VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Program Kartografické konference
Petr Skála - 19. srpen 2005, 14:14:37

Brno (18.8.2005) - Ve dnech 7.- 9. září 2005 se koná v Brně Kartografická konference, na které budou rokovat českosloveští kartografové o novinkách v oboru.   

PROGRAM KONFERENCE

STŘEDA 7. září 2005 

13.00-14.45
Zahájení konference
Vystoupení děkana fakulty vojenských technologií UO pplk. prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc.

Klíčový referát prezidenta ICA Doc. RNDr. Milana Konečného, CSc.:
VÝVOJOVÉ TRENDY V KARTOGRAFII

14.45-17.00 Vizualizace prostorových dat
(předsedající: Voženílek V.)

PRAVDA Ján, FERANEC Ján
UKÁŽKY MAPOVEJ PREZENTÁCIE DÁTOVÝCH VRSTIEV CORINE LAND COVER SLOVENSKA


HAVRLANT Jan
PSEUDOREALISTICKÉ MODELY TERÉNU


POLÁČEK Petr, IVICA Peter
INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT IZGARD


CEBECAUER Tomáš
POROVANIE VYBRANÝCH METÓD TVORBY TIEŇOVANÝCH VIZUALIZÁCIÍ AREÁLOVÝCH TEMATICKÝCH DÁT


JÍLEK M
VIZUALIZACE VEKTOROVÝCH MAP VE FORMÁTU SVG


SVATOŇOVÁ Hana
ZPRACOVÁNÍ A VIZUALIZACE  ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ


CEBECAUEROVÁ Martina, CEBECAUER Tomáš
ZMENY KRAJINNEJ POKRÝVKY A JEJ ŠPECIFICKÉ VIZUALIZÁCIE AKO NÁSTROJ POZNÁVANIA KRAJINY


KLIMÁNEK Martin
PREZENTACE DIGITÁLNÍCH PROSTOROVÝCH DAT ŠLP KŘTINY NA MAPOVÉM SERVERU

ČTVRTEK 8.9.2005 

8.30-10.15
Kartografické technologie 1
(předsedající: Čižmár J.)

NIKŠOVÁ Naděžda
AKTIVITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PROJEKTOCH EUROGEOGRAPHICS – SABE, EUROGLOBALMAP A EUROREGIONALMAP


SOUKUP Petr, VOTOČEK Michal
AUTOMATICKÉ UMÍSŤOVÁNÍ POPISŮ PLOŠNÝCH ELEMENTŮ MAPY


STANĚK Karel
TVORBA GENERALIZAČNÍCH SCHÉMAT POMOCÍ REVERZNÍ IDENTIFIKACE GENERALIZAČNÍCH PRAVIDEL


JINDRÁK Přemysl
TVORBA DIGITÁLNĚ ZPRACOVANÝCH ZÁKLADNÍCH MAP ČR 1 : 25 000 A 1 : 100 000 NA ZÁKLADĚ DAT ZABAGED


ČERŇANSKÝ Jozef, KOŽUCH Miroslav, STANKOVÁ Hana
AUTOMATIZOVANÝ ZBER ÚDAJOV Z DIGITÁLNYCH ORTOFOTPMÁP VO VYSOKOHORSKEJ KRAJINE


VOJTIČKO Andrej
REALIZÁCIA KONCEPCIE TVORBY ZÁKLADNEJ BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM V REZORTE ÚGKK SR ZA OBDOBIE 2001 – 2005


BĚLKA Luboš
VYUŽITÍ STEREOSKOPICKÉHO POZOROVÁNÍ PRO GEOMORFOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ

10.30-12.00 Kartografické technologie 2
(předsedající: Mikšovský M.)

CAJTHAML Jiří
VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SERVERŮ


RŮŽIČKA Jan
POMOHOU WEBOVÉ SLUŽBY ODSTRANIT NOČNÍ MŮRU KARTOGRAFŮ?


VÁŇA Pavel
ANALÝZA METOD TVORBY A VYUŽITÍ MAP V SÍTI INTERNET


FRIEDMANNOVÁ Lucie, KONEČNÝ Milan, STANĚK Karel
TVORBA OTEVŘENÉHO REGIONÁLNÍHO ATLASU


FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ Jana, GALLO Ján
TEMPORÁLNE DATABÁZY


JEŽEK Jan, SKLENIČKA Radek
TRANSFORMACE SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ VE VYBRANÝCH GIS APLIKACÍCH

14.30-16.00 Tematická kartografie a její uživatelské aspekty
(předsedající: Feranec J.)

prezentace sponzorů konference


BRŮNA Vladimír, KŘOVÁKOVÁ Kateřina
INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE


FERANEC Ján, PRAVDA Ján, MACHKOVÁ Naďa
MAPOVÉ VYJADRENIE ZMIEN KRAJINNEJ POKRÝVKY SLOVENSKA ZA ROKY 1990-2000


KOŽUCH Miroslav, SCHOLTZ Peter
SPRACOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRE KONTROLU DOTÁCIÍ VIAZANÝCH NA POĽNOHOSPODÁRSKU PODU


KOLEJKA Jaromír, LANGAR Filip, MAREK Daniel, HUDEČKOVÁ Zuzana
TÉMATICKÁ KARTOGRAFICKÁ DATA ČESKO-BAVORSKÉHO POMEZÍ: SBĚR, INTERPRETACE, UNIFIKACE, INTEGRACE, VYHODNOCENÍ A VIZUALIZACE


PEŠŤÁK Jaroslav, ZIMOVÁ Růžena
POLOHOVÁ PŘESNOST OBJEKTŮ NA MAPÁCH I. A II. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ


FENCÍK Robert, VAJSÁBLOVÁ Margita
POROVNANIE INTERPOLAČNÝCH METÓD TVORBY DMR

PÁTEK 9. září 2005 

9.00-11.30
Standardizace a legislativa v kartografii a Teoretická kartografie
(předsedající: Rybanský M.)

WILDMANN Radek
MAPOVÁ TVORBA A PROCES JEJÍ STANDARDIZACE V GEOSL AČR


IVÁNOVÁ Ivana
CEN/TC 287 – GEOGRAFICKÁ INFORMÁCIA – SPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ


ŠVEHLOVÁ Irena
GEONAMES JAKO DATABÁZOVÝ NÁSTROJ PRO SPRÁVU STANDARDIZOVANÉHO NÁZVOSLOVÍ"?


ČADA Václav
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY Z POHLEDU FUNKCE STÁTNÍHO MAPOVÉHO DÍLA


FIČOR Dušan
KOEXISTENCIA ŠTÁTNEJ A PRIVÁTNEJ KARTOGRAFIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY


ČERBA Otakar, JEDLIČKA Karel, ZÍCHA Zdeněk
GENERALIZACE GEOPROSTOROVÝCH MODELŮ VELKÝCH MĚŘÍTEK


VOŽENÍLEK Vít
DLM/DCM: DVA RŮZNÉ MODELY REPREZENTACE REALITY V KARTOGRAFII


NIŽNANSKÝ Branislav
TEORETICKÝ ZÁKLAD MAPOVÉHO EDITORA


ČIŽMÁR Jozef
KARTOGRAFICKÉ MODELOVANIE GEOOBJEKTOV V PROSTREDÍ GIS                         

PANELY

PARÁNYOVÁ Simona, NOVÁK Svatopluk
OBJEKTIVIZACE KRITÉRIÍ KARTOGRAFICKÉHO VYJADŘOVÁNÍ OBSAHU ŠKOLNÍCH ZEMĚPISNÝCH MAP

AZZANI Abdulla
KARTOGRAFIE JAKO VĚDECKÝ OBOR NA ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH UNIVERZITÁCH

ČAPEK Jaromír
ZHODNOCENÍ ZNAČKOVÉHO KLÍČE NOVÝCH ARMÁDNÍCH TOPOGRAFICKÝCH MAP 1:25000, 1:50000 A 1:100000

DUŠEK Radek
REFERENČNÍ TĚLESA V UČEBNICÍCH GEOGRAFIE


KOZÁKOVÁ Magdaléna
SOUČASNÉ PROMĚNY ATLASOVÉ KARTOGRAFIE


DOBROVOLNÝ Petr
MAPOVÁNÍ HISTORICKÝCH ZPRÁV O POČASÍ


ČULÁKOVÁ Katarína
URČENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI PÔDY S VYUŽITÍM DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU


PLÁNKA Ladislav
KLIMATICKÉ MAPY A JEJICH UŽITNÁ HODNOTA V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH


HRUŠTINCOVÁ Gabriela
TYFLOGRAFICKÉ MAPY


GALL Jaroslav
ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY


BUCHAR Petr
KŘOVÁKOVO ZOBRAZENÍ A MAPA EVROPY


BLÁHA Jan D.
HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL Z HLEDISKA ESTETIKY, RESP. UŽIVATELSKÉ VSTŘÍCNOSTI


ČERBA Otakar
KASKÁDOVÉ STYLY V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII


TRYHUBOVÁ Pavla 
NÁVRH KONCEPCE WEBOVÉHO PORTÁLU S INFORMACEMI O ZDROJÍCH GEODAT NA INTERNETU


KAŇOK Jaromír
DYNAMICKÉ JEVY A JEJICH ZNÁZORŇOVÁNÍ NA MAPÁCH


ORŠULÁK Tomáš
PROBLÉMY A LIMITY VIZUALIZACE PROSTOROVÝCH DAT NA INTERNETU Z POHLEDU ČESKÉHO UŽIVATELE


BUCHAR Petr, MIKŠOVSKÝ Miroslav, VEVERKA Bohuslav, ZIMOVÁ Růžena
VÝUKA KARTOGRAFIE VE STRUKTUROVANÉM STUDIU NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE


VOŽENÍLEK Vít, TOLASZ R., MÍKOVÁ T., VALERIÁNOVÁ A.
ATLAS PODNEBÍ ČR


BLÁHA, Jan D.
HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL


SOUKUP Petr, ŽOFKA Pavel
VÝUKA INTERAKTIVNÍCH GRAFICKÝCH SYSTÉMŮ NA OBORU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STAVEBNÍ FAKULTY ČVUT PRAHA


ADAMEC Martin, DUŠEK Radek
2x2 POHLEDY NA MĚŘÍTKO MAPY


MEŇKYOVÁ Lenka
OPTIMALIZÁCIA KONFIGURÁCIE UZLOVÝCH BODOV TROJUHOLNÍKOVEJ SIETE AKO REPREZENTÁCIE DIGITÁLNEHO MODELU GEORELIÉFU


STACHOŇ Zdeněk, TAJOVSKÁ Kateřina
MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE DĚJIN KARTOGRAFIE


VEVERKA Bohuslav, CAJTHAML Jiří
MAPY UHŘÍNĚVESKÉHO PANSTVÍ - OBEC UHŘÍNĚVES (ONDŘEJ BERNARD KLAUSER, 1715)


TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE

    1. Vizualizace prostorových dat
    2. Kartografické technologie (včetně metod sběru dat)
    3. Standardizace a legislativa v kartografii
    4. Teoretická kartografie
    5. Výchova v kartografii (včetně středoškolské výuky a celoživotního vzdělávání)
    6. Tématická kartografie a její uživatelské aspekty


Fotografie
Logo konference
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 12634