VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Dálkový přístup do katastru nemovitostí
Petr Skála - 26. září 2007, 03:00:13

 PRAHA (25.9.2007) - Dálkový přístup do katastru nemovitostí bylo nosné téma jednoho z mnoha seminářů uspořádaného VÚGTK v. v.  i. Zdiby pro pracovníky veřejné a státní správy. Přednášejícím byl  pracovník Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Václav Šťastný, který byl  u toho, když se dálkový přístup do katastru nemovitostí uváděl do provozu a spouštěl se k využití  k současným asi 5000 klientům.         

Při zahájení semináře provedeným vedoucím ODISu VÚGTK Milanem Talichem se účastníci této vzdělávaí akce dozvěděli, že všichni, kteří potvrdili, že potřebují  potvrzení o absolvování  semináře, jej získají o přestávce mezi přednáškami, neboť vědeckovýzkumná instituce ve Zdibech je jednou z organizací, která k tomu má ministerské zmocnění.   
Pak byla představena hlavní postava semináře pracovník Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Václav Šťastný.


Zkušený lektor po seznámení se základní verzí 5.6 pro běžné uživatele dálkového přístupu do katastru nemovitostí pokračoval s informacemi o  rozdílnosti verzí. Je jich několik třeba  v modifikované verzi  pro bezúplatné uživatele a ověřovatele a právě ty patrně 
na svých pracovištích zdárně využívá většina posluchačů. Program semináře pokračoval s dalšími podrobnostmi  jako například zadáváním výpisu z katastru nemovitostí, hledáním informací o řízení a variantách zadání. Podívali jsme se, jak    zapsat  parametry a jak ovládát formuláře.
Dozvědli jsme se, že přístup k datům můžete provést  podle čísla listu vlastnictví nebo podle čisla popisného respektive evidenčního nemovitosti, ale potřebná data vyhledáme i podle vlastníka nemovitosti, pokud ovšem znáte jeho celé jméno. "Nejlépe je však znát jeho celé nebo alepsoň první část rodného čísla," doporučuje Václav Šťastný a sám to ukázal, jak se dlouho hledá nemovitost podle přijmení nebo podle rodného čísla. "Pokud se hledaný vlastník narodil před rokem 1910, pak nezapomeňte jako první číslice rodného čísla napsat 0," radí   posluchačům, jak předejít  další časté chybě při práci v režimu dálkového přístupu do KN. 
Další příklad  postupného zdokonalování systému je zařazení stránky, která upozorňuje na počty stran, jež se při potvzení následně zjeví. "Stávalo se, že klient zadal požadavek na určitou skutečnost  uvedenou v KN, ale ta byla zobrazena  na třeba desítkách listů. Nu a pokud jedna stránka se  účtuje po padesáti koruně, tak se připojenému klientovi  po následném kliknutí odečetly z účtu třeba tisíce korun. Tuto informaci by neměli podceňovat ani uživatelé, kteří jsou připojeni bezúplatně, neboť i ti se mohou   dostat do obtíží, pokud zadají, že následný soubor chtěji tisknout. "Také je důležité zadat, jaká práva má třeba právnická osoba  k nemovitostem. Věřte, že u bank to mohou být štosy listů, pokud vyznačíte, že chcete tisknout informace o nemovitostech, ke kterým má fyzická osoba, kterou je banka,    zástavní právo," radí lektor. 
Podívám se,  kolik listů se objeví po dalším entru - mám zapsáno v poznámkách. 

Posluchači se dozvěděli, jak vyhledávat různé přehledy vlastnictví.  
Vyhledání zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem pro zadaný oprávněný subjekt má dvojí standardní a rozšířený přístup.  

Seminář pokračoval stručným přehledem  dalších funkcí. Dozvěděli jsme se, jak získat informace o nemovitostech, probraly se seznamy parcel a budov, seznamy územních jednotek, UHDP i bodová pole.
Podle programu byl seminář věnovaný i  grafickým  informacím. 
Víte,  co to je lokalizace zobrazení, jaké máme grafické ovladače, menu appletu ? Znáte přehledové mapy, digitální katastrální mapy, orientační mapy parcel, definiční body parcel a budov a umíte nastavit  tiskový výstup grafických informací ?
Tak to přesně  bylo probírané na semináři, který končil  diskusí, dotazy a odpovědmi na ně.


Účastníci skutečně obdrželi  vyžádáná „OSVĚDČENÍ“, podle zákona č. 312/2002, § 20, kterým doma prokáží absolvování tohoto akreditovaného semináře průběžného vzdělávání. Odhadovali jsme,  zda-li  cesty posluchačů ze semináře domů směřovaly na všechny světové strany a patrně tomu tak bylo. Netuším, z kterého podle nadmořské výšky nejvýše položeného magistrátu,  kdo byl na semináři, ale z   magistrátu postaveného patrně v nejnižší nadmořské výšce v České republice byly  dvě pracovnice veřejné správy z Děčína. "Jsem spokojena. Dozvěděla jsem se mnoho  dalších poznatků a praktických rad," řekla pro Vimevite.cz jedna  z nich.  


Dívali jsme se při semináři kolem sebe a všichni si zapisovali poznatky ještě  do bloku, který každý získal  to přesto, že  účastníci  obdrželi před začátkem semináře přehlednou   Příručku pro ověřovatele výstupů z katastru nemovitostí.
  
U prezence se dozvídáme, že tento zaříjový seminář byl opakovaním jarních seminářů a celkově s těmi předchozími jej  absolvovalo odhadem přes 500 osob převážně pracovníků z veřejné správy.Fotografie
Pohled do pléna semináře
Seminář zahájen
Pohled z hlediště
Pohled do pléna semináře
Připravuji se potrvzení
Poznámky pro Děčín
Poznámky ze semináře se budou v Děčíně hodit
    
Diskuse Nový příspěvek
  Od: Václav Nejedlý (26. září 2007, 14:27:47)
Katastr nemovitostí si zaslouží větší ocenění
Reagovat   
  <font size="2"><p>Je na čase vyč&iacute;slit jak&yacute; je pod&iacute;l katastru nemovitost&iacute; ČR na růstu česk&eacute; ekonomiky. Jestliže jedn&iacute;m z&nbsp; hlavn&iacute;ch zdrojů růstu ekonomiky je stavebnictv&iacute;, investičn&iacute; v&yacute;stavba, developersk&eacute; projekty, v&yacute;stavba komunikac&iacute;, inžen&yacute;rsk&yacute;ch s&iacute;t&iacute;, region&aacute;ln&iacute; v&yacute;stavba podporovan&aacute; EU a soukrom&aacute; v&yacute;stavba, pak pod&iacute;l katastru nemovitost&iacute; na tomto ekonomick&eacute;m růstu lze odhadnout v&nbsp;ř&aacute;du mnoha miliard korun. </p><p>Současn&yacute; katastr nemovitost&iacute;, kter&yacute; umožňuje oběh nemovitost&iacute; a využit&iacute; v&yacute;hod hypotek&aacute;rn&iacute;ho &uacute;věru, převzal kromě funkce veden&iacute; katastr&aacute;ln&iacute;ch map i funkci někdejš&iacute;ch pozemkov&yacute;ch knih a stal se při vš&iacute; &uacute;spornosti nejdůležitějš&iacute; datab&aacute;z&iacute; naš&iacute; st&aacute;tn&iacute; spr&aacute;vy. </p><p>Tak&eacute; největš&iacute; ve v&yacute;znamu a jej&iacute;m využ&iacute;v&aacute;n&iacute; se mu ž&aacute;dn&aacute; jin&aacute; datab&aacute;ze nevyrovn&aacute;. </p><p>Přestože, byl katastr v&nbsp;minulosti vystaven různ&yacute;m časov&yacute;m v&yacute;kyvům, kter&eacute; zejm&eacute;na v&nbsp;&uacute;dob&iacute;, ve kter&eacute;m soukrom&eacute; vlastnictv&iacute; pozemků bylo považov&aacute;no za anom&aacute;lii, tuto instituci poškodily, stal se nyn&iacute; jedn&iacute;m z pil&iacute;řů pr&aacute;vn&iacute;ho st&aacute;tu. Přitom až do vyd&aacute;n&iacute; z&aacute;kona o katastru nemovitost&iacute; v&nbsp;r. 1992 byl elabor&aacute;t veden z 99 procent techniky &ndash; zeměměřiči.</p><p>B&yacute;val&eacute; veřejn&eacute; pozemkov&eacute; knihy, do t&eacute; doby uložen&eacute; u soudů, se staly archiv&aacute;liemi.</p><p>Před zmatky v&nbsp;pr&aacute;vn&iacute;ch poměrech a před drah&yacute;mi převody nemovitost&iacute;, kter&eacute; jsou běžn&eacute; v&nbsp;jin&yacute;ch zem&iacute;ch, zachr&aacute;nil obyvatelstvo katastr nemovitost&iacute;, (pod&iacute;lel se např. po r. 1990 na restituc&iacute;ch majetků).</p><p align="justify">Na Cambridge Conference 2007,&nbsp;konan&eacute; v červenci 2007,&nbsp;věnovan&eacute; rozvoji geoinformatiky v&nbsp;mezin&aacute;rodn&iacute;m měř&iacute;tku byla Česk&aacute; republika zařazena mezi nejvyspělejš&iacute; země s jedn&iacute;m z nejlepš&iacute;ch modelů katastru, kdy se v jedn&eacute; organizaci vedou komplexn&iacute; informačn&iacute; syst&eacute;my s evidenc&iacute; pozemků, budov a pr&aacute;v, přičemž geometrick&yacute; z&aacute;klad tvoř&iacute; geodetick&aacute; měřen&iacute;. (viz. cest. zpr&aacute;va Ing. K. Br&aacute;zdila, CSc.)</p><p align="justify">Podle m&eacute;ho n&aacute;zoru jsou současn&eacute; možnosti d&aacute;lkov&eacute;ho př&iacute;stupu do katastru nemovitost&iacute; a poskytov&aacute;n&iacute; &uacute;dajů z&nbsp;katastru nemovitost&iacute; IT služby, kter&yacute;mi rezort Č&Uacute;ZK předběhl ostatn&iacute; složky st&aacute;tn&iacute; spr&aacute;vy o 10 let. </p></font>
 


stránky příspěvků:   1  | 

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 159923