VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Změny v dani z nemovitostí od 1.1.2005
Petr Skála s využitím tiskové zprávy - 12. leden 2005, 09:32:55

PRAHA (10.1.2005) - Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992., o dani z nemovitostí dochází k zásadní změně při určení osoby poplatníka daně z některých pozemků. Ministerstvo zemědělství k tomu vydalo tiskovou zprávu.


Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005


Nájemce zůstává poplatníkem daně v případě že: 

1. pozemky jsou vedeny ve zjednodušené evidenci ( nebyla provedena digitalizace katastru) 

2. jsou ve správě Pozemkového fondu ČR, Státních hmotných rezerv nebo Fondu národního majetku
Vlastník se stává poplatníkem daně za předpokladu, že jím vlastněné pozemky jsou v katastru, kde již proběhla digitalizace nebo jiná obnova katastrálního operátu (DKM nebo KMD)
Vlastník je postaven do složité situace, kdy má za povinnost do 31.1.2005 zjistit jak jsou jeho pozemky evidovány v katastru nemovitostí, pokud mu vyplyne daňová povinnost – musí podat daňové přiznání, jinak se vystavuje sankcím.
Přitom jedinou možností jak tyto informace získá je návštěva příslušného katastrálního úřadu, nebo připojení na internet, kde na stránkách ČÚZK je možno informace o parcele nebo o KÚ, kde došlo k digitalizaci.
V praxi je to téměř neřešitelné jenom v LPIS je evidováno cca 3,5 mil ha zemědělské půdy, kterou užívá téměř 20.000 evidovaných subjektů. Předpokládá se, že vlastníků zemědělské půdy je u nás cca 3-3,5 mil převážně fyzických osob.
Uvědomíme-li si, že převážná část vlastníků patří ke starší generaci a navíc většinou bydlí i stovky kilometrů od místa, kde jim daňová povinnost vzniká lze předpokládat, že záhy po 31.1.2005 je začnou obesílat finanční úřady a budou vymáhat zaplacení daně včetně penále. 

MZe a ČÚZK vědomi si nastalé situace se snaží alespoň o informační kampaň. ČÚZK svolalo poradu a vytvoří na svých stránkách odkazy pro jednoduché zjištění o jaké KÚ se jedná (tato informace je tam již dnes, ale pro laiky téměř nedostupná v archivu ČÚZK). 
MZe bude prostřednictvím webu a ZA a PÚ atakovat zemědělské subjekty, které mají půdu vlastníků v pronájmu, aby vyzvaly vlastníky k podání daňového přiznání v dotčených KÚ a uzavřeli dodatky nájemních smluv v katastrech kde budou již sami platit daň z nemovitostí. 

V ČR je více než 13.000 katastrálních území v cca 25% proběhla digitalizace nebo obnova katastrálního operátu. Tato KÚ jsou obvykle rozptýlena po celém území daného okresu, takže lze předpokládat, že tento problém se určitě dotkne převážné většiny „velkých podniků“, neboť ty hospodaří i na více než deseti katastrech najednou. 

Problém nelze bagatelizovat a pokud nemá opět dojít k eskalaci napětí mezi vlastníky a nájemci je třeba jednat, zda může MF vyhlásit pozdější termín pro přiznání daně z dotčených pozemků a je třeba zahájit kampaň pro osvětu daného problému a konkrétní pomoc zemědělským subjektům v rámci ZA a PÚ (pozemkové úřady disponují veškerými podklady z katastru nemovitostí).      Fotografie
I  pastvina může být pronajata
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10548