VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
Petr Skála - 8. listopad 2007, 03:17:46

    PRAHA (7.11.2007) -  V Kongresovém centru Praha byla  zahájena a dnes pokračuje 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, kterou pořádá výhradní distributor produktů těchto firem – společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., za sponzorského přispění firem Hewlett-Packard s.r.o. a AV MEDIA, a.s.  Součástí konference je doprovodná výstava, kde nabízejí své služby firmy z oblasti GIS. Dvoudenní konference se účastní na 700 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems.

    

Dopolední program prvního dne samotné konference zahájil Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA, který ve svém vystoupení ukázal široké aplikační spektrum technologie GIS, vyzdvihl výsledky uživatelů GIS v České republice a také krátce promluvil o cílech společnosti ARCDATA PRAHA – maximálně podporovat uživatele GIS v České republice. Základní blok konference se konal ve Společenském sále Kongresového centra, kde během dopoledne vystoupili hlavní hosté: Dean Angelides, manažer mezinárodního obchodu ESRI, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (Český hydrometeorologický ústav) s přednáškou o mapové tvorbě v meteorologii a klimatologii, poté měl slovo MUDr. Michael Vít, Ph.D., který posluchačům přiblížil vliv makroklimatických změn na šíření infekčních nemocí.

Odpolední program běžel zpočátku ve dvou, po přestávce dokonce ve třech sekcích. Velkým lákadlem byl dvouapůlhodinový blok přednášek specialistů ARCDATA PRAHA, s.r.o., o technologii ESRI, kde byly předvedeny zajímavé možnosti systému ArcGIS. Úspěšný byl i souběžně běžící blok určený zájemcům o správu inženýrských sítí, kde proběhlo šest přednášek zaměřených na toto téma. Vystoupili zde i další zahraniční hosté konference: Chrystelle Ourzik, projektová manažerka ESRI pro oblast distribučních společností, a Scott Higgins (Telvent Miner & Miner), který mluvil o produktu ArcFM. V tomto bloku byly dále zařazeny přednášky o implementaci Technického informačního systému ve Skupině ČEZ (Ing. Milan Špatenka, ČEZ Distribuce, a.s., a Ing. Petr Skála, INDRA Czech Republic, s.r.o.). Řeč byla rovněž o řešeních pro vodárenské společnosti a modelování vodovodních sítí.

Po přestávce program pokračoval ve třech paralelních sekcích. Ve dvou z nich probíhaly zajímavé přednášky uživatelů software ESRI zaměřené na správu a analýzu databází a na využití GIS ve veřejné správě, ve třetí workshop na téma „ArcGIS Desktop – tipy a triky“, se kterým vystoupili pracovníci technické podpory firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Souběžně s hlavním programem proběhl  v prostorách konference kromě výstavy firem z oblasti GIS a přehlídky internetových a intranetových aplikací, které si návštěvníci mohou samostatně vyzkoušet, i výstava uživatelských prací a zároveň soutěž o nejlepší poster, které mimo odborné poroty hodnotí i sami účastníci konference. Na výsledky soutěže si ale budeme muset počkat až do závěru konference.

Kromě 48 soutěžních posterů stojí za zmínku velice působivá nesoutěžní výstavka starých map (nejen) Ústecka, které poskytla Katedra Informatiky a Geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu s Laboratoří geoinformatiky téže univerzity. Pro „pamětníky“ je určena sada dvanácti posterů mapujících 25letou historii systému ArcInfo (dříve ARC/INFO), které zpracovala společnost ESRI.
Mezi účastníky konference jsou i přední pedagogové z oblasti GIS a zeměměřictví například profesor Vít  Voženílek z Univerzity Palackého v Olomouci , dále docenti Václav Čada a Jiří Šíma  ze Západočeské univerzity v Plzni a další přední osobnosti působící v uvedené  oblasti a  které najdete v naší obrazové mozaice.

První den konference byl zakončen oddychově společenským setkáním. 

Na slavnostním večeru byl i za Vimevite.cz Petr Skála, který zde na místě projednal celou řadu aktuálních otázek se zástupci Zeměměřického úřadu, VÚGTK ve Zdibech a kolegů kartografů. Pro web jsme tak kromě tiskové zprávy ze zajímavého semináře získali i někoilik doprovodných fotografií.    

SEZNAM SOUTĚŽNÍCH POSTERŮ 


Č
íslo  posteru,  název posteru a autoři organizace 

Zvýrazněný červený text upozorňuje na podle  Vimevite.cz  zajímavé tituly ...


1.
Informační systém životního prostředí Libereckého kraje
Ing. Irena Košková Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor rozvoje

venkova, zemědělství a životního prostředí

2. Lokality brownfields v Libereckém kraji Mgr. Zuzana Šiftová Krajský úřad Libereckého kraje

3. Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje v návaznosti na Dolní Rakousko

Ing. Jaroslav Keprt (Jihomoravský kraj), Gity Nettrade, spol. s r. o., VARS BRNO a.s. Krajský úřad Jihomoravského kraje

4. Vektorizace hranic zvláště chráněných území v Brně Ing. Radomír Němec, Mgr. Zuzana Šťávová Krajský úřad Jihomoravského kraje, Univerzita

Palackého v Olomouci

5. GIS bez hranic Michal Souček, Ing. Pavel Beneš Krajský úřad Plzeňského kraje

6. Cesta údajů o území Mgr. Libuše Dobrá Krajský úřad Olomouckého kraje

7. Mapový server HZS Olomouckého kraje Ing. Aleš Bartečko, Mgr. Kamil Kořínek Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

8. GIS města Mostu Mgr. Daniel Dobiáš, David Juřina Statutární město Most

9. Analýza výškových poměrů města Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. GEODIS BRNO, spol. s r.o.

10. Aplikace GIS a povodně Zdenka Rosolova, Andrew Gubbin JBA Consulting, LTD.

11. PILOT PROJECT IACS/LPIS IN TURKEY Mgr. Radek Kadlubiec, Ing. Michal Brokl EKOTOXA s.r.o.

12. Kontrola pěstování cukrovky s využitím metody dálkového průzkumu Země Bc. Jan Ausficír EKOTOXA s.r.o.

13. Evidence trestných činů kolektiv pracovníků společnosti MEDIUM SOFT a.s. MEDIUM SOFT a.s.

14. Hybridní katastrální mapa Ing. Pavel Macoun, Ing. Hynek Černý Gekon, spol. s r.o.

15. Správa a evidence mapových podkladů v prostředí ArcIMS Ing. Peter Ivica, Petr Poláček Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

16. Tvorba map a hodnocení znečištění ovzduší v Evropě Jan Horálek, Peter de Smet, Bruce Denby, Frank de Leeuw, Pavel Kurfürst Český hydrometeorologický ústav

17. Mapa náchylnosti ke svahovým pohybům – kombinovaná úloha pro GIS a DPZ Mgr. Veronika Kopačková Česká geologická služba

18. Geologické mapování České republiky Ing. Lucie Kondrová, Ing. Martina Fifernová, RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., RNDr. Alena Čejchanová Česká geologická služba

19. Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 kart. a technolog. zpracování: Mgr. Robert Tomas, Ph.D., RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., Michaela Zemková, Eva Zítová, Eva Kunceová, Jana Karenová Česká geologická služba

20. Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému projektu ZAMTYN NURUU 50 RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., RNDr. Pavel Hanžl, Ing. Jaroslav Aichler, CSc., Lenka Rukavičková, Mgr. Václav Metelka  Česká geologická služba

21. Výsledky sčítání dopravy Ing. Bogdan Kaleta Ředitelství silnic a dálnic ČR, Silniční databanka

22. Analýza změn krajiny na podkladě starých map Mgr. Marek Havlíček, Mgr. Hana Skokanová, Ph.D., Mgr. Petr Slavík

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pobočka Brno

23. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794 Mgr. Adam Horálek, PhDr. Jiří Woitsch Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

24. Nádrže v systéme protipovodňových a protieróznych opatrení v povodí Opavy Ing. Miriam Dzuráková, Ing. Karel Drbal, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha, pobočka Brno

25. Mapy povodňového rizika Pavla Štěpánková, Karel Drbal, Jaromír Říha, Aleš Dráb,

David Duchan, Jiří Čejp Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb

26. Nástroje GIS v mezinárodním projektu Dyje-Thaya Ing. Helena Brtníková, Ing. Miriam Dzuráková Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha, pobočka Brno

27. Přístupy k hodnocení rozdílného vývoje kulturní

a hornické krajiny Mgr. Renata Sedláriková, Mgr. Monika Mulková Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká

fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie

28. Výuka technologie ESRI na Ústavu systémového inženýrství a informatiky Univerzity Pardubice Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Univerzita Pardubice, Ústav systémového inženýrství

a informatiky

29. Ecomorphological monitoring of the stream habitat quality Magdalena Bicanová, RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

30. Využití GIS v hydrologických a hydrodynamických modelech Mgr. Michal Jeníček, Soňa Němečková Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

31. Sledování změn v krajině vlivem suburbanizece metodami GIS Mgr. Tomáš Chuman, Mgr. Dušan Romportl Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

32. Mapování s využitím GIS, DPZ a GPS pro vyhodnocení limnologických dat ve vybraných oblastech Tatranských jezer Mgr. Jana Konrádová Univerzita Karlova v Praze, Ústav pro životní prostředí

 

33. 3D model budovy školy Jan Glos Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky

34. Mapy hydrometeorologických extrémů Mgr. Kateřina Keprtová Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

35. Sémantické srovnání topografických databází ČR Mgr. Eva Mulíčková Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

36. Geoinformace v krizovém managementu – scénář lesní požár Mgr. Darina Foltýnová, Mgr. Eva Mulíčková, Mgr. Zdeněk Stachoň

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

37. Využití náhodných polí v rizikové analýze podzemních vod Ing. David Duchan Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,

Ústav vodních staveb

38. Hodnocení rizik v důsledku změn režimu proudění podzemních vod Ing. Aleš Dráb, Ph.D., Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb

39. Analýza rizika lesních polomů na Šumavě Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Ing. Tomáš Mikita Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

40. Reconstructing Historical Landscapes – Finding the Continuum of Regional Identity Mgr. Tomáš Oršulák, Mgr. Pavel Raška Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie 
41. Territorial system of stress factors Mgr. Martin Balej, Mgr. Tomáš Oršulák Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

42. Mikroregion Hranicko – analýza konfliktů Mgr. Jaroslav Burian Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

43. Lze modelovat všechny typy reliéfu stejnou interpolační metodou? Mgr. Jana Kadlčíková Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká

fakulta, Katedra geoinformatiky

44. Hodnocení přesnosti systému GPS v prostředí ESRI Mgr. Jakub Miřijovský Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká

fakulta, Katedra geoinformatiky

45. Testování formátu GML Bc. Jan Smékal Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

46. Hodnocení vybraných technik měření fragmentace a heterogenity krajiny Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí

47. Změny krajinného pokryvu v povodí Bělá s využitím dat DPZ Markéta Hanzlová, Olga Kotlíková

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky

48. Studentské projekty s tématikou dálkového průzkumu Země Markéta Hanzlová, Petr Lukeš, Pavel Hrdina, Petr Musial,

Olga Kotlíková Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky


Zprávu jsme napsali s využitím tiskové zprávy pořadatele konference ...Fotografie
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 5 / 184940