, ale i tak s hezkou a výstižnou titulní stránkou.
            Legenda obsahuje mnoho značení pro rychlou orientaci a i podrobné informace o Krkonoších (např.: charakteristika Knapu, horstvo, teplotě, zimní tyčové značení, sjezdové tratě, větrné, sněhové poměry, lyžařské cesty, letní turistické značení, info. o horské službě…)
 
8. Vědecká hodnota
 
            Z mého pohledu se dá využít pro účely zjišťování rychlosti osídlení a využití krajiny  nejen po lyžařské stránce ale také pro rychlost urbanizace, díky zobrazení domů, chat, hotelů….

Carte de promenade
Autorka Lucie Rezková 
1.Obecné údaje
   Název: Carte de promenade
   Téma: Marseille carpentras
   Měřítko: 1 : 100 000
   Formát po rozložení: 885 x 1200 mm
   Formát po složení: 110 x 220 mm
   Vydavatel: IGN
   Autor: FFRP
   Místo vydání: Paříž
   Rok vydání: 2006
   Pořadí vydání: 4
   Cena: 4 eura
  
2. Kompozice mapy
Mapa obsahuje průběh cyklotras na území Marseille a průběh cyklotras mimo toto území. Jsou zde též zakresleny hranice přírodních parků.
 
3. Matematické prvky
Měřítko mapy je 1:100 000, pro cykloturistiku  měřítko nevyhovující.
 
4. Úplnost a náplň obsahu
Obsahová správnost mapy a aktuálnost je na velmi dobré úrovni. Mapa poskytuje podrobné údaje a generalizace mapy je provedena také pečlivě. Mapa označuje dálnice, rychlostní silnice, silnice 2 až 3 třídy, tunely, hotely, jiné ubytování, pamětihodnosti, muzea, sportovní vyžití, přístavy a jiné.
 
5. Čitelnost
Daná mapa má velice dobře čitelnou symboliku. Podle jednotlivých znaků je snadná orientace na mapě. Rozměry, barva a tvar prvků odpovídá velikosti mapy. Umístění popisu mapy je dobře viditelné a čitelné. Dominantním prvkem jsou hranice přírodních parků. Barevně jsou dále vyznačeny lesy, vinice, křoviny, ovocné zahrady. Hierarchie popisků  je rozlišena tučností písma a i jeho velikostí. Nejtučnější název mají přírodní parky, dále města, vesnice, vrcholky, vesničky.
 
6. Technické provedení jednotlivých vyjadřovacích prostředků
Rozlišení znaků je velmi zřetelné. Výběrem papíru byl dán formát mapy. Mapa je jednostranná.
 
7. Subjektivní názor
Zvolené měřítko 1 : 100 000 je pro cykloturistiku nevyhovující. Vzhledem k velkému formátu je s mapou špatná manipulace, tudíž pro cykliskty nežádoucí. Zvolila bych jinou barevnost cyklotras. Mapa by spíše vyhověla motoristům.
 
8. Estetika mapy
Po estetické stránce je  pěkně barevná, s hezkou výstižnou titulní stránkou. Legenda obsahuje mnoho značení pro rychlou orientaci ve 3 světových jazycích.
 

Okán Prahy  1:20 000
Autor: Aleš Kladiva  KPÚ I. roč.
Vybral jsem si atlas  Plán města Prahy. S touto publikací jsem se setkal jako s první mapu v životě. Když jsem byl ještě malý, měli jsem jich doma hned několik, hlavně starší vydání. Do dnešního dne nám zůstal doma pouze tento atlas, který obsahuje mapu města Prahy a další turistické i jinak důležité informace.
 
Obecné informace
Tento atlas upoutá žlutou barvou desek a fotografiemi Prahy. Je formátu A5 a textová část má 126 stránek. Tuto publikaci vydala Kartografie Praha a. s. v roce 1996 (ISBN 80-7011-411-8). Je to 10. přepracované vydání a obsahuje mapy památek, historii města, rejstřík, banky, úřady, dopravní spoje, linky, zastupitelské úřady, zdravotnická zařízení, divadla, koncertní síně, muzea, galerie, knihovny, kina, kulturní zařízení, hotely, autokempy, restaurace, vinárny, pivnice, obchodní domy, sportovní zřízení, a ulice. Tyto všechny údaje jsou v šesti světových jazycích. Formát samotné mapy je A5. V roce 1997 stála publikace 99 Kč.
 
Obsah map
Hlavní mapa Prahy je v měřítku 1 : 20 000. Dále obsahuje čtyři vedlejší mapy. Výřez z hlavní mapy tvoří městský střed. Tato mapa nabízí podrobnou mapu starého města a mapu přejezdových komunikací pro motoristy. Další výřezy slouží pro orientaci turistů. Jsou to mapky Pražského hradu, Vyšehradu a Karlova mostu. Tyto mapky obsahují přesné popisy soch a památek.
Pro hlavní mapu 1 : 20 000 je klad listů umístěn na první dvoustraně knihy. Tento klad listů zároveň slouží jako hlavní orientační článek mapy. Legenda je umístěna na 14. stránce. Tato legenda je zpracována přehledně a logicky a pro potřeby cizinců i cizojazyčně. Tato mapa neobsahuje žádný výškopis, pouze polohopis a mapové značky.
 
Matematické prvky a geometrická přesnost
Bohužel tato mapa není doplněna žádnou sítí souřadnic. A nedochází zde k žádnému zkreslení vzhledem k malé zobrazované ploše.
 
Čitelnost
Čitelnost mapy je dobrá a intuitivní. Zeleň je zobrazena zeleně, voda modře ostatní plochy bíle a zástavba má nádech do šedohnědé barvy. Hlavní komunikace jsou žluté, vedlejší bílé. Jinak mapa zachovává nepsaná pravidla barev a mapových značek.
 
Aktuálnost
Aktuálnost mapy není na moc dobré úrovni. Přeci jen je to mapa vydaná v roce 1996. Tedy 11 let stará a v tak velkém městě jako je Praha, která se rozvíjí jak infrastrukturou tak i stavebním ruchem. Ani není možné postihnout změny tak rychle v knižní podobě.
 
Obsahová správnost
Turistům poskytuje velmi dobré informace o pamětihodnostech města spolu s jeho historií. Tato historie je zpracována překvapivě podrobně, zaujímá několik stran v textové části.
Toto mapové dílo má své klady, ale i zápory. Mezi hlavní zápory pro turisty patří absence výškopisu alespoň středu Prahy pro ty, kteří rádi chodí pěšky, dále informace o cenách jízdného v Městské hromadné dopravě. Naopak jako klady lze označit formát A5, který se snadno vejde do kapsy bundy nebo menší tašky. Rejstřík ulic je podrobný a orientace v mapě snadná až výborná. Pro turisty staršího věku může představovat neocenitelnou pomůcku. Stejně tak pro lidi, kteří si moci nerozumí s moderní technikou jako je mobilní navigace, PDA, apod. Prostě mapa a papír je klasika, která má své kouzlo a pořizovací ceny jsou určitě příznivější a co se týče celkového přehledu, samozřejmě že si člověk daleko lépe uvědomí, jak město vypadá z papíru než z malého pěti palcového displeje. Tuto mapu jsem porovnával i s jinými mapami této kategorie. Novější atlasy zobrazují více informací  hlavně pro motoristy dále mají názornější generalizaci budov ač stejné měřítko budovy jsou lépe čitelné. Bohužel i orientace v MHD je horší ve starším vydání. Autobusové a tramvajové spoje jsou odlišeny jen plnou a čerchovanou čarou. Na rozdíl od nového vydání kde  jsou již odlišeny barevně.
 
Závěr
Teto atlas poskytoval dobré informace pro obyvatele prahy a její návštěvníky v době svého vzniku. Je velmi vhodný pro turisty na které je zaměřen svými cizojazyčnými variantami až šesti jazyků. Dále je vhodný hlavně  pro obyvatele prahy ale spíše do knihovny jako připomínka starých ulic. Před 11 lety kdy ještě byl internet v plenkách tak byla tato mapa jedním z hlavních pomocníků většiny Pražanů při pochůzkách městem. Dalo by se i říci že do určité míry supluje průvodce Prahou pro turisty a průvodce po úřadech pro místní obyvatele.


Fotografie
Mapa Krkonoš Geodezie on line
Štěpínka a její Táborsko
Matěj Páv a jeho mapa orientačního běhu
Marseille
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 198792