VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Jmenovaní noví profesoři Pospíšil a Novák
Petr Skála - 17. prosinec 2007, 13:27:54

PRAHA (listopad 2007) - Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v polovině listopadu 2007 nové profesory,  mezi nimiž byli i dva muži, kteří se proslavili jako zeměměřiči a k oboru  zeměměřictví i se i nadále hlasí.  Jiří Pospíšil působí jako pedagog v Praze na ČVUT a Pavel Novák. působí  nyní na  ZČU v Plzni. Panové profesoři, přijměte od vimevite.cz hlubokou poklonu a velké blahopřání.  České zeměměřictví  vám váš úspěch srdečně přeje.         Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Nový profesor se narodil  5.5.1951 v Praze. Studia na elektrotechnické fakultě ČVUT ukončil roku 1974. Následující dva roky pracoval u Československých aerolinií, kde se zabýval radiolokačními systémy. Roku 1976 přešel na základě konkurzu na katedru speciální geodézie FSv ČVUT v Praze, kde působí dosud. Specializoval se na problematiku využití laserů v geodézii, na oblast působení změn prostředí na velmi přesná geodetická měření a na automatizaci měření. Roku 1986 obhájil disertační práci „Podmínky využití He-Ne laserů v inženýrské geodézii“. Ve školním roce 1991-92 Jiří zavedl volitelný předmět Základy automatizace měření v inženýrské geodézii a v roce 2001-02 předmět doktorského studia Teorie měřicích systémů. Habilitační práci obhájil roku 2003. 

Je autorem nebo spoluautorem několika monografií a řady příspěvků v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Je předsedou pobočky ČSGK při FSv ČVUT, tajemníkem Akademického senátu FSv ČVUT a předsedou redakční rady Zeměměřičského věstníku. V průběhu své kariéry napsal desítky  článků v domácích i zahraničních  časopisech a sbornících, dále  2 monografie a autorem 3 patentů  v  uvedených oblastech. 

Prof. Ing. Pavel Novák, PhD.

 

Mladší z nových profesorů geodetů se narodil 21.9.1965. Po absolvování  matematického gymnázia  v Plzni (1980-84), absolvoval
České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze (1984-89) a studoval i  v zahraničí na University of New Brunswick (UNB) ve Frederictonu, Kanada (1996-99).  V průběhu své kariéry působil na Technische Universität Berlin, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (1991-92), ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech (geodézie a geodynamika (1989-96)) , dále na versity of Calgary, Department of Geomatics Engineering (1999-2001),  Universität Stuttgart, Geodätisches Institut (2002-04), na Západočeské univerzitě v Plzni na  Fakultě aplikovaných věd a katedře matematiky (2004-dosud). Pobyval na Istituto Universitario Navale di Napoli, Napoli, Itálie (1992), Astronomisches Institut, Universität Bern, Švýcarsko (1994), Aristotle University, Thessaloniki, Řecko (2006), Delft University of Technology, Nizozemí (2007) a Aristotle University, Thessaloniki, Řecko (2007). 
Významné kroky zvládá vždy po čtyřech letech, neboť  doktorem  filozofie je na UNB v roce 1999), docentem na ČVUT v roce 2003, profesorem na ČVUT je v roce 2007 a tak jen můžeme odhadovat, co udělá v roce 2011.  
Pavel je členem  mezinárodní redakční rady časopisu Journal of Geodesy, členšm  podoborové komise Grantové agentury ČR Vědy o Zemi, členem  rady VÚGTK v.v.i., Zdiby, garantem  doktorandského studia oboru Geomatika, ZČU Plzeň, předseda oborové komise doktorandského studia oboru Geomatika, ZČU Plzeň, člen 5 studijních komisí Mezinárodní asociace geodézie a recenzent mezinárodních geodetických a geofyzikálních časopisů.  

    


 Větší obrázek  ...      (klikni !!!)


Publikační činnost profesora Nováka zabere  několik stránek, neboť je  autorem  nebo spoluautorem více než 45 recenzovaných publikací, autorem  nebo spoluautorem asi  60 výzkumných zpráv a autor nebo spoluautor desítek  příspěvků na mezinárodních konferencích. Z jeho prací kolegové vyzobávají co se dá, odhadem má profesor Novák více než  65 citací v zahraničních publikacích.


Pokud se chcete podívat na sylabus  jednoho  z  předmětů, který  profesor Novák přednáší a cvičí na ZČU v Plzni, tak si klikněte na ...  

http://gis.zcu.cz/?page=gps

                    Fotografie
Pavel Novák
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 166973