VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Co je CLGE (?) - platforma evropských zeměměřičů.
Milan Talich - 12. červen 2006, 16:07:08

ZDIBY (12.6.2006) -  "Víte, co znamená zkratka  CLGE ? Proč  je tato Rada  považována  za platformu evropských zeměměřičů ?

 

Znáte účel a cíle Rady zeměměřičů ? Pokud ne, tak čtěte dál," láká k dalšímu čtení o platformě evropských zeměměřičů Milan Talich z VÚGTK ve Zdibech.    

         


Rada evropských zeměměřičů
CLGE
 
 

Co je CLGE (?) - platforma evropských zeměměřičů.

 
Oficiální název má CLGE ve dvou evropských jazycích, angličtině a francouzštině, „The Council of European Geodetic Surveyors“ a „Comité de Liaison des Géomètres Européens“.
Tyto dva jazyky se užily proto, že činnost rady se vede v angličtině a jazykem Evropské právní rady je francouzština. Přijatá zkratka je „CLGE“. Do češtiny název překládáme jako „Rada evropských zeměměřičů“.
CLGE byla zřízena na kongresu Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) ve Wiesbadenu v roce 1972 devíti členskými státy Evropského hospodářského společenství (EEC = European Economic Cooperation), aby posoudila zařazení Římské smlouvy ve vztahu k zeměměřického povolání.
CLGE zastupuje zeměměřiče ve 24 evropských státech, které též zahrnují 21 členských států spolu s Norskem, Švýcarskem a Bulharskem.
 
 
Účel a cíle CLGE
 
Účelem CLGE je zastupovat a podporovat zájmy zeměměřického povolání v soukromém i veřejném odvětví v Evropě, zejména vzhledem k institucím Evropské unie.
Cílem CLGE  je povznést rozvoj povolání administrativně, výukově a vědecky. Nadto se snaží usnadnit výcvik, trvalý odborný vývoj a vzájemné uznávání spolu s prosazováním zeměměřičů jakožto vysoce kvalifikovaného povolání.
Vědoma si tohoto závazku CLGE sleduje tyto své hlavní cíle
 • Vytvoření stálého veřejného fora evropských zeměměřičů, kteří se zavazují k evropské spolupráci, vyznačující se duchem spolupráce.
 • Podporování a výměna technických, vědeckých, výukových a organizačních „know how“ v rámci evropských států a poskytování pomoci při jednání o záležitostech vznikajících z různých podmínek členských států CLGE.
 • Poskytování pomoci na žádost členským zemím, mezinárodním společenstvím a institucím Evropské unie.
 • Podporování vztahů mezi odbornými skupinami zastoupenými jako evropští zeměměřiči v CLGE.
 • Prokazatelně podporovat evropské instituce ve všech příslušných podnikáních a zejména  spolupracovat a pomáhat Evropské komisi při vzájemném uznávání kvalifikací pro akademické a odborné účely a přispívat v rámci evropského soudnictví při odborných záležitostech.
 • Podněcovat a usnadňovat rozvoj standardů akademických a odborných kvalifikací, zlepšení služeb zákazníkům a kvality výstupů v rámci zeměměřického trhu po Evropě.
 • Předvádění zeměměřického povolání evropské veřejnosti a úřadům.
 • Aktivní účast na příslušných legislativních procesech na evropské úrovni.
 • Účast a členství v organizacích a společnostech, které obsahují cíle  a úkoly CLGE.

 

 

Vztahy k evropským komisím

 
CLGE jmenovala zástupce, aby zahájil a udržoval styk s evropskými komisemi. Dosud se navázaly styky s DG 12 (generálním ředitelstvím zodpovídajícím za vědu, výzkum a rozvoj), 15 (mezinárodní obchod a služby) a 22 (výzkum a dokumentace).

 

 

Uspořádání CLGE

 
CLGE se skládá z těchto útvarů:

 

Valné shromáždění členů (General assembly)

 
Valné shromáždění rozhoduje o postupu a jmenuje vedení CLGE pro Výkonnou radu. Valné shromáždění stanoví celkové postupy při činnostech podniknutých Výkonnou radou pro pracovní skupiny pro zvládnutí dílčích úkolů. Valné shromáždění schvaluje stanovy, vnitřní pravidla, rozpočet a účetnictví.
Valné shromáždění se koná dvakrát do roka, na jaře a na podzim a to vždy v pátek a sobotu. Jednací řečí je angličtina. Na Valné shromáždění  jmenuje každý členský stát CLGE nejvýše dva delegáty. Za Českou republiku jsou delegáty Jan Fafejta (předseda KGK) a Milan Talich (místopředseda ČSGK).

 

Výkonná rada (Executive board) se skládá z

 
·         presidenta, který předsedá Valnému shromáždění a Výkonné radě. V současnosti jím je Henning Elmstroem z Dánska.
 • vicepresidenta pro odborné vzdělávání, který zastřešuje záležitosti akademických kvalifikací, odborných kvalifikací a licenčních postupů, odborné kompetence, vzájemného uznávání a trvalého odborného vývoje. V současnosti jím je Václav Slaboch z ČR.
 • vicepresidenta pro odbornou praxi, který zastřešuje záležitosti soukromého zeměměřického sektoru, veřejného zeměměřického sektoru, vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem a partnerství veřejného a soukromého sektoru. V současnosti jím je Alain Gaudet z Francie.
 • Vicepresidenta pro evropské vztahy, který se zaměřuje na účast při činnostech Evropské unie vzhledem k povolání a ochranu zájmů povolání v Evropské unii spolu s podporou přistupujících zemí k fondům EU na zapojení a překlady, poradenství při národních zeměměřických zákonech a podporu rozvoje národních svazů. V současnosti jím je Mark Wijngaarde z Holandska.
 
Jako stálí členové:
 
 • Generální tajemník zodpovídající za správu CLGE, vedení sekretariátu, udržování archivu dokladů a přípravu zápisů ze schůze. V současnosti jím je Gerda Schennach z Rakouska.
 • Pokladník zodpovídající za finanční záležitosti CLGE. V současnosti jím je René Sonney ze Švýcarska.
 
Dva další vybraní volitelní členové bez portfolia zodpovídají za záležitosti zvláštní přednosti jako nestálí členové (např. vnitřní revizoři).
 
President Evropských zeměměřičů (Geometer Europas) ex officiō bez hlasovacího práva.
 
Nejvýše dva členové Výkonné rady mohou pocházet z téže země.
Výkonná rada řídí a kontroluje každodenní činnost CLGE a zodpovídá za to, že se drží krok s vnějším a vnitřním informačním tokem prostředky elektronické komunikace.
Výkonná rada podává pravidelně zprávy Valnému shromáždění a navrhuje Valnému shromáždění nové pracovní skupiny, taktická uskupení a podpory.
Výkonná rada se schází nejméně dvakrát ale ne častěji než čtyřikrát ročně, dva termíny z toho v souvislosti s valným shromážděním. Členové výkonné rady vykonávají své povinnosti na neutrálním základě. President nemůže sloužit jako delegát členské země během svého úředního období.
 
 
Zprávy
 
·         Výchova a praxe zeměměřiče v západní Evropě – napsal Dr. Artur Allan, aktualizace takzvané Allanovy zprávy je důležitým bodem problému Pracovního plánu CLGE a je v přípravě
·         Ustavení profilu a definice zeměměřického povolání v Evropě – napsal John Stannard
·         Povznesení profesní kompetence zeměměřičů v Evropě – společná zpráva CLGE/FIG vydaná Stig Enemarkem a Paddy Prendergastem
·         Obchodní zpráva o zeměměřickém trhu v Evropě – společná zpráva CLGE/FIG vydaná Otmarem Schusterem, Emmanuelem Ouranosem, Martinou Buschovou a Ernstem Höflingerem.
 
 
Členství, přijímání a vystoupení
 
Členství CLGE se dělí na dva stupně, řádné členství a pozorovatele.
Členství CLGE mohou získat též jednotlivci jako čestné členství.
Řádný člen CLGE je společenství nebo národní kontaktní skupina zeměměřických odborníků z některého evropského státu, která má představovat většinu zeměměřického povolání v onom státě a je technicky a odborně ve své zemi uznávána. Každý řádný člen má jeden (1) hlas.
Pozorovatel CLGE je společenství nebo národní kontaktní skupina zeměměřických odborníků z některého evropského státu, která má představovat většinu zeměměřického povolání v onom státě a je technicky a odborně ve své zemi uznávána. Pozorovatelé nemají hlasovací právo.
Povoluje se pouze jediné členství pro každou zemi a každý člen smí být zastupován nejvýše dvěma delegáty, jeden z nich je vedoucím delegace na Valném shromáždění.
CLGE může navrhnout osoby jako čestné členy k uznání jejich vynikajících služeb CLGE nebo zeměměřickému povolání. Čestní členové se navrhují na Valném shromáždění na podnět Výkonné rady.
Žádosti o vstup do CLGE jako řádný člen nebo pozorovatel se musí podat písemně generálnímu tajemníkovi. Žádost musí podat důkaz, že organizace
·         Zastupuje většinu zeměměřických odborníků v příslušnému státě,
·         stanovuje úroveň akademické kvalifikace svých členů a
·         upravuje odbornost vykonávanou svými členy.
Pokud žadatel splňuje podmínky pro danou kategorii členství, výkonná rada  navrhne žádost Valnému shromáždění k hlasování o něm.
Rozhodnutí přijmout žádost vyžaduje dvoutřetinovou (2/3) většinu.
 
 
Členské státy CLGE
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Irsko
Itálie
Kypr
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 
 
Podrobnější informace lze získat na WWW:
 


Fotografie
logo
Pohled do sálu
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 5 / 10448