VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Konference Národní federace hotelů a restaurací
Petr Skála s využitím tiskové zprávy - 12. prosinec 2005, 19:08:50

 ŠPINDLERůV MLÝN (24.-26.11.2005) - Koncem listopadu proběhla v Krkonoších v hotelu Horal OREA HOTELS v pořadí  22. konference NFHR ČR. Záštity nad konferencí se ujal Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj, který také konferenci slavnostně ukončil.  Mottem konference bylo: Příležitosti a výzvy EVROPSKÉ UNIE. Využijme svou šanci ! NFHR ČR 15 let, kterých zavazuje. Připomínáme, že s NFHR ČR spolupraceje s asociací publicistů píšíících o cestovní ruchu  ATchJET v Praze.  

Setkání bylo příležitostí k oslavě 15. výročí působení NFHR ČR. Konference se po odborné stránce zaměřila na motivaci a stabilizaci pracovníků v sektoru hotelnictví a gastronomie, trendy v tomto oboru a výhled pro tento sektor v následujících letech. 

„Vstup České republiky do EU nám přináší řadu konkrétních přínosů nejen v podobě nárůstu příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. Členství je také velmi přínosné pro rozvoj konkurenceschopnosti. Na počátku členství jsou výhodou poměrně nízké ceny. Ty se ale postupem času budou vyrovnávat cenám obvyklým v EU, proto se musíme soustředit na neustálý rozvoj, zvyšování kvality služeb a doprovodné infrastruktury,“
řekl Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj.
 

Na závěr konference podepsal ministr Radko Martínek Dohodu o zásadách spolupráce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem obchodu ČR v následujících oblastech:

V oblasti cestovního ruchu
V oblasti státní a regionální podpory rozvoje podnikání a konkurenceschopnostiV oblasti optimalizace vývoje obchodních sítí v ČR
 
Účastníci konfernce projednali poslední vývoj klíčových oblastí a trendů týkajících se sektoru hotelnictví a gastronomie a shodli se na stanovisku k některým klíčovým otázkám.
 
STANDARDY V OBLASTI SLUŽEB
Aktivity v rámci ISO a CEN související s cestovním ruchem
NFHR CR zastává názor, že veškeré iniciativy související se standardy vztahujícími se na ubytovací a restaurační služby by měly být ponechány v plné kompetenci samotného odvětví. Vysoká kvalita služeb je pro odvětví pohostinských služeb svrchovaně důležitá, avšak standardy vyvíjené evropskými či mezinárodními standardizačními orgány nejsou nezbytným předpokladem kvality.
 
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost sestavování standardů neboť, i když jsou tyto v principu údajně „dobrovolné“, mohou se stát de facto závaznými v důsledku působení tržních sil. Mohou být snadno začleňovány do zákonů a využívány jako srovnávací kritérium tribunály a soudy, což je v podstatě učiní pro odvětví závaznými.
 

PODPORA CETOVNÍHO RUCHU – PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
NFHR ČR  bude nadále podporovat myšlenky podpory podnikatelů a domácího cestovního ruchu jeho velmi důležitého zdroje pracovních příležitostí a dynamického odvětví, které hraje stále důležitější roli pro tvorbu HDP. Z tohoto důvodu bude i nadále prosazovat možnost motivace pracovníků zaměstnavatelem formou příspěvků na dovolenou v České republice, který by ve svém důsledku nejen přispěl ke stabilizaci pracovníků, ale také podpořil další růst domácího cestovního ruchu a rozvoj regionů.
 
KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
NFHR ČR je spolutvůrcem, iniciátorem a podporovatelem myšlenky jednotné klasifikace ubytovacích zařízení jako nástroje pro zachování kvality, spravedlivého konkurenčního prostředí a korektního podnikání v oblasti poskytováných ubytovacích služeb.
 
Klasifikační systémy již existují na národní a regionální úrovni ve všech členských státech EU. Tyto systémy se hojně využívají a jsou v širokém povědomí. NFHR ČR souhlasí s voláním po větší průhlednosti ve vztahu ke klasifikaci, vyjádřeném v návrhu Direktivy o službách a v závěrech pracovního setkání věnovaného službám, nazvaného Budapest Tourism Forum. NFHR ČR se tedy bude snažit zlepšit přístup k informacím  týkajících se jejich rozličných klasifikačních systémů. Odlišnosti v kulturních a geografických situacích vysvětlují skutečnost, že kritéria a metodika klasifikačních systémů v současnosti účinných v evropských zemích se liší. NFHR ČR se bude snažit klasifikační systémy dále sbližovat s ostatními klasifikačními systémy v EU, respektujíc zájmy podnikatelů a spravedlivého konkurenčního prostředí.
 
DPH
NFHR ČR nadále velmi pečlivě sleduje vývoj související s problematikou DPH a zejména sazeb DPH. Přimlouvá se za nasazení co nejnižších možných sazeb jak pro hotelové tak i restaurační služby nejen v ČR. Společnou snahou a hlavním zájmem všech členů je udržet a prosadit 5% daň pro oblast služeb ubytování. Stanovisko NFHR ČR mimo jiné definuje skutečnost, že jakéko-li zvýšení sazby DPH v oblasti cestovního ruchu má negativní dopad jednak na oblast budoucích investic v cestovním ruchu, v druhé řadě pak na konkurenceschopnost cestovního ruchu ČR v rámci států EU.
 
ZDRAVÍ - HYGIENA
Certifikace cateringových služeb
NFHR ČR bude nadále rozvíjet projekt certifikace cateringových služeb, který by měl zajistit bezpečnost  zákazníků a kvalitu potravin dodávaných provozovateli těchto služeb.
 
Protikuřácká kampaň
NFHR ČR bere v úvahu nejen ochranu zdraví svých zákazníků, ale také zaměstnanců v gastronomických a ubytovacích zařízeních. Souhlasí s nutností omezení kouření ve veřejných prostorách, potažmo v gastronomických a ubytovacích zařízeních. Zastává názor potřeby vymezit protory pro kuřáky tam, kde bude možné toto opatření provést. Celkově a ve světle mezinárodního vývoje protikuřácké kampaně je evidentní, že kouření bude dále omezováno v zájmu zachování zdravého životního stylu.
 
AUTORSKÝ ZÁKON
NFHR ČR zastává v této otázce jednoznačně názor, že je třeba se vyrovnat s autorskými poplatky a uzavřít s autorskými svazy spravedlivou dohodu, která zajistí práva umělců tam, kde skutečně dochází k veřejnému šíření jejich děl. Na druhé straně odmítá snahy některých svazů vytěžit z dané situace co největší zisk bez ohledu na skutečnost, zda veřejné šíření těchto děl přináší podnikatelům takový nárůst zisků, aby byli schopni z nich autorské poplatky pokrýt a nedotovat je z jiných oblastí činnosti. Zásadně NFHR ČR odmítá názor, že hotelový pokoj je veřejným prostorem, jak se to snaží vysvětlovat autorské svazy.
 
ROZVOJ REGIONŮ
Jedním z hlavních cílů NFHR ČR pro rok 2006 je rozvoj činnosti v regionech a podpora podnikatelů v regionech jednak formou předávání informací a zkušeností získaných všemi členy, jednak nabídkou vzdělávacích a tréninkových programů. V roce 2006 bude nadále federace pokračovat v aktivizaci Krajských sekcí, které budou reprezentanty oboru hotelnictví a gastronomie v daných regionech.
 
NFHR ČR bude vést jednání o vytvoření společné organizační platformy pro jednotné zastoupení subjektů hotelového a restauračního průmyslu vůči české a zahraniční reprezentaci.
 
Vstup České republiky do EU nastoluje nové požadavky a výzvy před hotelový a restaurační průmysl, vyžadující jednotný přístup k zvyšování kvality a růstu cestovního a turistického ruchu České republiky a, NFHR ČR konstatovalo, že vítá uspořádání kongresu ASTA v roce 2006 a obrací se na své členy a spolupracující subjekty k využití této události pro zvýšení atraktivity ČR a jednotlivých turistických destinací.
 

Po konferenci vyšla v některých médiích informace ČTK, která nebyla zcela správná ve sdělení, že největší české asociace hotelů a restaurací NFHR ČR a HO.RE.KA. se příští rok na jaře spojí.  HFHR by ráda  tuto informaci opravila, neboť během tiskové konference ve Špindlerově Mlýně bylo řečeno, že členové obou sdružení pověřili své výkonné orgány, aby  zahájily jednání o sloučení a za tímto účelem zorganizovaly valné hromady, kde předloží návrh na konkrétní kroky pro vznik nové jednotné a silné organizace. K tomuto úkonu by mohlo dojít v roce 2006.
 
V tomto smyslu byla také vydána předchozí tisková, kterou jste si přečetli předtím. 
 


Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 9496