VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Pomůže nám historická geografie číst krajinu ?
Silvie Kuldová a Petr Skála - 26. leden 2005, 18:11:07

PRAHA (26.1.2005) - Setkání asi třiceti  odborníků vyučující historickou geografii nebo naopak těch, kteří ji zatím jen studují nebo  bádají v mapách, jež zobrazují historické jevy nebo v mapách, jež byly vytvořeny v přiměřené  dlouhé minulosti, proběhlo poslední lednovou středu v budově Historického ústavu Akademie věd ČR. Na programu bylo několik různorodých referátů. Přinášíme z tohoto setkání první postřehy od Silvie Kuldové z Přírodovědné fakulty UK Praha, která rocvněž doplnila mozaiku fotografií Petra Skály o další pět fotorafií.

Interdisciplinární spolupráce, příklad jednoho malého (milého) semináře

Napsala: Silvie Kuldová, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze

 
            Interdisciplinární spolupráce – dnes velmi frekventované, dalo by se říci „módní“ slovo. Ze všech stran slyšíme, jak je potřebná, že bez ní nelze mnohé problémy řešit, je inspirativní a typická pro moderní vědu. Žákům na všech stupních škol je kladeno na srdce, aby si spojovali znalosti z dějepisu se znalostmi ze zeměpisu, aby propojili to, co se naučili v chemii s tím, co se učí ve fyzice nebo biologii, a ve výsledku provedli ze všeho právě jmenovaného syntézu v předmětech typu občanská výchova nebo ekologie. A nakonec zůstane jen u onoho tvrzení; v testu či při zkoušení chce stejně každý slyšet „jen to své“ a na „inspiraci“ nezbývá čas. Bohužel tomu obdobně bývá i ve vědě samotné, proklamovaná interdisciplinární spolupráce končí vzápětí po vyřčení tohoto moudra.
            A přitom je vše, co se o užitečnosti mezioborové spolupráce tvrdí, v zásadě pravdivé. Vždyť i v běžném životě, pokud si například chceme koupit nějaké specializované zboží – dejme tomu fotoaparát – poradíme se většinou v obchodě s odborníkem nebo se jednoduše zeptáme svých přátel, jaké oni mají zkušenosti s různými značkami a typy fotoaparátů. Pokud jsme dosud žádný fotoaparát nevlastnili, anebo jen starý, jaký už se nikde neprodává, nemohli jsme získat dostatečné zkušenosti. Není proto nic ostudného na tom, poradit se s lidmi, kteří zkušenosti mají. A my jim můžeme pomoci zase jindy, až si oni budou kupovat zboží, jež užíváme my.
            Zkušenosti každého jedince se kumulují, kumulují se různé zkušenosti, ale také v jiném sledu a pořadí. Existují různé půdní typy – černozemě, podzoly… pořadí jejich horizontů se liší a některé jsou typické jen pro daný půdní typ a jinde chybí. Obdobně je to s kumulováním znalostí a dovednostmi jednotlivých lidí, v různých vědních oborech. Existuje souhrnně označovaný půdní typ „černozem“. Pedolog ji na základě určitých znaků pozná a zařadí, ale přesto je každá černozem v něčem jiná než ty ostatní. Odlišuje se v mocnosti jednotlivých horizontů, ačkoli se může jednat jen o centimetry až milimetry. Také dva odborníci v určité disciplíně nemají totožné znalosti, zkušenosti a názory, a přesto určíme, jakým oborem se zabývají.
            Hovoří-li spolu dva lidé, ať už neformálně, nebo při řešení odborného problému, a jsou si ochotni vzájemně naslouchat, kumulují v sobě střípky zkušeností toho druhého. A v tom je ona inspirace. Naším cílem není nakumulovat v sobě úplně všechny zkušenosti a znalosti druhé osoby (poněvadž to není ani reálně proveditelné), ale třeba si uvědomíme, že k cíli našeho snažení vede jiná a lepší cesta než ta, kterou jsme si vybrali. Anebo že sami bychom se řešením problému zdržovali, protože někdo jiný jej už mnohokrát předtím řešil a dokáže nám práci urychlit a usnadnit.
            Přese všechno, co bylo řečeno, nelze zpochybnit, že existují četné – i velmi významné projekty – kde nezůstává jen u proklamace interdisciplinarity. Kde si odborníci uvědomili pluralitu náhledů na danou otázku i široce koncipovaný objekt a předmět zájmu. Nemusí se přitom zdaleka jednat pouze o řešení náhle vzniklé krizové situace, ale také o drobné, přesto důležité, inspirující debaty, semináře, společné výzkumné záměry.
            Jedním z takových počinů byl například Seminář „Cesty historické geografie (Centra, trendy, projekty, perspektivy)“, konaný v budově Historického ústavu AV ČR v Praze 26. ledna 2005. Tím, že se zde sešli zástupci z řad historiků, historických geografů, geografů, kartografů, antropologů, historických klimatologů, odborníci z oblasti lesnictví, geoinformatiky, urbanismu a architektury, tím ukázali, že jsou připraveni k diskusi nad jim společnými tématy. Že se i takto široké spektrum odborníků může zabývat obdobnými otázkami. O přínosu jejich setkání svědčí i většinový názor, že se jistě neviděli naposledy, a chuť podobnou diskusi za nějaký čas opět zopakovat.


Fotografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Historická geografie
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 8569