VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Kartografická díla recenzována studenty ČZU
Petr Skála a studenti oboru KPÚ na FŽP - 21. listopad 2007, 07:49:29

    PRAHA (21.11.2007) - Na tomto místě se postupně budete seznamovat s recenzemi na zajímavá kartografická díla tak, jak je vidí studenti  oboru KPÚ na FŽP ČZU v Praze. 
U recenzí doporučujeme postupovat podle přednášky pedagoga ze Západočeské univerzity v Plzni Otakara Čerby, který zveřejnil na České zemědělské univerzitě uznávanou metodiku. Následující heslovitě uvedená metodika se bude upravovat.     


Osnova hodnocení mapy

1.Obecné údaje

2.Kompozice mapy

3.Matematické prvky

4.Úplnost a náplň obsahu

5.Obsahová správnost a aktuálnost obsahu

6.Čitelnost mapy

7.Věrnost znázornění reality a geometrická přesnost

8.Kvalita technického provedení kartografické interpretace

9.Estetika mapy

10. Vědecká hodnota

Úvodní  informace k recenzi ...  

– Název

– Téma

– Měřítko

– Formát

– Vydavatel

– Autor

– Místo vydání

– Rok vydání

– Pořadí vydání

– Cena

– Distributor

Obsahová správnost a aktuálnost

• Srovnání s jinými kartografickými díly (většinou jiné mapy většího měřítka, letecké a družicové fotografie,

nekartografické zdroje – náčrty, texty, fotografie, terénní průzkum, statistické údaje…)

• Hodnotí se také kartografická generalizace

• Nejčastěji bývá hodnotitelem odborník na danou oblast (geolog, hydrolog apod.).

Klade se důraz na zobrazení veškerého obsahu k určitému datu


Čitelnost je důležitá pro
využívání mapy

• Hodnotí se

– symbolika jednotlivých prvků – barva, tvar, rozměry

– umístění popisu

– čitelnost popisu

– hierarchie, strukturovanost a dominantnost nejdůležitějších prvků mapy

Posuzuje se technické provedení jednotlivých vyjadřovacích prostředků a to jak jednotlivě, tak ve

společném znakovém klíči

• Hodnotí se

– vzájemná rozlišitelnost znaků

– jejich názornost

– vazby mezi jednotlivými znaky

– celkové barevné řešení

– polygrafické zpracování

• vhodnost použitého papíru

• sazba

• soutisk

Zásady pro tvorbu map

Zvláště pečlivě sledujeme dodržování následujících zásad:

Zásada jednoty

Zásada koordinace

Zásada jednoduchosti

Zásada prostorové názornosti

Zásada srozumitelnosti

Zásada zvýraznění dominant

Zásada výběru

Zásada měřítka

Zásada generalizace

Zásada jednoty – objekty nejsou znázorňovány izolovaně,

ale ve vazbách s ostatními objekty. Shodné objekty tedy

musí být i shodně znázorněny, nejen stejným znakem, ale

i stejnou kvalitou a pečlivostí. Mapa tedy nesmí mít tzv.

hluchá místa.

Zásada koordinace – sestavitelské, kartografické a

reprodukční práce musí být správně zkoordinovány. Toho

se dociluje tvorbou mapy ve dvou krocích – pracovní

mapa, která se zabývá tematickým obsahem mapy a tvoří

ji především odborník na téma mapy. Druhou fází se řeší

technické otázky mapového díla.

Zásada jednoduchosti – zde platí známé pravidlo, že

méně často znamená více. Jednoduché mapy mívají mnohem širší okruh uživatelů a mnohdy požadovanou informaci sdělí rychleji.

* Zásada prostorové názornosti – musí se dbát na to, že

každá mapa se čte ze dvou vzdáleností, nejprve celková

kompozice mapy, později detaily z větší blízkosti. Z obou

těchto pohledů musí být prostorové vztahy patrné.

Zásada srozumitelnosti – zde platí zásada, že nejlepší

legenda je žádná legenda. Musí být jednoznačně

definované téma mapy, dále nesmí být používány

vzájemně se křížící nebo dokonce protiřečící si

vyjadřovací prostředky. Mapa nesmí být srozumitelná jen

autorovi, ale všem uživatelům.

Zásada zvýraznění dominant – jako dominantní prvky

vybíráme prvky odrážející hlavní téma mapy, tedy prvky

charakteristické, dále prvky důležité pro účel mapy a také

prvky zvláštní a jedinečné v zobrazovaném území.

Zásada výběru – nejsnadnějším způsobem, jak

dodržet tuto zásadu, je pečlivě se držet názvu mapy.

Mapa s nesprávně vybranými prvky ztrácí svoji

informační hodnotu.

Zásada měřítka – podléhá účelu mapy.

Zásada generalizace – bez generalizace nelze v

mapě dostatečně vyjádřit složité prostorové vztahy.

Generalizací se budeme podrobně zabývat v dalších

cvičeních.

Hodnocení by mělo být obohaceno o subjektivní názor hodnotitele, ale tento názor musí být striktně oddělen od objektivních požadavků na mapu 
• Subjektivně můžeme hodnotit především estetiku mapy, ale částečně také kompozici mapy, značkový klíč apod.

    

Fotografie
Hodnocení map
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 7 / 12703