VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze
Jiří Rydval - 9. listopad 2005, 23:21:21

PRAHA 31.10.2005 - Jednou ze základních podmínek úspěšného průběhu reformy českého katastru a dalšího rozvoje našeho oboru je vytváření právního prostředí a aktualizace katastrálních předpisů odpovídající současným celospolečenským i resortním potřebám a rozvoji moderních technologií. Probíhající změny legislativních a technických předpisů mají značný vliv na činnosti státní i podnikatelské sféry v našem oboru a na jejich vzájemnou spolupráci. V současné době se blíží k závěru vnitroresortní připomínkové řízení k nové prováděcí vyhlášce ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a k Návodu pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení.

Katastrální vyhláška jako obecně závazný předpis bude ještě předložena k meziresortnímu připomínkovému řízení a pak nahradí současnou vyhlášku č. 190/1996 Sb. Nový návod, který nahradí dosavadní prozatímní návod je resortním předpisem. Proto jsou z návodu přenesena do vyhlášky ta ustanovení o vedení digitální mapy, která jsou závazná i pro činnost osob vykonávajících zeměměřické činnosti. Oba předpisy nabudou účinnosti v příštím roce. Český svaz geodetů a kartografů chtěl podání aktuálních informací o změnách těchto důležitých předpisů zprostředkovat široké odborné veřejnosti a proto k nim uspořádal seminář, který se uskutečnil v pondělí dne 31. října t.r. v Praze v budově ČSVTS na Novotného lávce. K přednesení referátů na semináři přijali pozvání ti nejpovolanější, pracovníci resortu ČÚZK, kteří jsou autory nových předpisů nebo se na jejich tvorbě významně podílejí.

O seminář byl velký zájem. Přihlášení z celé republiky zcela zaplnili přednáškový sál v budově ČSVTS s kapacitou 110 posluchačů. Na pozvání ČSGK ze sesterské Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov přijel i předseda jejího výkonného výboru ing. Eduard Maták a členka výboru ing. Daniela Lvončíková.

Program semináře se skládal ze čtyř částí. V úvodní části ředitel odboru řízení územních orgánů ČÚZK ing. Bohumil Janeček posluchače systematicky seznámil s navrženými změnami důležitých katastrálních předpisů. Uvedu alespoň návrh novely katastrálního zákona, který byl připravován v návaznosti na Návrh systémových změn ve financování katastrálních úřadů zpracovaný Úřadem pro schůzi vlády. Projednání však bylo vládou odloženo na rok 2006.

O nové katastrální vyhlášce podrobně hovořil ředitel Katastrálního pracoviště Boskovice ing. Miloslav Müller. Návrh vychází z ustanovení dosavadní vyhlášky, která zpřesňuje a podrobněji upravuje. Tím, kromě jiného, sjednocuje postupy katastrálních úřadů ve vztahu k podnikatelské sféře. Uvedu alespoň nejdůležitější zpřesnění a změny, o kterých nám přednášející referoval.

Předmětem katastru nemovitostí mají být pozemky s nejmenším vnitřním rozměrem 10 cm u digitální mapy, či 0,3 mm v měřítku analogové mapy. Upravuje se evidence některých dalších prvků polohopisu a vodních toků. Základními formami katastrálních map jsou mapa analogová, jejíž součástí je seznam souřadnic v S-JTSK a mapa digitální. Podrobnější dělení na digitální (DKM) a digitalizovanou mapu (KMD) je chápáno jako legislativní zkratka a je zavedeno z důvodu rozlišení původu a technologie obnovy mapy. Obsahem digitální katastrální mapy má být i lokalizace rozsahu věcných práv a odpovídajících věcných břemen evidovaných v souboru popisných informací (SPI) katastru. Jsou popsány základní výstupy z SPI a podrobněji je vymezen obsah listu vlastnictví.

Ohledně zápisů změn údajů katastru se stanovuje, že listiny které jsou podkladem pro zápis se doručují územně příslušnému katastrálnímu pracovišti a současně se upravuje postup při chybném doručení listin jinému katastrálnímu pracovišti. Zavádí se zápis změn údajů katastru z moci úřední formou „katastrálního zápisu“ pořízeného katastrálním pracovištěm, jeho obsah a forma dokumentace. Při zápisu geometrického plánu se za nesoulad s údaji katastru nepovažuje rozdíl vzniklý po potvrzení geometrického plánu. Geometrické plány na více souvisejících rozsáhlých změn je možné v katastru provést v celém rozsahu při zápisu první změny a v dalších listinách určených k zápisu již vycházet z nového stavu.

Taxativně jsou vymezeny zeměměřické činnosti v katastru nemovitostí. Geometrickým základem měření jsou body polohového bodového pole a ve vymezených případech identické bodu s kódem kvality 3. Měření se provádí tak, aby lomové body změny byly zaměřeny s přesností odpovídající kódu kvality 3. Jsou stanoveny podklady pro vyznačování změn geometrického a polohového určení hranic a podmínky a postup při změně souřadnic a kódu kvality lomových bodů hranic v katastru. Novelou katastrálního zákona se zavádí a nová prováděcí vyhláška podrobněji upravuje geometrický plán pro vytyčení hranice pozemku. Tím se mj. zajistí vhodnější režim předávání výsledků katastrálním pracovištím. Se souhlasem všech vlastníků dotčených pozemků bude možné nahradit vytyčení hranic pozemků zaměřením hranic, které vlastníci v terénu upřesní a uznají. Jsou stanoveny podmínky pro tento postup a pro vyznačení hranice v katastru. Taxativně jsou vymezeny náležitosti a přílohy dokumentace podle účelu vyhotovení geometrických plánů a podrobně upraven postup při potvrzování plánu katastrálním úřadem. Má být stanoveno, že výsledky zeměměřických činností vyhotovené pro vlastní potřebu katastrálního pracoviště kontroluje zaměstnanec katastrálního úřadu k tomu zmocněný organizačním řádem. Vyhotovení neměřických záznamů katastrálními pracovišti se považuje za výsledek technických činností katastru. Je změněn systém zaokrouhlování a označování způsobu určení výměr. Navrhuje se úprava přebírání bodů podrobných polohových bodových polí od osob vykonávajících zeměměřické činnosti katastrálními úřady s tím, že úřady provedou doplnění místopisů a vyrozumí o zřízení bodu na nemovitosti jejího vlastníka.

Nově a podrobněji se upravuje postup při opravách chybných údajů katastru. Chybné identifikační údaje u nemovitostí, budov, jednotek a právnických osob vzniklé nesprávnostmi v listinách opraví ten, kdo listinu vyhotovil nebo je oprávněn ji opravit. Pokud k těmto chybám došlo při vedení a obnově katastru, či při měření došlo k chybě v geometrickém a polohovém určení, při vyznačení změny došlo k chybnému zobrazení v analogové katastrální mapě, či při vedení evidence nemovitostí a katastru nemovitostí došlo k chybě ve výměře parcely (byla překročena mezní odchylka), katastrální pracoviště takovou chybu opraví klasickým postupem podle § 8 odst. 3 až 5 katastrálního zákona. Při opravě chybného zápisu základního identifikačního údaje fyzické osoby v katastru postupuje katastrální úřad podle nařízení vlády č. 111/2001 S., o porovnání a přejímání údajů katastru nemovitostí ČR a evidence obyvatel. Jiné nepřesnosti v údajích katastru se nepovažují za chyby a správný údaj se zapíše z moci úřední. Chybné geometrické a polohové určení parcely evidované zjednodušeným způsobem lze opravit jen současně s doplněním takové parcely do katastrální mapy.

Úprava obnovy katastrálního operátu v návrhu nové vyhlášky precizuje postup při zjišťování průběhu hranic při obnově novým mapováním. Nekvalitní šetření průběhu hranic bylo dosud nejčastějším důvodem řízení o opravách chyb v operátech pozemkových evidencí obnovených novým mapováním vedených katastrálními úřady. Doplňují se činnosti v polohovém bodovém poli a při podrobném měření, které v textu dosavadní vyhlášky nebyly upraveny. V rámci námitkového řízení se námitka proti nové výměře parcely při řízení katastrálního úřadu považuje za námitku proti novému geometrickému a polohovému určení parcely.

Ke koncepční změně dochází u úpravy obnovy katastrálního operátu přepracováním analogových katastrálních map do formy digitální mapy. I sáhové katastrální mapy budou přepracovány do S-JTSK. O výjimce se uvažuje pouze u sáhových map v katastrálních územích, kde bude zjištěno, že nesplňují stanovená kriteria přesnosti. Nově je v návrhu vyhlášky zpracováno ustanovení o způsobech určení souřadnic lomových bodů hranic parcel analogové mapy, parcel zjednodušené evidence, popřípadě dalších prvků polohopisu při obnově přepracováním. V souboru popisných informací se z praktických důvodů (daňové dopady, důvod k námitkám vlastníků) u digitalizované mapy ponechají dosavadní výměry s kódem určení 0 i když se budou lišit od výměr určených z grafického počítačového souboru. Podmínkou je, že nebude překročena v příloze vyhlášky uvedená mezní odchylka. V příloze vyhlášky je dále nově popsán návrh zobrazení změn v digitální formě katastrální mapy a povinnost předávat jej ve struktuře výměnného formátu ISKN ČR stanoveném Úřadem. Jsou zde specifikovány podmínky a pravidla pro postup, kdy se přizpůsobí digitalizovaná mapa změně a kdy se přizpůsobí změna mapě a v SGI se pak povedou dvoje souřadnice.

Ve třetí části semináře hovořil ing. Lubomír Týč, který od ledna příštího roku nastupuje do funkce ředitele Katastrálního úřadu v Liberci, o připravovaném Návodu ČÚZK pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení. Návod vychází z Prozatímního návodu z roku 1998 ve znění jeho dodatku, který modifikuje v souladu s návrhem katastrální vyhlášky a částečně mění jeho uspořádání. Přednášející nás seznámil se změnami v návodu a podrobněji se věnoval nové technologii obnovy přepracováním analogových katastrálních map v S-SK  na digitalizované mapy v S-JTSK s využitím metody Doc. Ing. V. Čady, CSc. Vedení digitálních map je shodně s prozatímním návodem upraveno v druhé části návodu. Nově je popsáno zobrazení změny s přizpůsobením mapy změně v KMD a v části zobrazení změny s jejím přizpůsobením mapě v KMD je stanoveno, že tento postup lze použít jen výjimečně v případech hrubého narušení logických vztahů okolního polohopisu. Postup byl demonstrován na příkladech.

V závěrečném bloku odpovídali všichni přednášející na písemné a pak i na ústní dotazy posluchačů, které se týkaly jak přednesených příspěvků, tak řady dalších témat. Uvedu alespoň diskusi o účelnosti digitalizace katastrálních map kontra nové mapování, o povinném číselném měření změn v S-JTSK téměř na celém území ČR s tím, že pro něj podle názoru některých podnikatelů v oboru nejsou vytvořeny potřebné podmínky, o navrhovaném přebírání bodů podrobného polohového bodového pole zřízených podnikatelskou sférou při měření změn v katastru do dokumentace katastrálních úřadů a jeho financování, či o vazbách mezi novým stavebním zákonem a novými katastrálními předpisy.

A ještě několik slov závěrem. Seminář lze hodnotit jako velmi úspěšný. Není to jen můj osobní názor. Svědčí o tom i ohlasy účastníků. Všechny referáty doprovázené obrazovými prezentacemi byly kvalitní a zajímavé. Ti kdo na seminář přišli se dozvěděli řadu informací nejen o konkrétních návrzích předpisů, ale i tom, co ČÚZK v oblasti předpisů připravuje. Za přípravu a přednesení referátů bych chtěl přednášejícím upřímně poděkovat a říci jim, že je rádi uvítáme i na dalších seminářích pořádaných ČSGK. Poděkování zaslouží i ti, kteří se starali o kvalitní organizační zajištění celé akce, zejména tajemnice Svazu.Fotografie
Seminář o předpisech KN zahájil Jiří Rydval
Pohled do plena
Aktéři semináře
Poznatky jednoho z tvůrců Miloslava Müllera
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 5 / 14648