VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Zpravodaj Kartografické společnosti číslo 3/2007
Růžena Zimová - 28. listopad 2007, 14:15:42

PRAHA (45.10.2007) - Kartografická společnost České republiky je ojedinou společností, která sdružuje tuzemské odborníky a pořádá vzdělávací akce. O její činnosti informuje Zpravodaj, který společnost vydává  pro  své členy. Protože třetí číslo vydané v roce 2007 dokonale vykresluje rozmanitost akcí organizovaných kartografů , převzali jsme celý obsah čísla na webové stránky Vimevite.cz, abychom nalákali do řad Společnosti další členy. Vimevite.cz jsou tak trochu něco jako mediálním partnerem Kartografické společnosti.      

 

 
Z  P  R  A  V  O  D  A  J

KARTOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY   číslo  3 / 2007

Zájemci o členství v Kartografické společnosti se hlašte na adresu člena výboru - pokladníka Ing. Růženy Zimové z ČVUT Praha zimova@fsv.cvut.c

 17. kartografická konference

 BRATISLAVA ( září 2007) - Začátkem září  se konala na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě 17.kartografická konference, jejímž mottem byly „Současné trendy v kartografii“. Jejími spolupořadateli byly Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Kartografická společnost České republiky.

 
     Jednání konference probíhalo jednak v plánu (celkem 5 bloků přednášek), jednak ve dvou blocích posterů. Součástí akce byla výstava, na níž byly prezentovány výsledky kartografických prací, nové technologie i práce studentů.
 
     Na program jednání bylo tematickou komisí zařazeno celkem 25 referátů a 27 posterů; z toho 11 referátů bylo publikováno v 7 – 8 dvojčísle Geodetického a kartografického obzoru a 14 referátů v  Kartografických listoch č.15/2007.
 
     V konferenčním sborníku, který byl vydán tiskem, jsou uvedeny všechny postery, referáty publikované v Geodetickém a kartografickém obzoru nebo v Kartografických listoch pak pouze ve formě abstraktů. Obdobným způsobem je uspořádáno i konferenční CD, kde všechny textové údaje jsou publikovány ve formátu .pdf. Konferenční CD pak dále obsahuje kromě úvodní stránky i program konference a seznam jejích účastníků a sponzorů.
 
Obr.
Na kartografické výstavě (Ing. Bedřich Němeček, prom.fil.Irena Švehlová)
 
     Konference se zúčastnilo cca 150 posluchačů, z nichž většina aktivně vystoupila s referáty nebo postery. Na závěr konference byl jejími účastníky přijat následující dokument :
 
17. kartografická konference „Současné trendy v kartografii“, pořádaná ve dnech 6.-7.září 2007 v Bratislavě, přijímá následující doporučení :
 
1.        Schválenou koncepci, přijatou Mezinárodní kartografickou asociací ICA, přenášet do slovenské a české kartografické praxe pořádáním národních a mezinárodních odborných akcí.
2.        Podporovat nové technologické směry zaměřené na tvorbu prostorových údajů a na jejich vizualizaci formou map nebo jiných grafických výstupů.
3.        Výuku kartografie na vysokých a středních školách orientovat na využívání informačních technologií při respektování tradičních kartografických a polygrafických postupů i nových digitálních technologií.
4.        Dodržovat etické a právní aspekty vydávaných kartografických děl ve smyslu autorského zákona.

5.        Uspořádat 18.kartografickou konferenci, pořádanou Kartografickou společností České republiky a Kartografickou společností Slovenské republiky, v roce 2009 v České republice. Konferenci tematicky orientovat na tři nosná témata, zúžit počet příspěvků a nosné příspěvky vyžádat (od renomovaných autorů).

 
 
    Na závěr jednání pozval předseda Kartografické společnosti České republiky doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. všechny účastníky na 18.kartografickou konferenci, která se uskuteční v září 2009 v Olomouci. Potřebné informace o stavu příprav této akce budou postupně uveřejňovány na webovské stránce společnosti http://www.czechmaps.cz.
 
 

Přehled nejbližších plánovaných mezinárodních kartografických akcí ...

-          2nd International Conference on Cartography and GIS

Borovets, Bulharsko, 21 – 24.ledna 2008

http:// www.datamap-bg.com
-          Map India 2008
Pragati Maidan, New Delhi, Indie, 22 – 24.ledna 2008

Moravské kartografické centrum

Dne 26.října 2007 bylo ve Velkých Opatovicích (okres Blansko) slavnostně otevřeno Moravské kartografické centrum (museum), které bylo vybudováno jako nové křídlo barokního opatovického zámku (namísto křídla, které vyhořelo v r.1993). Jde o moderní architekturu, která představuje trup lodi otočené kýlem vzhůru.
     Slavnostního otevření muzea se zúčastnilo několik desítek hostů v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Ing.Stanislavem Juránkem; přítomni byli dále zástupci Sněmovny poslanců ČR (m.j. i exministr financí Mgr.Bohuslav Sobotka), zástupce Senátu ČR, představitelé města v čele se starostou Velkých Opatovic Mgr.Jiřím Bělehlávkem, představitelé významných institucí a další; otevření se za Kartografickou společnost ČR zúčastnil její předseda doc.Ing.Miroslav Mikšovský, CSc., který byl pořadateli požádán i o jeden ze zahajovacích projevů.
 
     Po úvodní části, která probíhala před budovou výstavní areálu, přešli účastníci do výstavní haly, kde byla symbolicky otevřena vlastní expozice. Poté následoval kulturní program, v němž vystoupila operní pěvkyně – sólistka opery v Ostravě Mgr. Zdena Vaníčková – Matoušková spolu s korepetitorkou Mgr.Ivanou Hotárkovou; na programu byly árie z oper Giuseppe Verdiho Aida, Macbeth, Don Carlos a Nabucco. Následovalo vystoupení kurátora výstavy Ing. Petra Fencla z Národního zemědělského muzea v Praze, který účastníky seznámil s  výstavou a s jejími hlavními exponáty.
 
     Ústřední exponátem v muzejní hale je stupňová reliéfní mapa Moravy a části Slezska v měřítku 1:25 000. Topografický podklad této mapy vychází převážně z map třetího vojenského mapování, které v  zobrazeném území probíhalo ve 2.polovině 19.století. Mapa sestává ze 79 dřevěných dílů různých velikostí a znázorňuje ve směru sever – jih území od Vidnavy (u Jeseníku) po Břeclav, ve směru západ – východ od Polné (u Jihlavy) až po Jablunkov. Jednotlivé výškové vrstvy jsou vyřezány z překližky, na níž je nakašírována mapová kresba. Celé dílo bylo dokončeno až ve 30tých letech 20.století, pro některé jeho části byly použity i reambulované mapy, což způsobuje mírnou nevyrovnanou barevnost, zejména v odstínech zelené barvy. Tato reliéfní mapa dříve sloužila pro vojenské účely jako mapa štábní; mapa zobrazuje stav v přírodě jaký byl převážně před cca 100 lety.       Celková plocha mapy je cca 100m2. Podle neověřených informací byla mapa poprvé zpřístupněna veřejnosti v polovině 30tých let 20.století, kdy byla vystavena na brněnském výstavišti. Po II.světové válce byla mapa v majetku Čsl.lidové armády. Po r.1989 byla předána Moravskému zemskému archivu v  Brně a uložena v jeho depozitáři na zámku v  Kunštátu. Krátkodobě byla mapa vystavena v r.2000 v Boskovicích a v r.2004 v Národním zemědělskému muzeu v Praze. V současnosti je dlouhodobě zapůjčována do nově vybudovaného Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích.
 
     V Moravském kartografickém centru jsou dále umístěny historické měřické přístroje a pomůcky až po některá současně používaná zařízení . Na pódiu, umístěném v  čele hlavního sálu, je instalován stereoplanigraf a další fotogrammetrické přístroje. Chodby sálu jsou využity pro prezentaci historických map Čech, Moravy a Slezska ve středních a malých měřítkách, dokumentující vývoj naší národní kartografie od Klaudyánovy mapy Čech a Fabriciovy mapy Moravy až po 20.století; samostatnou část expozice tvoří mapy Boskovického regionu ve středních a velkých měřítkách. Prostory na galerii hlavního sálu jsou věnovány především geodetickým přístrojům a technickým prostředkům a zařízením, používaným při zpracování analogových map. Vystaveny jsou též tématické mapy (především lesnické), i některá současná kartografická díla určená pro školy a veřejnost (automapy, atlasy apod.). Na výstavě lze nalézt i několik reliéfních map vyhotovených termovakuovým tvarováním plastových fólií. Většina vystavovaných exponátů byla Moravskému kartografickému centru zapůjčena a počítá se s tím, že expozice bude trvale doplňována a obměňována. Největším exponátem výstavy je horizontální velkoformátový fotografický reprodukční přístroj mostové konstrukce, který je zavěšen na galérii, a jehož hmotnost je několik tun.
 
     Otevření muzea byly přítomny i štáby televize ČT1 a Nova; záběry byly např. odvysílány na programu ČT2 v pořadu „Události v regionech“ v sobotu 27.10.2007 v 07,25 hod. a lze je nalézt na internetovém vysílání ČT. Výstava bude otevřena do poloviny listopadu 2007 a trvalý provoz muzea bude zahájen až na jaře 2008.
 
      Radnice města připravila u příležitosti slavnostního otevření Moravského kartografického centra pamětní list, který byl předán hostům akce.
 
 
Další informace o Moravském kartografickém centru lze získat na webu na adrese :
http://www.boskovicko.cz/cislo.phtml?iss_id=202#art_6665
                             
 
Redakce Zpravodaje : Ing. Miroslav Mikšovský,CSc., Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 28409