VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Noví profesoři Eva Semotanova a Vít Voženílek
Petr Skála - 18. duben 2007, 06:04:02

    PRAHA (16.4.2007) -  Prezident republiky Václav Klaus jmenoval třetí dubnové pondělí  ve Velké aule Karolina, na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol, šedesát osm nových profesorů vysokých škol. Mezi šesti ženami byla profesorkou jmenována vědecká pracovnice Historického ústavu Akademie věd České republiky přednášející na třech univerzitách, dále  autorka mnohých publikací o starých mapách Eva  Semotanová, která se mimo jiné zabývá  historií,  starými mapami a vyzná se v jejich sbírkách a archívech jako nikdo jiný. Novým profesorem je známý propagátor kartografie, člen výboru Kartografické společnosti,  tajemník ankety Mapa roku a pedagog  Vít Voženílek z Univerzity Palackého v Olomouci. 
Srdečně oběma blahopřejeme.                


Eva Semotanova (Praha listopad 2006) Vít Voženík (Praha květen  2007)  Seznam nových profesorů ...
 
    

1. doc. MUDr. Miloš A d a m e c , CSc.

pro obor chirurgie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

2. doc. Ing. Josef A r l t , CSc.

pro obor statistika

návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

 

3. doc. MUDr. Milan B a y e r , CSc.

pro obor pediatrie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

4. doc. PhDr. Miloslav B e d n á ř , CSc.

pro obor filozofie

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

5. doc. RNDr. Karel B e z o u š k a , CSc.

pro obor biochemie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

6. doc. Ing. Zdeněk B ě l o h l a v , CSc.

pro obor organická technologie

návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 

7. doc. PhDr. Vladimír B o r e c k ý , CSc.

pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média -

teorie filmové a multimediální tvorby

návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

 

8. doc. RNDr. Zdeněk B o u c h a l , Dr.

pro obor optika a optoelektronika

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

9. doc. RNDr. Vladimír Č e c h , Ph.D.

pro obor aplikovaná fyzika

návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

 

10. doc. Ing. Petr D o u c e k , CSc.

pro obor informatika

návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

 

11. doc. RNDr. Miloslav D u š e k , Dr.

pro obor optika a optoelektronika

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

12. doc. MUDr. Jiří E h r m a n n , Ph.D.

pro obor patologie

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

13. doc. MUDr. Lubomír E l b l , CSc.

pro obor vnitřní lékařství

návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

14. doc. Ing. Jaromír G o t t v a l d , CSc.

pro obor hospodářská politika

návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

 

15. doc. Ing. Karel H a m o u z , CSc.

pro obor speciální produkce rostlinná

návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

 

16. doc. Ing. Otakar H a s í k , DrSc.

pro obor teorie a konstrukce staveb

návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 

17. doc. Jiří H u d e c

pro obor hudební umění - kontrabas

návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

 

18. doc. Ing. Josef H ů l a , CSc.

pro obor technika a mechanizace zemědělství

návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

 

19. doc. MUDr. Lydie  I z a k o v i č o v á  H o l l á , Ph.D.

pro obor patologická fyziologie

návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

20. doc. Ing. Karel J a n d e č k a , CSc.

pro obor strojní inženýrství

návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

 

21. doc. MUDr. Jiří J o n á k , DrSc.

pro obor lékařská chemie a biochemie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

22. doc. Ing. Petr K a l e n d a , CSc.

pro obor technologie makromolekulárních látek

návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

 

23. doc. PhDr. Jan K l á p š t ě , CSc.

pro obor archeologie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

24. doc. MUDr. Jiří K l e i n , Ph.D.

pro obor chirurgie

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

25. doc. Mgr. Bořivoj K l e j d u s , Ph.D.

pro obor analytická chemie

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

26. doc. JUDr. Ján K l u č k a , CSc.

pro obor mezinárodní právo veřejné

návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

27. doc. Ing. Jiří K o p á č e k , Ph.D.

pro obor hydrobiologie

návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

28. doc. MUDr. Miroslav K u b a , CSc.

pro obor patologická fyziologie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

29. doc. Ing. Jiří K u n z , CSc.

pro obor fyzikální a materiálové inženýrství

návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

 

30. doc. Ing. Ivo K u p k a , CSc.

pro obor pěstování lesů

návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

 

31. doc. MUDr. Milan K v a p i l , CSc., MBA

pro obor vnitřní nemoci

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

32. doc. PhDr. Vojtěch L a h o d a , CSc.

pro obor dějiny umění

návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

33. doc. ThDr. Jan Blahoslav L á š e k

pro obor teologie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

34. doc. Ing. Jiří L i m p o u c h , CSc.

pro obor aplikovaná fyzika

návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

 

35. doc. RNDr. Alena L u k a s o v á , CSc.

pro obor informatika

návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 

36. doc. MUDr. Milan L u k á š , CSc.

pro obor vnitřní nemoci

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

37. doc. Ing. Mgr. Ivo M e d e k , Ph.D.

pro obor hudební umění - skladba

návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

 

38. doc. PhDr. Dagmar M o c n á , CSc.

pro obor dějiny slovanských literatur (česká literatura)

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

39. doc. RNDr. Tomáš O p a t r n ý , Dr.

pro obor obecná fyzika a matematická fyzika

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

40. doc. PaedDr. Milan P a z ú r i k , CSc.

pro obor hudební teorie a pedagogika

návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

41. doc. Mgr. Miroslav P e t ř í č e k , Dr.

pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média -

teorie filmové a multimediální tvorby

návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

 

42. doc. RNDr. Jaromír P l á š e k , CSc.

pro obor fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

43. doc. RNDr. Tomáš P o l í v k a , Ph.D.

pro obor biofyzika

návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

 

44. doc. RNDr. Milan P o u r , Ph.D.

pro obor organická chemie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

45. doc. RNDr. Michael P ö s c h l , CSc.

pro obor zpracování zemědělských produktů

návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

 

46. doc. PhDr. Jan R a t a j , CSc.

pro obor politologie

návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

 

47. doc. Ing. Tomáš R o u b í č e k , DrSc.

pro obor matematika - matematická analýza

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

48. doc. Ing. Stanislav R u s z , CSc.

pro obor strojírenská technologie

návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 

49. doc. MUDr. Aleš R y š k a , Ph.D.

pro obor patologie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

50. doc. Dr. Ing. David S e d m i d u b s k ý

pro obor anorganická chemie

návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 

51. doc. PhDr. Eva S e m o t a n o v á , DrSc.

pro obor české dějiny

návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

52. doc. MUDr. Jana S k ř i č k o v á , CSc.

pro obor vnitřní lékařství

návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

53. doc. PhDr. Petr S o m m e r , CSc.

pro obor dějiny umění

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

54. doc. Ing. Jan S u c h á n e k , CSc.

pro obor strojírenská technologie

návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

 

55. doc. Ing. Jan S ý k o r a , CSc.

pro obor radioelektronika

návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

 

56. doc. PhDr. Stanislav Š t e c h , CSc.

pro obor pedagogická psychologie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

57. doc. PhDr. Ludvík Š t ě p á n , Ph.D.

pro obor dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury)

návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

58. doc. MUDr. Jaroslav Š t ě r b a , Ph.D.

pro obor onkologie

návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

59. doc. MUDr. Tomáš T l á s k a l , CSc.

pro obor chirurgie

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

60. doc. RNDr. Pavel T l u s t ý , CSc.

pro obor statistika

návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

 

61. doc. MUDr. Jan T r k a , Ph.D.

pro obor lékařská genetika

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

62. doc. RNDr. Vladimír V a š i n e k , CSc.

pro obor elektronika a sdělovací technika

návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 

63. doc. RNDr. Jan Ámos V í š e k , CSc.

pro obor matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

64. doc. MVDr. Lenka V o r l o v á , Ph.D.

pro obor hygiena a technologie potravin

návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 

65. doc. RNDr. Vít V o ž e n í l e k , CSc.

pro obor geoinformatika

návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 

66. doc. Ing. Martin Z a t l o u k a l , Ph.D.

pro obor technologie makromolekulárních látek

návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

67. doc. Ing. Zdeněk Ž a l u d , Ph.D.

pro obor obecná a speciální produkce rostlinná

návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

 

68. doc. Ing. Jiří Ž á r a , CSc.

pro obor výpočetní technika a informatika

návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

        Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 13255