VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - podru
Jiří Rydval - 16. říjen 2005, 02:45:07

KÁHIRA (16. – 21.4.2005) - Vracíme se ještě jednou ze konferenci FIG dalšími informacemi od člena Rady Geodetů a kartografů Jiířího Rydvala.   
 


 
Ve Věstníku z 25.května byli čtenáři informování o průběhu dubnového Pracovního týdne Mezinárodní federace zeměměřičů FIG v egyptské Káhiře spojeného s 8. mezinárodní konferencí GSDI (Global Spatial Data Infrastructure Associaiton). V dnešním článku o této konferenci se věnuji aktivitám jedné z deseti komisí FIG – Komisi 7 a podrobněji egyptskému katastru. Komise 7 se zabývá katastrem a územní správou a jejími členy za ČR jsou ing. Tomandl a ing. Rydval z katastrálních pracovišť resortu ČÚZK.
Součástí programu zahajovacího dne konference bylo zasedání komisí. Zasedání K7 se zúčastnili jak národní delegáti a členové K7, tak další zájemci. Jednání zahájil a řídil současný předseda komise Holanďan Prof. Paul van der Molen, který po schválení programu podal přítomným zprávu o aktivitách komise v roce 2004 a seznámil je s plánem činností na léta 2005 a 2006. Jednou z činnosti K7 je pořádání regionálních zasedání a konferencí na všech kontinentech tématicky zaměřených na problémy dané oblasti a jejich řešení. Na tyto akce jsou zváni kromě odborníků i zástupci státní správy a politici. V roce 2004 to byla například regionální konference v Nairobi (Keňa) o aktuálních problémech a úkolech v Africe, symposium Správa území v postkonfliktních oblastech, konané v Paláci národů OSN v Ženevě, výroční zasedání K7 v září roku 2004 v Clermond Ferrand (Francie), či  prosincový seminář na téma Standardizace v katastrální doméně v Bambergu (SRN). V letošním roce se konají regionální konference a semináře v Jordánsku, v thajském Bangkoku a v Ghaně. Ve zprávě předsedy byla věnována pozornost také přípravě výročního zasedání K7 spojeného se symposiem o nových technologiích při správě území. Zasedání se konalo již v červnu v Madisonu v USA a z ČR se jej zúčastnil Ing. Tomandl, který tam přednesl příspěvek Co je nového v katastru ČR.
 
Nejdůležitější připravovanou akcí je XXIII. kongres FIG, na kterém skončí německé předsednictví FIG. Kongres se uskuteční ve dnech 8. až 13. října příštího roku v Mnichově současně s největším světovým odborným veletrhem Intergeo. Intergeo je každoročně pořádáno v některém z veletržních měst SRN. Letos bylo v Düsseldorfu a stánky tam měly také dvě velké české firmy, které jsou aktivní i v zahraničí - brněnský Geodis a pražský Hrdlička. V Mnichově se bude také schvalovat plán činnosti K7 do dalšího kongresu a do náročné a prestižní funkce bude uveden nový předseda komise Andras Ossko z Maďarska. Podrobné aktuální informace o činnosti FIG a K7 si lze v angličtině přečíst na adrese www.fig.net.
 
V průběhu konference uspořádali organizátoři pro účastníky návštěvy některých významných káhirských institucí, které poskytují a využívají produkty a služby z našeho oboru. Účastníci vyslaní Úřadem měli zájem se seznámit s egyptským katastrem a absolvovali odbornou exkurzi v geodetické,  kartografické a katastrální organizaci ESA (Egyptian Survey Authority), obdobě našeho ČÚZK.
 
Návštěvy ústředí toho egyptského úřadu v Gize se zúčastnilo asi 50 zájemců. Přivítal nás předseda úřadu Ing. M. Hisham Mohamed Nasr. Poté bylo připraveno občerstvení a prohlídka výstavy map. Zaujala nás stará mapa Káhiry z konce 18. století s úzkými a křivolakými uličkami později doplněná červeně vyznačenými bulváry, které změnily tvář centra města přibližně před sto lety. Dnešní srdce této moderní metropole s asi 17 miliony obyvatel zobrazené na jiné mapě leží na východním břehu Nilu a zahrnuje i ostrovy Gezíra a Róda. Na březích řeky je řada výškových hotelů mezinárodních hotelových řetězců, včetně Hotelu Semiramis Intercontinental, kde se konference konala a Garden City s parky, restauracemi a sportovišti. S výstavným centrem a čtvrtí při cestě k mezinárodnímu letišti bohužel kontrastují chudinské okrajové čtvrti metropole s horami odpadků. Velkým problémem Káhiry je příliv venkovského obyvatelstva, které tam hledá práci.
 
Po prohlídce výstavy jsme byli pozváni do moderního přednáškového sálu úřadu, kde nás předseda úřadu a vedoucí oddělení mapování, informačních technologií a ředitel národního katastru seznámili  s organizací, úkoly, aktivitami, produkty a plány rozvoje úřadu. ESA byla založena v roce 1980 a je podle zákona odpovědná za produkci, údržbu a distribuci geografických dat z území Egypta (topografická, geodetická a katastrální data).  Má asi 10 tisíc zaměstnanců, z nichž se více než 80% věnuje správě katastru. Ústředí řídí 5 regionálních, 26 provinčních a 180 místních úřadů na území celého Egypta.
 
V roce 2001 se egyptská vláda usnesla, že se ESA do konce roku 2005 změní na organizaci operující na bázi samofinancovatelnosti. ESA nyní zpracovává obchodní model a strategii, která by měla vést k posílení konkurenceschopnosti a zlepšení služeb zejména v oblasti mapování a katastru. Při tom je hlavní důraz kladen na management geoinformací, orientaci na zákazníka, redukci a optimalizaci, outsourcing zejména některých mapovacích aktivit a spolupráci veřejné a soukromé sféry (PPP).
 
V současné době jsou katastrální a registrační činnosti a služby roztříštěny a provádějí je tři veřejné orgány:
ESA, která podléhá Ministerstvu veřejných prací a zavlažování,
REPND (the Real Estate Publicity and Notarization Department), oddělení registrace práv k nemovitostem Ministerstva spravedlnosti,
RETD (Real Estate Taxation Department), oddělení daní z nemovitostí Ministerstva financí.
Kromě toho byla zřízena Agentura pro pozemky ve vlastnictví státu (The State Owned Land Agency), která nese odpovědnost za správu těchto pozemků.
 
Na procesu registrace nemovitostí se společně podílejí REPND a ESA. Úkolem REPND je právní stránka registrace a doručení nabývacích titulů, zatímco ESA zajišťuje podklady pro REPND, provádí verifikaci vlastnictví, identifikaci právních hranic, rozdělení a zaměření pozemků a aktualizaci katastrálních map. Katastrální dokumentaci, která se týká právních vztahů a jejich změn vedou obě instituce. RETD spolupracuje  při aktualizaci daňových údajů o nemovitostech.
 
Současný proces registrace není povinný ani ve venkovských, ani v městských oblastech. Proto se evidovaný právní stav na větší části území liší od faktického neformálního stavu, který ovšem vlastníci respektují. Komplikovaná je i situace v oblasti mapových fondů. Katastrální mapy jsou nehomogenní, stav se liší v zastavěných územích a venkovských územích a část území nepokrývají vůbec. Naléhavými úkoly je doplnění městských katastrů aktuálními mapami a registry.
 
Roztříštěnost evidence vede k problémům při kooperaci, nekompatibilitě informačních systémů, nekompletnosti a neaktuálnosti registrů a následně i  poskytovaných datových sad, k dlouhým lhůtám při registraci (v řádu dnů až let) a z toho plynoucí nespokojenosti uživatelů a pomalejšímu růstu trhu s nemovitostmi, než se očekávalo. To má negativní vliv na rozvoj ekonomiky  země a zahraniční investice. Problematické také byly nekoordinované snahy jednotlivých úřadů při zavádění digitálních technologií, které měly automatizovat, zrychlit a zkvalitnit katastrální služby. Proto zatím možnost poskytovat on-line služby neexistuje. 
 
Vláda trvá na nutnosti vybudovat egyptskou národní geoinformační infrastrukturu, jejíž základní částí bude katastrální registr. K tomu by měl přispět projekt ECIM (Egyptian Cadastral Information Management) -komplexní návrh komputerizovaného katastrálního systému, který zahrne i výměnu dat s úřady provádějícími pozemkovou registraci a zdaňování pozemků. Tříletý pilotní projekt byl ve spolupráci s odborníky z Finska a Švédska zahájen v roce 2002 a odhalil řadu problémů, které je nutno řešit. Projekt je prodloužen o další dva roky. Jedním z hlavních výstupů projektu je unifikovaná katastrální databáze obsahující geodetická a popisná data konvertovaná z analogové do digitální formy s automatizovanou aktualizací a výstupy pro koncové uživatele. Softwarovou platformou je ArcCadastre vyvíjený ESRI, Leicou Geosystems a švédským Lantmäterietem. Součástí projektu je také nový vzdělávací program pro personál ESA a návrh na zlepšení postupů a organizace ESA při realizaci projektu.
 
Problematice egyptského katastrálního systému se věnovala i celá řada přednášejících na konferenci.
Při diskusi k přednáškám bylo k programu ECIM řečeno, že preferuje technické aspekty a nepočítá se změnou organizace a sjednocením celého katastrálního systému. To bylo kritizováno s tím, že složitá organizace, problematická spolupráce a vedle toho korupce jsou jedněmi z hlavních problémů systému.
 
Každý organizátor pracovních týdnů a kongresů FIG využívá možnosti věnovat se ve větší míře domácím záležitostem, prezentovat své úspěchy a seznámit s nimi odbornou veřejnost z ostatních států. Egyptští pořadatelé nebyli výjimkou. Na konferenci byla v sekcích organizovaných K7 přednesena celá řada dalších referátů, které se zabývaly obecnou problematikou katastru a jeho dalšího vývoje, současným stavem ve vyspělých a rozvojových státech, či srovnávací analýzou jednotlivých systémů, včetně českého ISKN. Tomu a trendům v této oblasti se věnujeme v příštím Věstníku.
 
 


Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 10988