VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Oprávněný protest proti novele Autorského zákona
Petr Skála - 31. srpen 2007, 09:56:09

    PRAHA - Uveřejňujeme  Stanovisko AHR ČR k připravované novele autorského zákona, které považujeme za velmi nalehavé.

    
Stanovisko AHR ČR k připravované novele autorského zákona
 
Hlavním záměrem připravované novely autorského zákona je vyhovět požadavkům kolektivních správců a  obnovit placení autorských odměn za rozhlas a televizi na hotelových pokojích a ve zdravotnických zařízeních (pod záminkou porušování mezinárodních smluv a velkých finančních postihů ze strany Evropské unie).
 
       Česká republika (dále jen „ČR“) je již od počátku minulého století postupně účastna všech mezinárodních úmluv (nejstarší Bernská úmluva z r. 1886) o ochraně autorských práv
a práv souvisejících a od r. 2004 je i členským státem Evropské unie (dále jen „EU“). I další členské státy EU jsou účastny týchž mezinárodních úmluv o ochraně autorských práv a práv souvisejících jako ČR. Nedílnou součástí výše uvedených práv je i právo na odměnu za veřejné sdělování vysílaného díla rozhlasovým či televizním přijímačem (viz § 18 a § 23 autorského zákona, dále jen „AZ“).
 
            Autorská odměna se tradičně platí za rozhlasový a televizní přijímač např. v restauraci. O tom nikdy nebylo sporu. Spory však vždy vyvolávalo placení těchto odměn za rozhlasový
a televizní přijímač na hotelovém pokoji, který je soukromím ubytovaného. Povinnost platit za hotelové pokoje přitom nikdy nebyla výslovně zakotvena v zákoně, nýbrž byla konstruována doktrinálními výklady a judikaturou. (To může v právním státě, kde povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích.... - viz Listina základních práv a svobod, čl. 4 odst. 1, vzbudit přinejmenším podiv.) Zákonodárce, po pečlivé úvaze, novelou AZ č. 81/2005 Sb. výslovně stanovil, že za rozhlasový a televizní přijímač na hotelovém pokoji (a ve zdravotnickém zařízení) autorská odměna nepřísluší (viz § 23 AZ věta 2. a 3, pozn. právě tyto věty chce novela zrušit). To vše za situace, kdy ČR byla vázána mezinárodními úmluvami a směrnicemi EU, Bernskou a Římskou úmluvou počínaje a tzv. Informační směrnicí (č. 2001/29/ES) konče. Všechny tyto akty se v podstatě stejnými slovy zmiňují o „veřejném sdělování/provozování“, ale bez jakékoliv zmínky ve vztahu k hotelovému pokoji. Není bez zajímavosti, že stejnými akty je z ostatních členských států EU vázáno např. Irsko, Velká Británie, Rakousko, kde se za hotelové pokoje také neplatí, přičemž není známo, že by se tyto státy proto dostaly ve vztahu k Evropské komisi do stejných potíží jako ČR.
 
            Rozsudek (judikát) ESD ve věci C-306/05 SGAE v. Rafael Hoteles, který odstartoval návrh MK na změnu § 23 AZ, pojednává o televizních přijímačích na hotelových pokojích, do kterých je signál zachycený hotelem, tímto hotelem také poskytován (výrok sub 1 ). V podstatě se jedná o kabelový přenos vysílání (§ 22 AZ). Pouze a jen k tomu se váže i výrok sub 2, který nelze vytrhnout z kontextu a aplikovat samostatně. Přijímačů na hotelových pokojích, do kterých neposkytuje signál hotel, by se tedy judikát neměl týkat. Jakýkoliv extenzivní výklad je nepřípustný.
 
            Sám Evropský soudní dvůr v r. 2000 judikoval (C-293/98 z 23.2.2000), že nemůže rozhodnout zda hotelový pokoj je či není veřejným místem, a tato otázka musí být řešena v souladu s právem jednotlivých zemí. Nedomníváme se, že by ČR měla ukvapeně měnit legislativu v momentě, kdy není jasné, kterým rozsudkem se má Evropský soudní dvůr řídit; zda původním rozsudkem C-293/98 nebo novým C-306/05. Nemáme informaci o tom, že by členské státy EU, kde se autorské odměny za přijímače na hotelových pokojích také neplatí, ukvapeně měnily legislativu na základě nového judikátu ESD.
 
            Obnovení placení autorských odměn za rozhlasový a televizní přijímač na hotelovém pokoji bude znamenat značnou finanční zátěž pro podnikatele nejen proto, že se odměny neustále zvyšují, ale i proto, že neustále vznikají noví kolektivní správci. K dnešnímu dni je jich již celkem 6 (poslední z nich – OAZA vznikl v r. 2006) a každý z nich musí mít s podnikatelem uzavřenu písemnou hromadnou smlouvu, přičemž ne vždy se daří respektovat požadavek podnikatelů podle § 101 odst. 11 AZ, aby kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce. Dochází tak i ke značné administrativní zátěži podnikatelů.
 
Asociace hotelů a restaurací ČR zaujala toto  stanovisko:
 
  1. Nesouhlasí s nutností novelizace zákona č. 121/2000 Sb. za situace, kdy není jasné, jakým  rozsudkem Evropského soudu (C-293/98 nebo C-306/05) se má Česká republika řídit . Žádáme proto Ministerstvo kultury, aby požádalo Evropský soud o sdělení stanoviska v této otázce.
 
  1. V případě, že Evropský soud potvrdí překonání původního rozsudku C-293/98 rozsudkem novým C-306/05, chápe nezbytnost legislativní úpravy, avšak nesouhlasí s předloženým návrhem úpravy zákona č. 120/2000 Sb. a navrhuje tuto úpravu § 23:
 
„Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomoci přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky  způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního  vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním , jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovaným osobám a v případě, že signál do těchto přístrojů není poskytován provozovatelem ubytovacího zařízení. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 rovněž nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v případě, že signál do těchto přístrojů není poskytován provozovatelem zdravotnického zařízení.“
 
  1. Nesouhlasí s částmi důvodové zprávy, kde je poukazováno na rozpor s platnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
 
  1. Žádá, aby byl novelou  vymezen konečný počet kolektivních správců.
 
  1. Žádá, aby pro účely vyjednávání byl stanoven jeden kolektivní správce zastupující i ostatní ochranné autorské organizace nímž by byla uzavřena jedna smlouva mezi reprezentujícím kolektivním správcem a představitelem profesních sdružení k užívání předmětu ochrany autorského práva.
 
Z podkladů právních expertů připravil: M. Rambousek
 
Kontakt:
 
generální sekretář
Revoluční 13,
110 00 Praha 1
Tel:    +  420 236 042 388
Fax:   +  420 236 042 319
GSM: +  420 602 765 632


Fotografie
Záběr z tiskové konference
Záběr z tiksové besedy AHR s novináři
Záběr z tiksové besedy AHR s novináři
Záběr z tiksové besedy AHR s novináři
Záběr z tiksové besedy AHR s novináři
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 6661